Ogłoszenie Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 9 marca 2023 r. o terminie naboru wniosków do programu Przestrzenie Sztuki Taniec – edycja 2023.

Wersja do druku

Udostępnij

W nawiązaniu do ogłoszenia Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 28 lutego 2023 r. dotyczącego ogłoszenia naboru wniosków do programu Przestrzenie Sztuki Taniec – edycja 2023 informujemy, że termin naboru został przesunięty na 05.04.2023 r. do godz. 23:59:59.

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu na adres e-mail nimit@nimit.pl.

Jednocześnie zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu:

1. 1§ 9 ust. 2 zyskuje brzmienie: „Realizacja Zadania odbywa się od daty zawarcia Umowy do dnia 14 grudnia 2023 roku”.

2. § 10 ust. 1 zyskuje brzmienie: „Zadania w ramach Programu finansowane są w okresie od momentu podpisania Umowy do dnia 14 grudnia roku, w którym przyznano dofinansowanie albo w innym ustalonym w Umowie okresie, poprzez wydatkowanie wszystkich otrzymanych środków od Organizatora w terminie określonym w Umowie, w tym przez zapłatę zobowiązań publiczno-prawnych /ZUS, US/. Środki finansowe na realizację zadań w ramach Programu zostaną przekazane na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie. Umowa będzie określać m.in. warunki realizacji zadania, okres wydatkowania środków, zasady przesuwania kosztów w budżecie zadania, sposób i termin
rozliczenia, a także prawa i obowiązki stron”.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
dr Aleksandra Kleinrok – Kierowniczka Działu Impresariatu Tańca, Koordynatorka programu,
mail: aleksandra.kleinrok@nimit.pl

Przestrzenie Sztuki w nowej odsłonie