Ogłaszamy nabór wniosków do Programu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Przestrzenie Sztuki Taniec, który po raz pierwszy będzie realizowany w trybie dwuletnim, w latach 2024-2025. Nabór trwa do 10 maja 2024 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Decyzja o kontynuacji i wydłużeniu realizacji Programu wynika z doświadczeń instytucji nim zarządzających oraz potrzeb zgłaszanych przez środowisko tańca, a także z chęci zwiększenia efektywności działań w ramach Programu. 

Istotne szczegóły i zmiany w edycji 2024-2025: 

  • zmiana trybu z rocznego na dwuletni,  
  • kwota środków przekazanych jednemu Operatorowi na realizację Programu w trybie dwuletnim wynosi 950 000 złotych (475 000 złotych na każdy rok),  
  • zwiększenie elastyczności w doborze realizowanych działań oraz w organizowaniu otwartych naborów przez Operatorów – co najmniej 10 otwartych naborów w każdym roku na działania określone w minimach programowych,  
  • możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego, gdy m. in. w budżecie Programu po wyłonieniu Operatorów zostaną wolne środki,  
  • zwiększenie poziomu kosztów przeznaczonych na wynagrodzenia do wysokości min. 70% całego budżetu przyznanego Operatorowi, 
  • zwiększenie minimalnych stawek dla artystów. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Programu określa się od dnia ogłoszenia wyników naboru do 30 listopada 2024 roku (Zadanie 1) oraz od 1 stycznia do 30 listopada 2025 roku (Zadanie 2). 


Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków w konkursie jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, w formie elektronicznej w terminie do 10 maja 2024 roku, na adres e-mail: przestrzeniesztuki@nimit.pl. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 24 maja 2024 roku.  

Do konkursu mogą zgłaszać się samorządowe instytucje, ośrodki i centra kultury, a także organizacje pozarządowe, które są gotowe zapewnić artystom tańca nieposiadającym stałego miejsca do pracy twórczej przestrzeń do prowadzenia działań artystycznych.

Celem Programu jest upowszechnianie ich dorobku i zwiększenie ich znaczenie w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Realizacja działań nie może stanowić elementu stałej działalności Operatora, a jej celem jest wprowadzenie do struktur Operatora nowej jakości w postaci otwartości na działalność artystów niezależnych oraz realizację celów i założeń Programu.    

Komisja konkursowa wyłoni Operatorów, którzy otrzymają dofinansowanie w wysokości 475 000 złotych na każdy rok realizacji Programu. Operator zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego (finansowego lub niefinansowego) na poziomie minimum 20% otrzymanych środków. Osoby odpowiedzialne za realizację Programu: 

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca 

Magdalena Zalipska – Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca 

Mariusz Żwierko – Starszy specjalista ds. Edukacji i Popularyzacji Tańca, Koordynator Programu
tel.: +48 887 507 003, mail: przestrzeniesztuki@nimit.pl 


O Programie Przestrzenie Sztuki 

Program Przestrzenie Sztuki opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym, i jest dedykowany artystom niezależnym działającym w obszarze szeroko pojętego tańca. Jego adresatami są przede wszystkim artyści nieposiadający stałego miejsca do pracy twórczej i prezentacji swoich dokonań. Program zapewnia przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach jest prowadzona działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne. W latach 2020-2023 w ramach tanecznych Przestrzeni Sztuki zrealizowano prawie 4 tysiące różnorodnych wydarzeń i działań, w których łącznie wzięło udział niemal 300 tysięcy uczestników. 

Program jest realizowany od 2020 roku. W tym czasie wzięło w nim udział kilkaset instytucji kultury, występujących w roli Operatorów Programu lub partnerów. Poniżej wyszczególnieni są Operatorzy tanecznych Przestrzeni Sztuki z podziałem na poszczególne lata: 

2020-22: Centrum Kultury w Lublinie, Fundacja Materia w Łodzi, Kielecki Teatr Tańca, Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku oraz Podlaskie Stowarzyszenie Tańca. 

2023: Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca w Białymstoku, Białostocki Teatr Lalek, Białostocki Ośrodek Kultury, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Centrum Kultury w Lublinie, Kielecki Teatr Tańca, Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.   

powiązane

Publikacje