Narodowy Instytut Muzyki i Tańca otwiera nabór do Programu Przekwalifikowania Zawodowego Tancerzy Edycja 2024. Jego celem jest wspieranie profesjonalnych tancerzy w procesie identyfikowania własnego potencjału i planowania rozwoju poza zawodem tancerza/tancerki oraz w zdobywaniu kwalifikacji i doświadczenia, niezbędnych do realizacji drugiej ścieżki kariery zawodowej.

Wersja do druku

Udostępnij

W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby środowiska tanecznego, w tegorocznej edycji Programu zostały wprowadzone następujące zmiany:

  1. kwota stypendium zwiększona do 50 000 zł,
  2. czas realizacji indywidualnego projektu wydłużony do 5 lat,
  3. wymagany staż pracy w zawodzie tancerza/tancerki został zmniejszony z 12 do 10 lat,
  4. formalności ograniczone do minimum, uproszczono formularz zgłoszeniowy,
  5. konsultacje z doradcą zawodowym nie są obligatoryjne, a jedynie do wyboru wnioskującego,
  6. wniosek składany bez uprzedniej akceptacji doradcy zawodowego.

W ramach Programu przyznawane są Stypendia na pokrycie kosztów studiów, kursów, warsztatów, staży i praktyk, dojazdu i noclegu, kosztów ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby aplikujące o Stypendium mają możliwość skonsultowania indywidualnego projektu przekwalifikowania z doradcą zawodowym.

Formularze aplikacyjne należy składać wyłącznie elektronicznie w terminie do 27 maja 2024 r. do godziny 23:59:59 na adres: reorientacja@nimit.pl

Ogłoszenie wybranych do realizacji Stypendiów zostanie opublikowane na stronie internetowej NIMiT do dnia 14 czerwca 2024 r. Wnioskodawcy wybranych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji również drogą mailową.

Lista osób, które otrzymują Stypendium nie jest podawana do wiadomości publicznej ze względu na przyjętą zasadę poufności.


Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Magdalena Zalipska – Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca

Ewa Salwa – Specjalistka ds. Edukacji i Popularyzacji Tańca, Koordynatorka Programu, mail: reorientacja@nimit.pl, tel. +48 887 590 130

Dobrosława Choryńska-Chudy – Doradczyni zawodowa, mail: dobroslawa.chorynska-chudy@ideedlatanca.pl, tel. +48 607 304 894