W obliczu nieustającego zagrożenia z jakim cały czas zmagają się obywatele Ukrainy oraz związanego z tym dalszego braku możliwości powrotu do działalności zawodowej w swoim kraju, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca kontynuuje program wsparcia dla artystów ukraińskich, którzy odnaleźli się już na polskim rynku pracy w kulturze lub dopiero zaczynają szukać tu zatrudnienia.

Wersja do druku

Udostępnij

30 stycznia 2024 Narodowy Instytut Muzyki i Tańca uruchomił kolejny Program Rezydencji Artystycznych dla obywateli Ukrainy skierowany do rodzimych instytucji kultury otwartych na nawiązanie współpracy z ludźmi kultury z Ukrainy. Program będzie realizowany do 29 lutego 2024, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację. Budżet programu wynosi 500.000 zł i pochodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rodzaj pomocy i wysokość wsparcia

Pomoc realizowana będzie w formie:

  • stypendium twórczego poprzez przekazywanie Beneficjentowi środków finansowych w wysokości 4.000 zł miesięcznie,
  • zryczałtowanego zwrotu kosztów dla Instytucji obejmującej Beneficjenta wsparciem w wysokości 300 zł miesięcznie na każdego Beneficjenta.

Kto może zostać Beneficjentem?

Wsparcie może zostać zapewnione wyłącznie pełnoletniemu obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.), prowadzącemu lub zamierzającemu prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność artystyczną, naukową, dydaktyczną lub badawczą z dziedziny sztuki, podejmować rozwój zawodowy lub artystyczny.

Beneficjent może otrzymywać wsparcie wyłącznie za pośrednictwem jednej Instytucji w danym czasie. W okresie obowiązywania programu nie wyklucza się przedłużenia okresu udzielania wsparcia na rzecz danego Beneficjenta lub udzielenia Beneficjentowi wsparcia za pośrednictwem kolejnej Instytucji.

Kto może zapewnić Wsparcie?

Wsparcie może Beneficjentowi zapewnić wyłącznie uprawniona Instytucja, z którą NIMiT zawarł odpowiednie porozumienie.

Jakie instytucje mogą zgłosić się do programu?

Do udziału w programie mogą się zgłaszać następujące Instytucje:

  • Państwowe lub samorządowe instytucje kultury w rozumieniu przepisów ustawy z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020, poz. 194 ze zm.);
  • Uczelnie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.).

Kryteria udzielania oraz wysokość wsparcia określa:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W celu zgłoszenia do programu Instytucji otwartej na zapewnienie wsparcia dla ukraińskich artystów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się TUTAJ. W zgłoszeniu Instytucja może wskazać jednego Beneficjenta. Instytucja może złożyć więcej niż jedno zgłoszenie.

Weryfikacja zgłoszeń przez Komisję

Zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez Komisję oceniającą powołaną przez Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do programu Instytucje zostaną poinformowane przez NIMiT.

Wsparcie dla Beneficjenta możliwe jest tylko po podpisaniu Porozumienia I i Porozumienia II.

Porozumienie I  pomiędzy NIMiT a Instytucją

Z Instytucjami zakwalifikowanymi do programu NIMiT podpisuje Porozumienie I, którego wzór znajduje się poniżej.

Po skompletowaniu danych niezbędnych do przygotowania Porozumienia I, najpierw zostanie ono podpisane przez Organizatora, a następnie przesłane do podpisu Instytucji, aby możliwie skrócić ten proces preferujemy podpisy elektroniczne.

Porozumienie II. (Zgłaszająca się Instytucja – Beneficjent)

Wsparcie może zostać zapewnione Beneficjentowi określonemu w zgłoszeniu wyłącznie po podpisaniu Porozumienia I pomiędzy Instytucją a Organizatorem oraz na podstawie Porozumienia II, zawartego przez Instytucję z Beneficjentem, wzór Porozumienia II znajduje się poniżej.

Wypłata środków

Środki przeznaczone na udzielenie wsparcia Beneficjentowi będą przekazywane przez Organizatora na wyodrębniony rachunek bankowy Instytucji w okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącowi kalendarzowemu.

Wypłata środków następuje po: 1) podpisaniu przez obie strony Porozumienia I; 2) otrzymaniu przez Organizatora kopii podpisanego z Beneficjentem Porozumienia II; 3) każdorazowo po otrzymaniu przez Organizatora noty księgowej, w której określono Beneficjenta oraz kwotę wsparcia, kwotę zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Instytucję.

Sprawozdawczość

Sprawozdania będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną, nie później niż do 15 dnia miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni. Sprawozdawczość obejmuje następujące etapy:

  • sprawozdanie z wydatkowania stypendium (Sprawozdanie I) składane po każdym miesiącu, zawierające: 1) notę księgową wskazującą Beneficjentów objętych wsparciem oraz kwotę wsparcia, ogółem kwotę tzw. zryczałtowanych kosztów oraz – jeśli dotyczy – oświadczenie o zamiarze kontynuowania wsparcia dla wymienionych osób w kolejnym miesiącu; 2) potwierdzenie przelewu bankowego na rzecz Beneficjenta.
  • sprawozdanie z wydatkowania kosztów zryczałtowanych (Sprawozdanie II) składane po każdym kwartale, zawierające: 1) ewidencję wydatków poniesionych z puli stypendium twórczego oraz tzw. zryczałtowanych kosztów, wzór sprawozdania finansowego (arkusz Excel) znajduje się poniżej; 2) kopie dokumentów potwierdzających powyższe wydatki (np. rachunki / faktury); (3) potwierdzenia przelewów bankowych za powyższe wydatki; 4) opis działalności realizowanej przez Beneficjenta w okresie wsparcia, wzór sprawozdania z działalności znajduje się poniżej.
  • sprawozdanie końcowe sporządzane po zakończeniu okresu wsparcia, zawierające: 1) ewidencję wydatków poniesionych z puli stypendium twórczego oraz tzw. zryczałtowanych kosztów za ostatni kwartał; 2) kopie dokumentów potwierdzających powyższe wydatki (np. rachunki / faktury); 3) potwierdzenia przelewów bankowych za powyższe wydatki; 4) opis działalności realizowanej przez Beneficjenta w okresie wsparcia.

Załączane dokumenty prosimy przysyłać jako odrębne pliki opisane imieniem i nazwiskiem Beneficjenta, np.: imię nazwisko. potwierdzenie przelewu. miesiąc.pdf


Program Rezydencji Artystycznych – wspieraMY Ukrainę

kontakt:

agnieszka.jarzec@nimit.pl; +48 887 507 008