Narodowy Instytut Muzyki i Tańca uruchamia Program wspieraMY Ukrainę skierowany do artystów, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 oraz rodzimych instytucji kultury, które są otwarte na nawiązanie z nimi współpracy. Program potrwa do końca 2022 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Національний Інститут Музики і Танцю запускає програму «Ми підтримуємо Україну», спрямовану на митців, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, та вітчизняні заклади культури, які відкриті до співпраці з ними. Програма триватиме до кінця 2022 року.

[інформація українською нижче]

Jak działa program wspieraMY Ukrainę?

– Narodowy Instytut Muzyki i Tańca od lat wspiera rozwój zawodowy artystów na różnych polach. Kultura przywołuje piękno i harmonię w naszym życiu, których potrzebujemy szczególnie teraz, gdy otaczający nas świat staje na granicy dotychczasowych wartości – mówi Katarzyna Meissner, dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. W tej szczególnej sytuacji nie zapominamy także o artystach, którzy znaleźli azyl na terenie Polski. Chcemy pomóc im odnaleźć spokój i perspektywę na dalsze życie, także zawodowe. Bardzo dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie tego Programu. Jestem przekonana, że będzie to skuteczne i systemowe wsparcie naszych koleżanek i kolegów z Ukrainy.

Pomoc realizowana będzie w formie:

 • rezydencji – poprzez zapewnienie warunków pobytowych
 • stypendium twórczego – poprzez przekazywanie pomocy finansowej
 • pobytu twórczego – poprzez zapewnienie warunków pobytowych oraz przekazywanie pomocy finansowej.

Wsparcie będzie mógł uzyskać wyłącznie pełnoletni/a obywatel/ka Ukrainy, który/a wjechał/a legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku, prowadzi lub zamierza prowadzić na terytorium Polski działalność artystyczną, naukową, dydaktyczną lub badawczą z dziedziny sztuki i podejmować rozwój zawodowy lub artystyczny. Wsparcie zapewniać będą mogły wyłącznie uprawnione Instytucje, z którymi Organizator (czyli Narodowy Instytut Muzyki i Tańca) zawrze odpowiednie Porozumienie.

Do udziału w Programie wspieraMY Ukrainę mogą się zgłaszać następujące Instytucje:

 • państwowe lub samorządowe instytucje kultury w rozumieniu przepisów ustawy z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.),
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),
 • uczelnie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

Kryteria udzielania oraz wysokość wsparcia określa Regulamin, a jego formę proponuje Instytucja, która zaprasza artystę.

Instytucje mogą składać aplikacje TUTAJ.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zachęca instytucje kultury do zgłaszania do udziału w programie „wspieraMY Ukrainę” artystów ukraińskich, z którymi już współpracują, ale także do skorzystania z prowadzonej przez NIMiT bazy artystów z Ukrainy. Aby uzyskać do niej dostęp należy wypełnić formularz: https://forms.gle/pKdUeUG2R6sx5tQG9


✉️???? W przypadku pytań prosimy o wiadomość na adres ukraina@nimit.pl lub kontakt:

 • Infolinia: +48 22 391 55 44
 • Agnieszka Jarzec: +48 887 507 008
 • Dorota Arent: +48 887 507 003

Koordynator programu:
Aleksander Polański
✉️ aleksander.polanski@nimit.pl


Jak dołączyć do programu krok po kroku?

1. Wysłanie formularzy zgłoszeniowych przez Instytucje

W celu zgłoszenia do Programu Instytucji otwartej na zapewnienie wsparcia dla ukraińskich artystów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się TUTAJ.

W Zgłoszeniu Instytucja powinna w szczególności:

 • podać dane identyfikujące Instytucję, określone w formularzu Zgłoszenia;
 • wskazać dane osoby do kontaktu w związku ze Zgłoszeniem oraz udziałem Instytucji w Programie;
 • określić rodzaj Wsparcia, jakie ma zostać zapewnione Beneficjentowi;
 • określić okres, na jaki Wsparcie ma zostać zapewnione Beneficjentowi;
 • wskazać dane identyfikujące Beneficjenta, określone w formularzu Zgłoszenia, w tym jego imię i nazwisko, adres pobytu, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, PESEL (jeżeli nadano) oraz wykształcenie Beneficjenta;
 • przedstawić opis prowadzonej przez Beneficjenta przed dniem 24 lutego 2022 r. działalności artystycznej, naukowej dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki;
 • przedstawić opis planu i założeń prowadzenia przez Beneficjenta działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki lub podejmowania przez Beneficjenta rozwoju zawodowego lub artystycznego w okresie uzyskiwana Wsparcia.

2. Weryfikacja zgłoszeń Instytucji przez komisje NIMiT

Po wypełnieniu formularze zostaną przesłane do Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w celu weryfikacji zgłoszeń przez Komisję oceniającą.

3. Kontakt ze strony NIMiT z wybranymi Instytucjami

O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do Programu Instytucje zostaną poinformowane przez NIMiT.

4. Podpisanie Porozumienia I między Instytucją a NIMiT

Po wyłonieniu Instytucji, które wezmą udział w Programie zawarte zostanie Porozumienie I między Instytucją a Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca.

Wzór Porozumienia I znajduje się TUTAJ.

5. Podpisanie Porozumienia II między Instytucją a artystą

Wsparcie może zostać zapewnione Beneficjentowi określonemu w Zgłoszeniu wyłącznie na podstawie Porozumienia II, zawartego przez Instytucję z Beneficjentem.

Wzór Porozumienia II znajduje się TUTAJ.

6. Wypłata środków

Środki przeznaczone na udzielenie Wsparcia Beneficjentowi są przekazywane przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca na wyodrębniony rachunek bankowy Instytucji wskazany w Porozumieniu I i wypłacane Instytucji w okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącowi kalendarzowemu.

7. Comiesięczne rozliczenie się Instytucji z okresu wsparcia z NIMiT

Instytucja jest zobowiązana do prowadzenia rozliczeń dotyczących Wsparcia za pomocą wyodrębnionego rachunku bankowego Instytucji wskazanego w Porozumieniu I.

Instytucje biorące udział w Programie zobowiązane są do składania comiesięcznego sprawozdania z udzielenia wsparcia w formie rozliczenia w formie elektronicznej, którego wzór znajduje się poniżej.

Sprawozdanie obejmuje:

 • ewidencję, o której mowa w ust. 4 wraz z kopią dokumentów, o których mowa w ust. 2 i wyciągiem z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1 oraz
 • opis działalności realizowanej przez Beneficjenta, uprawniającej Beneficjenta do otrzymania Wsparcia (tj. informacja o sposobie realizowania przez Beneficjenta planu i założeń prowadzenia przez Beneficjenta działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki lub podejmowania przez Beneficjenta rozwoju zawodowego lub artystycznego w rozliczanym okresie uzyskiwana Wsparcia).

Національний Інститут Музики і Танцю запускає програму «Ми підтримуємо Україну», спрямовану на митців, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, та вітчизняні заклади культури, які відкриті до співпраці з ними. Програма триватиме до кінця 2022 року.

– Національний Інститут Музики і Танцю вже багато років підтримує професійний розвиток артистів у різних сферах. Культура викликає в нашому житті красу та гармонію, які нам особливо потрібні зараз, коли навколишній світ стоїть на межі існуючих цінностей – каже Директор Національного Інституту Музики і Танцю Катажина Мейснер. – У цій особливій ситуації ми не забуваємо про митців, які знайшли притулок у Польщі. Ми хочемо допомогти їм знайти спокій та перспективу для подальшого життя, у тому числі й професійного. Хочу подякувати Міністерству Культури та Національної Спадщини за підтримку цієї Програми – я впевнена, що це буде ефективна і системна підтримка для наших колег з України.

Допомога буде реалізована у формі:

• проживання – шляхом забезпечення умов проживання

• творча стипендія – шляхом надання матеріальної допомоги

• творче перебування – шляхом забезпечення умов проживання та надання матеріальної допомоги.

Лише повнолітній громадянин України, який законно в’їхав на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року, провадячи або збираючись вести художню, наукову, викладацьку чи дослідницьку діяльність у сфері мистецтва на території Республіки Польщі, або займатися професійним чи художнім розвитком, матимуть право на підтримку. Підтримка надаватиметься лише уповноваженими установами, з якими Організатор (тобто Національний Інститут Музики і Танцю) укладе відповідний договір.

Подати заявку на участь у Програмі можуть такі інституці:

• державні або місцеві установи культури в розумінні Закону від 25 жовтня 1991 року про організацію та проведення культурної діяльності (Законодавчий журнал від 2020 року, ст. 194 із змінами),

• громадські організації в розумінні положень Закону від 24 квітня 2003 р. „Про громадську користь та волонтерську роботу” (Законодавство від 2020 р., ст. 1057 із змінами) або суб’єкти, зазначені у ст. 3 сек. 3 Закону від 24 квітня 2003 р. „Про громадську користь та волонтерську роботу” (Вісник законів від 2020 р., ст. 1057 із змінами),

• державні університети у розумінні положень Закону від 27 серпня 2009 року про державні фінанси (Вісник законів від 2021 року, ст. 305 із змінами).

Критерії надання допомоги та розмір допомоги визначені в Положенні, а її форма пропонується Установою, яка запрошує митця.

Установи можуть подавати заявки за посиланням.

Національний Інститут Музики і Танцю заохочує заклади культури подавати заявки на участь у програмі українських артистів, з якими вони вже співпрацюють, а також використовувати базу даних артистів з України, яку веде НІМіТ. Щоб отримати доступ до нього, заповніть таку форму: https://forms.gle/pKdUeUG2R6sx5tQG9


✉️???? З питань пишіть на електронну пошту ukraina@nimit.pl або звертайтеся:

 • Tелефон довіри: +48 22 391 55 44
 • Агнешка Яржець: +48 887 507 008
 • Дорота Арен: +48 887 507 003

Координатор програм:
Олександр Полянський
✉️ aleksander.polanski@nimit.pl


Крок за кроком

1. Розсилання форм заявок установами

Щоб подати заявку на участь у Програмі закладу, відкритого для надання підтримки українським митцям, заповніть форму заявки за адресою [посилання].

У Повідомленні Установа повинна, зокрема:

 • надати ідентифікаційні дані Установи, зазначені у Заявці;
 • надати інформацію про контактну особу у зв’язку із Заявкою та участю Установ у Програмі;
 • вказати тип Підтримки, який буде надано Бенефіціару;
 • вказати період, протягом якого Підтримка надається Бенефіціару;
 • надати ідентифікаційні дані Бенефіціара, зазначені у Заявці, включаючи його ім’я та прізвище, адресу, адресу для кореспонденції, номер телефону, адресу електронної пошти, тип та номер документа, що посвідчує особу, номер PESEL (якщо він наданий) та освіту бенефіціара;
 • надати опис художньої, наукової, викладацькій чи науково-дослідницької діяльності у сфері мистецтва, проведеної Бенефіціаром до 24 лютого 2022 року;
 • надати опис плану та припущень щодо мистецької, наукової, викладацької чи науково-дослідницької діяльності Бенефіціара у сфері мистецтва чи професійного чи мистецького розвитку, здійснених Бенефіціаром протягом періоду підтримки.

2. Перевірка подання установ комітетами НІМіТ

Після заповнення форми будуть надіслані до Національного Інституту Музики і Танцю для перевірки заявок Оціночною комісією.

3. Контакт з вибраними установами (контакт здійснюється НІМіТ)

Установи будуть проінформовані NIMiT про те, чи відповідають вони вимогам Програми.

4. Підписання першого Договору між Установою та НІМіТ

Після відбору закладів, які візьмуть участь у Програмі, буде укладено Договір І між Закладом та Національним Інститутом Музики і Танцю.

Шаблон договору можна знайти за адресою [посилання].

5. Договір ІІ підписаний між Установою та митцем

Підтримка може надаватися Бенефіціару, зазначеному у Заяві, лише на підставі Договору ІІ, укладеного Установою з Бенефіціаром.

Зразок Угоди II можна знайти за адресою [посилання].

6. Виведення коштів

Кошти, виділені на підтримку Бенефіціара, перераховуються Національним Інститутом Музики і Танцю на окремий банківський рахунок Закладу, зазначений у Договорі І, та виплачуються Установі в розрахункові періоди, що відповідають календарному місяцю.

7. Щомісячний розрахунок установ з періоду підтримки з НІМіТ

Установа зобов’язана вести розрахунки щодо Підтримки за допомогою окремого банківського рахунку Установи, зазначеного в Договорі І.

Установи, які беруть участь у Програмі, зобов’язані щомісячно подавати звіт про надання підтримки у формі електронного розрахунку, шаблон якого наведено нижче.

Звіт включає:

 • записи, зазначені в абз. 4 разом із копією документів, зазначених у абз. 2 та виписка з банківського рахунку, зазначена в абз. 1 і
 • опис діяльності, яку здійснює Бенефіціар, що дає право Бенефіціару отримати Підтримку (тобто інформація про спосіб виконання Бенефіціаром плану та припущень мистецької, наукової, викладацькій чи науково-дослідницької діяльності Бенефіціаром у сфері мистецтва або здійснення Бенефіціаром професійного чи мистецького розвитку в період, за який була отримана Підтримка ).

Poniższe pliki stanowią jedynie wzory dokumentów – nie należy ich wypełniać ani wysyłać do Instytutu. Dokumenty do edycji zostaną wysłane poszczególnym instytucjom zakwalifikowanym do programu.