OGŁOSZENIE DYREKTORA NARODOWEGO INSTYTUTU MUZYKI I TAŃCA Z 29 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU w sprawie możliwości przedłużenia składania sprawozdań końcowych oraz realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 4 października 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” edycja 2020.

Wersja do druku

Udostępnij

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), Narodowy Instytut Muzyki i Tańca przedłuża termin składania sprawozdań końcowych oraz realizacji projektów w programie Wspieranie aktywności międzynarodowej 2020.

Szczegóły dotyczące zakresu zmian znajdą Państwo w załączonym pliku.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 29 października 2020 roku

Osoba do kontaktu:

Karolina Dziełak-Żakowska (22 829 20 05, karolina.zakowska@imit.org.pl)

Więcej o programie:
Wspieranie aktywności międzynarodowej jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywany jest udział tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy naukowe.

Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą oraz wyjazdów na kwerendy naukowe.

Ogłoszenia archiwalne

OGŁOSZENIE DYREKTORA INSTYTUTU MUZYKI I TAŃCA Z 12 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

w sprawie zmian w zakresie realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 4 października 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” edycja 2020

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), Instytut Muzyki i Tańca przedłuża możliwość wprowadzania zmian ułatwiających realizację projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 4 października 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” edycja 2020 (zwanych dalej Projektami).

Szczegóły dotyczące zakresu zmian znajdą Państwo w załączonym pliku.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 12 października 2020 roku


OGŁOSZENIE DYREKTORA INSTYTUTU MUZYKI I TAŃCA Z 30 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie zmian w zakresie realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 4 października 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” edycja 2020

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), Instytut Muzyki i Tańca ogłasza informację o zakresie zmian ułatwiających realizację projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 4 października 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” edycja 2020.

Szczegóły dotyczące zakresu zmian znajdą Państwo w załączonym pliku.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 30 czerwca 2020 roku


OGŁOSZENIE WYNIKÓW VIII EDYCJI PROGRAMU WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Do VIII edycji Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej nr 2(8)/T/2020 w terminie określonym w Regulaminie zgłosiło aplikacje czterdziestu dwóch Wnioskodawców.

W pierwszym etapie dokonano oceny pod względem formalnym czterdziestu dwóch złożonych wniosków. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członka Zespołu powołanego z ramienia IMiT-u. Następujące wnioski:

L.p.

Imię

Nazwisko

Tytuł wniosku

1 Rafał Kosno Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl
2 Daniel Leżoń RHYTHM DIVINE- Polish & Indian Culture Exchange
3 Dominik Więcek B12

zostały odrzucone ze względów formalnych. Uzasadnienie odrzucenia z powodu niedopełnienia kryteriów formalnych zawarto w Protokole oceny formalnej Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej nr 2(8)/T/2020 dostępnym do wglądu w Instytucie Muzyki i Tańca. Z tego względu wyżej wymienione wnioski nie podlegały dalszej ocenie merytorycznej.

W związku z wysokim poziomem merytorycznym wniosków, odzwierciedlającym się w nieznacznych różnicach punktacji między wnioskami najwyżej ocenionymi przez Komisję opiniującą, decyzją Dyrekcji Instytutu Muzyki i Tańca kwota środków do rozdysponowania w Programie Wspieranie aktywności międzynarodowej  w 2020 roku została podniesiona do 100 000,00 zł.

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przedłożono do oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji.

Zgodnie z Regulaminem Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej nr 2(8)/T/2020  w dniu 2 grudnia 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT) w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do VIII edycji Programu. W posiedzeniu uczestniczyli:

  • Członkini Komisji –  Maria Stokłosa – ekspertka zewnętrzna, choreografka i tancerka, członkini zarządu  Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca;
  • Członek Komisji – dr hab. Janusz Skubaczkowski – ekspert zewnętrzny, tancerz i pedagog, pracownik Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku taniec;
  • Członek Komisji – Karol Urbański – ekspert zewnętrzny, tancerz, choreograf, baletmistrz, pedagog tańca;
  • Karolina Dziełak-Żakowska – pracowniczka IMiT – protokolantka, bez prawa głosu.

W wyniku prac eksperckich oraz po ostatecznej decyzji Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Aleksandry Dziurosz pełne dofinansowanie w VIII edycji Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej nr 2(8)/T/2020  otrzymują następujące projekty.

Lista projektów, które otrzymały pełne dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwiska Wnioskodawcy):

Lp. Imię Nazwisko Tytuł wniosku Kwota wnioskowana Kwota przyznana
1 Alicja Berejowska Kurs „Kuratorstwo i komunikacja w sztukach scenicznych” na Berlin Summer University of the Arts 2020 podczas 32. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Tanz im August  4 335,00 zł 4 335,00 zł
2 Tatiana Cholewa PROGRAM NR 2(8)/T/2020 PROGRAM „WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ” EDYCJA 2020 5 000,00 zł 5 000,00 zł
3 Tomasz Ciesielski Kwerenda dotycząca strategii twórczych wykorzystywanych przez zespół Club Guy & Roni and Noord Nederlands Toneel 5 000,00 zł 5 000,00 zł
4 Alicja Czyczel Udział w intensywnym kursie TWIS 4 994,00 zł 4 994,00 zł
5 Dariusz Dudzik Stockholm Tap Festival 4 335,04 zł 4 335,04 zł
6 Wojciech Grudziński Warsztaty z Keith Hennessy organizowane przez Studio 303 w Montrealu  4 860,00 zł 4 860,00 zł
7 Małgorzata Haduch Flying Low & Passing Through w Tic Tac Art Center 5 000,00 zł 5 000,00 zł
8 Sylwia Hanff Zwrot performatywny w tańcu. Pogłębianie praktyki. 3 380,00 zł 3 380,00 zł
9 Paulina Jaksim Horton Teacher Workshop 2020 with Ana Marie Forsythe.  5 000,00 zł 5 000,00 zł
10 Omar Karabulut GOA DANCE RESIDENCY  5 000,00 zł 5 000,00 zł
11 Zuzanna Kasprzyk – Molenda Szkolenie Body – Mind  Centering ® Skeletal Course  4 982,00 zł 4 982,00 zł
12 Wojciech Marek Kozak Anfibia program 5 000,00 zł 5 000,00 zł
13 Grzegorz Łabuda Udział w międzynarodowych warsztatach i treningu nauczycielskim techniki Czechowa w USA 5 000,00 zł 5 000,00 zł
14 Anna Mikuła Trzymiesięczny kurs tańca flamenco w Escuela Carmen de las Cuevas w Granadzie. 5 000,00 zł 5 000,00 zł
15 Andrzej Molenda Szkolenie Body – Mind  Centering ® Skeletal Course  4 982,00 zł 4 982,00 zł
16 Anna Sąsiadek Art Therapy 3 963,23 zł 3 963,23 zł
17 Magdalena Skowron Warsztaty i spektakle w ramach Festiwalu b12 w Berlinie 5 000,00 zł 5 000,00 zł
18 Agnieszka Sterczyńska The Kelim Choreography Program – trymestr nauki 5 000,00 zł 5 000,00 zł
19 Dominika Wiak Udział w warsztatach „Summer Intensive” w Portugalii 4 675,00 zł 4 675,00 zł
20 Katarzyna Żeglicka kontra-s-TY – Winter Artist Exchange Workshop 5 000,00 zł 5 000,00 zł

W wyniku prac eksperckich oraz po ostatecznej decyzji Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Aleksandry Dziurosz częściowe dofinansowanie w VIII edycji Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej nr 2(8)/T/2020  otrzymuje projekt:

Lp. Imię Nazwisko Tytuł wniosku Kwota wnioskowana Kwota przyznana
21 Agata Jędrzejczak Festival Deltebre Dansa 2020 4 755,00 zł 4 450,00 zł

Wszystkich już dziś zapraszamy serdecznie do aplikowania w kolejnych naborach wniosków.

4.10.2019

Wspieranie aktywności międzynarodowej – VIII edycja | 2020

Opis programu: 

Program „Wspieranie aktywności międzynarodowej” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywany jest udział tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy naukowe.

Uwaga! w ramach Programu nie jest możliwe dofinansowanie kosztów studiów za granicą.

Udział Wnioskodawcy w tym samym przedsięwzięciu (warsztatach, szkoleniach, itd.) nie może być w ramach Programu finansowany więcej niż jednokrotnie. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu w latach poprzednich, może natomiast ubiegać się w niniejszej edycji o dofinansowanie udziału w innym przedsięwzięciu.

Główny cel PROGRAMU:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą oraz wyjazdów na kwerendy naukowe.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 4 października 2019 r. o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” edycja 2020

 

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” nr 2(8)/T/2020. Budżet programu w edycji 2020 wynosi 50 000 zł.

Termin składania wniosków do edycji programu upływa w dniu 14 listopada 2019 r.

Wnioski należy składać (łącznie):

(a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 14 listopada 2019 r. do godz. 15:59 oraz

(b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjną należy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Wspieranie aktywności międzynarodowej 2020” w terminie do 14 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu listy projektów zatwierdzonych do realizacji upływa w dniu 2 grudnia 2019 r. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” w systemie Witkac.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – Koordynator Programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

KONTAKT: tel. 22 829 20 05, mail: karolina.zakowska@imit.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN [do pobrania]

Załącznik 1 – Wzór Umowy [do pobrania]

Instrukcja – jak znaleźć Program „Wspieranie aktywności międzynarodowej 2020” po zarejestrowaniu się na stronie www.witkac.pl

1. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się na stronie www.witkac.pl wybierz z menu z lewej strony zakładkę „Organizatorzy konkursu”

2. Odnajdź wśród nich „Instytut Muzyki i Tańca”.

3. Po kliknięciu na „Instytut Muzyki i Tańca” wyświetli się lista aktualnie prowadzonych naborów przez Instytut Muzyki i Tańca.

4. Wybierz „Wspieranie aktywności międzynarodowej 2020”.