Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do II edycji Programu rozwoju pozatanecznych kompetencji zawodowych tancerzy (nabór II). Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 września 2023 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem Programu jest wsparcie profesjonalnych, czynnych zawodowo tancerzy tańca artystycznego w procesie rozwijania dodatkowych kompetencji zawodowych, niezwiązanych z karierą taneczną, które w dalszej perspektywie będą wspomagać ich pełne przekwalifikowanie zawodowe.

W ramach Programu przyznawane są granty na pokrycie kosztów kursów oraz warsztatów w Polsce lub za granicą, rozwijających kompetencje przydatne na rynku pracy oraz szkoleń przygotowujących do konkretnego, wybranego zawodu.

Każdy tancerz może aplikować o grant raz w roku, maksymalnie trzy razy w trakcie trwania tanecznej kariery zawodowej. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować w ramach jednego grantu wynosi 5000 zł.

Kursy, szkolenia lub warsztaty finansowane w ramach pojedynczego grantu muszą zostać opłacone do 30 listopada każdego roku, w którym została złożona aplikacja o grant i w danym roku kalendarzowym zrealizowane.

Gdyby na późniejszym etapie rozwoju kariery tancerz chciałby dodatkowo skorzystać z programu stypendialnego na przekwalifikowanie zawodowe – łączna suma pieniędzy otrzymanych w ramach grantów byłaby odejmowana od możliwej do otrzymania, maksymalnej kwoty stypendium. Osoby, które biorą lub brały udział w programie stypendialnym – nie mogą już skorzystać z programu grantowego.

Nabór wniosków w II edycji prowadzony będzie do 15 września 2023 roku, ale obowiązkowa, nieodpłatna konsultacja z doradcą zawodowym musi odbyć się najpóźniej 11 września. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez komisję złożoną z przedstawicieli NIMiT oraz ekspertów zewnętrznych. Granty przyznawane są na podstawie rekomendacji komisji decyzją Dyrektora NIMiT, a wyniki będą ogłoszone do 27 września 2023 roku.

Planowane kursy, szkolenia lub warsztaty nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 1 października 2023.

NIMiT nie przyznaje grantów m.in. na sfinansowanie kosztów studiów.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maciej Seniw – Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca

Ewa Salwa – Specjalistka ds. edukacji i popularyzacji tańca, ewa.salwa@nimit.pl, tel. +48 887 590 130

Anna Čemeljić – Główna specjalistka ds. edukacji i popularyzacji tańca, anna.cemeljic@nimit.pl, tel. +48 785 170 000