Program „Reorientacja Zawodowa Muzyków” adresowany jest do profesjonalnych muzyków, obywateli polskich i rezydentów, którzy z powodów zdrowotnych lub innych życiowych przeszkód nie mogą uprawiać zawodu artysty, a nie uzyskali jeszcze prawa do emerytury lub renty oraz do tych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje pozostając w branży muzycznej. W szczególności dotyczy to następujących specjalności: śpiewacy – soliści i chórzyści oraz muzycy instrumentaliści.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem programu jest umożliwienie uczestnikom rozpoczęcia nowej działalności zarobkowej do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty. Preferowane będzie podejmowanie aktywności zawodowej związanej z branżą muzyczną lub w obszarze kultury.

Osoby zainteresowane reorientacją zawodową mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. Szkolenie „Na własny rachunek” z zakresu przedsiębiorczości i wiedzy administracyjno-prawnej, przydatnej w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.
    (Termin – 13 grudnia 2023 r. godz.16:00 – 21:00)
  2. Szkolenie „Jak wykorzystać social media jako narzędzie marketingowe dla artystów”.
    (Termin – 8 grudnia 2023 r. godz. 09:00 – 14:00 – część I; 9 grudnia 2023 r. godz. 09:00 – 14:00 – część II)
  3. Stypendium na realizację indywidualnego projektu przekwalifikowania zawodowego.

Uwaga: Lista kursów i szkoleń w 2023 roku może zostać uzupełniona w czasie trwania programu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w kursach i szkoleniach (Programy: I, II) upływa 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.

Zgłoszenia nadesłane po terminie będą uwzględniane w miarę wolnych miejsc.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Stypendium na realizację indywidualnego projektu przekwalifikowania zawodowego (Program: III) w 2023 r. upływa 27 listopada 2023 roku. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (podpisane skany) można przysyłać drogą elektroniczną na adres: reorientacjamuzykow@nimit.pl lub w wersji papierowej pocztą na adres: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Reorientacja Muzyków”).

Kwalifikacja kandydata do udziału w Programie „Stypendium na realizację indywidualnego projektu przekwalifikowania zawodowego” odbędzie się po analizie dokumentów zgłoszeniowych pod kątem wymagań formalnych i merytorycznych
(sprawdzenie, czy osoba aplikująca jest uprawniona do uczestnictwa w Programie) oraz ocenie komisji ekspertów.

Informacja o zakwalifikowaniu do Programu będzie podana do wiadomości osoby aplikującej w terminie do 1 grudnia 2023 roku.

Wzory formularzy aplikacyjnych są do pobrania dostępne są poniżej.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Aleksander Zwierz – Kierownik Biura wspieraMY w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca

Karolina Niebrzegowska – Koordynator Programu reorientacjamuzykow@nimit.pl; +48 887 040 150