Program „Wspieranie aktywności międzynarodowej” [zwany dalej PROGRAMEM] jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywany jest udział tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy naukowe.

Wersja do druku

Udostępnij

Główny cel Programu:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą oraz wyjazdów na kwerendy naukowe.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 4 października 2019 r. o terminie i trybie naboru wniosków do programu Wspieranie aktywności międzynarodowej” edycja 2020

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej”

nr 2(8)/T/2020. Budżet programu w edycji 2020 wynosi 50 000 zł.

Termin składania wniosków do edycji programu upływa w dniu 14 listopada 2019 r.

 

Wnioski należy składać (łącznie): (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 14 listopada 2019 r. do godz. 15:59 oraz

(b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjną należy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Wspieranie aktywności międzynarodowej 2020” w terminie do 14 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

 

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu listy projektów zatwierdzonych do realizacji upływa w dniu 2 grudnia 2019 r. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

 

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej”

w systemie Witkac.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – Koordynator Programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

KONTAKT: tel. 22 829 20 05, mail: karolina.zakowska@imit.org.pl