Statut

Wersja do druku

Udostępnij

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzyki i Tańca

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzyki i Tańca (Dz. Urz. MKDNiS poz. 38) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Do zakresu działalności Instytutu należy również realizacja programów wspierania działalności podmiotów sektora kultury na rzecz stymulowania ich rozwoju.

5. Zadania, o których mowa w ust. 4, Instytut realizuje w szczególności przez pełnienie roli jednostki wspierającej plan rozwojowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, z późn. zm.).”;

2) w § 7 ust. 2. otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy do trzech zastępców.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Sienkiewicz


Zarządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzyki i Tańca.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Narodowemu Instytutowi Muzyki i Tańca nadaje się statut stanowiący załącznik do
zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: P. Gliński

STATUT NARODOWEGO INSTYTUTU MUZYKI I TAŃCA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej „ustawą”;

2. zarządzenia Nr 24 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca (Dz. Urz. MKiDN poz. 41 oraz Dz. Urz. MKDNiS z 2021 r. poz. 37);

3. niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Terenem działania Instytutu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3. 1. Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

2. Instytut jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod
numerem RIK 83/2010 i posiada osobowość prawną.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister.

Rozdział II

Zakres działalności Instytutu

§ 4. 1. Do zakresu działalności Instytutu należy prowadzenie działań na rzecz edukacji kulturalnej i rozwoju twórczości artystycznej w dziedzinie muzyki oraz w dziedzinie tańca, w tym:

1) formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz jakości zarządzania
kulturą muzyczną i taneczną w Polsce oraz form jej finansowania;

2) formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz edukacji muzycznej
i tanecznej w Polsce;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską i w Polsce ze szczególnym
wspieraniem kompletowania dokumentacji historycznej zaniedbanych okresów
w dziejach muzyki polskiej;

4) ochrona dziedzictwa kulturowego związanego z tańcem, a w szczególności tańcem polskim;

5) promocja polskiej muzyki oraz polskiego tańca w kraju i za granicą;

6) inicjowanie innych działań związanych z realizacją celów statutowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Instytut realizuje w szczególności poprzez:

1) analizowanie dostępności do muzyki, ocenianie sposobów i jakości zarządzania oraz finansowania kultury muzycznej w Polsce, formułowanie wniosków i opinii w sprawie polityki kulturalnej;

2) monitorowanie obecności muzyki i krytyki muzycznej w mediach w Polsce i przedstawianie analiz i wniosków;

3) analizowanie, ocenianie i postulowanie zmian w regulacjach prawnych dotyczących muzyki, w tym warunkujących jej uprawianie;

4) współuczestnictwo we wdrażaniu i realizacji programu przekwalifikowania zawodowego muzyków;

5) monitorowanie, analizowanie i tworzenie propozycji programów oraz programów edukacyjnych podnoszących jakość kształcenia zawodowego we wszystkich typach szkół muzycznych, oraz w szkolnictwie powszechnym, w edukacji muzycznej dorosłych, w formalnej i nieformalnej edukacji muzycznej, z wykorzystaniem nowych koncepcji i technologii w nauczaniu muzyki, stworzenie otwartych zasobów muzyczno-edukacyjnych;

6) inicjowanie badań muzykologicznych i dotyczących edukacji muzycznej;

7) wspieranie twórczości i opracowywanie sposobów promocji muzyki współczesnej oraz dbałość o jej obecność w systemie edukacji i w praktyce koncertowej;

8) prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej w zakresie muzyki, w tym gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji o życiu muzycznym, tworzenie specjalistycznych portali i baz danych poświęconych muzyce polskiej;

9) prowadzenie biblioteki oraz archiwum muzyki polskiej:

a) gromadzenie zbiorów dźwiękowych, audiowizualnych, ikonograficznych, cyfrowa archiwizacja wydarzeń muzycznych oraz podejmowanie działań w celu stworzenia warunków powszechnego dostępu do zgromadzonej twórczości audiowizualnej,

b) gromadzenie i bezpłatne udostępnianie zbiorów obejmujących repozytoria tekstów dotyczących muzyki;

10) inicjowanie, organizowanie i wspieranie specjalistycznej działalności wydawniczej i fonograficznej we współpracy z innymi instytucjami, w zakresie publikacji nutowych, książkowych, elektronicznych oraz czasopism, a także nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, filmów dokumentalnych, audycji radiowych, programów telewizyjnych, materiałów internetowych i publikacji multimedialnych;

11) inicjowanie obchodów jubileuszy i rocznic oraz koordynację planów artystycznych instytucji muzycznych;

12) inicjowanie oraz prowadzenie programów Ministra, programów własnych, a także wspieranie programów prowadzonych przez inne instytucje, lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych mających na celu, w szczególności, animację twórczości kompozytorskiej, badania nad muzyką i poszerzanie wiedzy o muzyce, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej;

13) organizowanie wydarzeń artystycznych, konkursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, festiwali, konferencji, stypendiów, grantów badawczych i rezydencyjnych dla polskich artystów, teoretyków, krytyków, pedagogów, animatorów kultury, uczniów, studentów i naukowców;

14) opiniowanie nagród i wyróżnień w dziedzinie muzyki artystycznej ustanawianych i przyznawanych przez Ministra oraz występowanie do Ministra o przyznawanie nagród i wyróżnień za działalność w sferze muzyki artystycznej;

15) przyznawanie nagród i wyróżnień w dziedzinie muzyki artystycznej;

16) kupowanie, przyjmowanie darowizn i w depozyt kolekcji i pamiątek związanych z muzyką artystyczną;

17) wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej;

18) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działalności artystycznej i badawczej w dziedzinie muzyki artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej;

19) wspieranie rozwoju infrastruktury dla działalności muzycznej oraz inicjatyw współpracy partnerskiej i sieciowej;

20) współpracę z organami centralnymi, władzami samorządowymi, instytucjami muzycznymi i kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi działającymi w sferze kultury, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, mediami i indywidualnymi artystami.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, w zakresie tańca Instytut realizuje w szczególności poprzez:

1) analizowanie powszechnej dostępności do tańca, ocenianie sposobów i jakości zarządzania oraz finansowania kultury tanecznej w Polsce, formułowanie wniosków i opinii w sprawie polityki kulturalnej;

2) monitorowanie życia tanecznego w Polsce;

3) analizowanie, ocenianie i postulowanie zmian w regulacjach prawnych dotyczących tańca, w tym warunkujących jego uprawianie;

4) współuczestnictwo we wdrażaniu i realizacji programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy;

5) monitorowanie, analizowanie i tworzenie propozycji programów oraz programów edukacyjnych podnoszących jakość kształcenia zawodowego i powszechnej edukacji szkolnej w zakresie tańca, w edukacji dorosłych, w formalnej i nieformalnej edukacji tanecznej, z wykorzystaniem nowych koncepcji i technologii w pedagogice tańca, stworzenie otwartych zasobów taneczno-edukacyjnych;

6) inicjowanie badań dotyczących tańca;

7) wspieranie twórczości i opracowywanie sposobów promocji tańca oraz dbałość o jego obecność w systemie edukacji i w praktyce artystycznej;

8) prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej w zakresie tańca, w tym gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji o życiu tanecznym, tworzenie specjalistycznych portali i baz danych poświęconych tańcowi;

9) prowadzenie biblioteki oraz archiwum tańca:

a) gromadzenie zbiorów dźwiękowych, audiowizualnych, ikonograficznych, cyfrowa archiwizacja wydarzeń tanecznych oraz podejmowanie działań w celu stworzenia warunków powszechnego dostępu do zgromadzonej twórczości audiowizualnej,
b) gromadzenie i bezpłatne udostępnianie zbiorów obejmujących repozytoria tekstów dotyczących tańca;

10) inicjowanie, organizowanie i wspieranie specjalistycznej działalności wydawniczej i fonograficznej we współpracy z innymi instytucjami, w zakresie publikacji nutowych, książkowych, elektronicznych oraz czasopism, a także nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, filmów dokumentalnych, audycji radiowych, programów telewizyjnych, materiałów internetowych i publikacji multimedialnych;

11) inicjowanie obchodów jubileuszy i rocznic oraz koordynację planów artystycznych instytucji tanecznych;

12) inicjowanie oraz prowadzenie programów Ministra, programów własnych, a także wspieranie programów prowadzonych przez inne instytucje, lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych mających na celu, w szczególności, animację twórczości tanecznej, badania nad tańcem i poszerzanie wiedzy o tańcu, ze szczególnym uwzględnieniem tańca polskiego;

13) organizowanie wydarzeń artystycznych, konkursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, festiwali, konferencji stypendiów, grantów badawczych i rezydencyjnych dla polskich artystów, teoretyków, krytyków, pedagogów, animatorów kultury, uczniów, studentów i naukowców;

14) opiniowanie nagród i wyróżnień w dziedzinie tańca ustanawianych i przyznawanych przez Ministra oraz występowanie do Ministra o przyznawanie nagród i wyróżnień za działalność w sferze tańca;

15) przyznawanie nagród i wyróżnień w dziedzinie tańca;

16) kupowanie, przyjmowanie darowizn i w depozyt kolekcji i pamiątek związanych z tańcem;

17) wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej w dziedzinie tańca;

18) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działalności artystycznej i badawczej w dziedzinie tańca, ze szczególnym uwzględnieniem tańca polskiego;

19) wspieranie rozwoju infrastruktury dla rozwoju działalności tanecznej oraz inicjatyw współpracy partnerskiej i sieciowej;

20) współpracę z organami centralnymi, władzami samorządowymi, instytucjami muzycznymi i kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi działającymi w sferze kultury, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, mediami i indywidualnymi artystami.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 5. Organami Instytutu są:

1. Dyrektor Instytutu;

2. Rada Programowa Instytutu.

§ 6. 1. Dyrektor Instytutu, zwany dalej „Dyrektorem”, zarządza działalnością Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz.

2.  Dyrektora powołuje i odwołuje Minister, w trybie określonym ustawą.

§ 7. 1. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, w szczególności:

1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu;

2) przygotowanie oraz nadzór nad realizacją rocznych i wieloletnich planów i programów działania oraz planów finansowych;

3) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i rocznych sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;

4) nadzór nad mieniem oraz racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

5) wydawanie zarządzeń i innych wewnętrznych aktów Instytutu, w szczególności: wewnętrznych regulaminów i procedur.

2. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy dwóch zastępców.

3. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po uzgodnieniu z Ministrem.

§ 8. 1. Rada Programowa Instytutu, zwana dalej „Radą Programową”, jest organem
doradczym i opiniującym Dyrektora.

2. W skład Rady Programowej wchodzi dziesięciu członków, w tym pięciu członków wybranych spośród przedstawicieli środowiska muzycznego oraz pięciu członków wybranych spośród przedstawicieli środowiska tanecznego.

3. Członków Rady Programowej powołuje Minister, na wniosek Dyrektora.

4. Kadencja członków Rady Programowej trwa trzy lata. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;
2) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
3) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
4) odwołania przez Ministra, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady
wynikających z niniejszego statutu lub regulaminu, o którym mowa w § 10 ust. 3;
5) śmierci.

5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, z przyczyn określonych w ust. 4, Minister powołuje nowego członka Rady na zasadach określonych w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem, że kadencja nowego członka Rady kończy się z dniem, w którym miała kończyć się kadencja członka, którego członkostwo wygasło.

§ 9. Do zadań Rady Programowej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez Dyrektora kierunków działania Instytutu;

2) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania oraz planów finansowych Instytutu, a także ocena ich realizacji;

3) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu;

4) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu;

5) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Ministra we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu.

§ 10. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej zwołuje Minister.

2. Członkowie Rady Programowej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego zastępcę.

3. Szczegółowy tryb działania Rady Programowej określa regulamin uchwalony przez Radę Programową.

§ 11. 1. Posiedzenie Rady Programowej zwoływane jest przez Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

2. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

3. W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć, bez prawa głosu:

1) Dyrektor;
2) zastępcy Dyrektora;
3) przedstawiciel Ministra;
4) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

4. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane na żądanie:

1) Ministra;

2) co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Programowej;

3) Dyrektora.

5. Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane, a dokumentacja z posiedzeń jest
przechowywana w Instytucie.

6. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady Programowej zapewnia Instytut. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Instytut pokrywa koszty delegacji i podróży służbowych członków Rady Programowej związanych z uczestnictwem w obradach. Zwrot kosztów odbywa się na zasadach określonych we właściwych przepisach.

7. Pracownicy Instytutu nie mogą być członkami Rady.

§ 12. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust.2 pkt 9 i ust.3 pkt 9, Instytut prowadzi bibliotekę.

2. Zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

§ 13. 1. Instytut może tworzyć filie, ośrodki i oddziały specjalistyczne.

2. Tworzenie, łączenie i likwidacja filii, ośrodków i oddziałów specjalistycznych następuje na podstawie zarządzenia Dyrektora po uzyskaniu zgody Ministra.

3. Organizację wewnętrzną Instytutu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy.

4. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego
nadania.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 14. 1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Majątek Instytutu może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów wynikających z zakresu działania Instytutu.

§ 15. 1. Minister zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Instytutu.

2. Minister przekazuje środki finansowe dla Instytutu w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 16. Źródłami finansowania Instytutu są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 17. 1. Instytut może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

1) usług doradczo-konsultacyjnych;
2) sprzedaży materiałów promocyjnych, druków, publikacji, licencji lub autorskich praw majątkowych i materiałów promocyjnych;
3) sprzedaży miejsc i powierzchni do celów reklamowych oraz usług promocyjnych;
4) usług szkoleniowych;
5) usług wystawienniczych i produkcyjnych w obszarze muzyki i tańca;
6) produkcji lub koprodukcji filmów, materiałów audiowizualnych, muzycznych, koncertów, festiwali lub innych wydarzeń kulturalnych.

3. Dochód z działalności dodatkowej odpłatnej może zostać wykorzystany wyłącznie na
realizację zadań statutowych Instytutu określonych w § 4.

§ 18. 1. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

2. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje Minister.

Rozdział V

Przedstawicielstwo Instytutu

§ 19. Do składania w imieniu Instytutu oświadczeń, w tym w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.

§ 20. 1. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu, określając zakres pełnomocnictwa.

2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra. Nie dotyczy to pełnomocnictw procesowych.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 21. Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu dokonuje Minister w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.