Wersja do druku

Udostępnij

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ SPEKTAKLU

W RAMACH PROGRAMU

Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy w 2020 roku

Instytut Adama Mickiewicza wraz z Instytutem Muzyki i Tańca, Centrum Kultury w Lublinie oraz Art Stations Foundation ogłasza otwarty konkurs na stworzenie i realizację spektaklu tańca zbudowanego wokół sylwetki i twórczości Marie Rambert w ramach programu Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy w 2020 roku.

Opis PROGRAMU: 

Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy to program prezentacji polskiego tańca artystycznego z udziałem polskich tancerzy, choreografów, pedagogów i teoretyków tańca. PROGRAM będzie realizowany w latach 2018-2021. W ramach PROGRAMU spektakle, warsztaty, spotkania i debaty będą realizowane w najbardziej aktywnych centrach tańca w Europie Środkowej i Wschodniej, m.in. na Białorusi, Ukrainie, Gruzji, Armenii, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Rumunii, Słowenii, Serbii, Bułgarii, Mołdawii.

PROGRAM jest kontynuacją projektu Terytoria choreografii z 2016 roku, którego idea w 2018 roku została poszerzona o propozycje związane z postaciami wybitnych artystek awangardy tanecznej XX wieku polskiego pochodzenia. Specjalna publikacja (zrealizowana w 2017 roku) oraz nowe, międzynarodowe projekty choreograficzne poświęcone będą zarówno artystycznemu dorobkowi, jak i fascynującym biografiom Poli Nireńskiej, Bronisławy Niżyńskiej, Marie Rambert i Yanki Rudzkiej. Tak jak w latach 20. i 30. XX wieku, polscy artyści mogą być również dziś źródłem inspiracji i nowoczesnego rozumienia choreografii w innych krajach. W PROGRAMIE pragniemy powrócić do modelu interkulturowej wymiany, opartego o realną współpracę z lokalnymi środowiskami, zaznaczając motyw silnej obecności choreografek i tancerek zarówno dziś, jak i w ogóle w historii tańca polskiego.

PROGRAM Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy jest realizowany w ramach wieloletniego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza Polska 100.

W 2020 roku, w rezultacie otwartego konkursu, powstanie spektakl taneczny zbudowany wokół sylwetki i twórczości Marie Rambert.

Realizacja i premiera w/w spektaklu odbędzie się w terminie 1.04-30.06. 2020 roku. Po premierze, w okresie lipiec-listopad 2020 roku, spektakl ten zostanie zaprezentowany w ważniejszych centrach tańca w Europie. Pokazy SPEKTAKLU w 2020 roku planowane są na Bałkanach (co najmniej 3 kraje). Pokazom zagranicznym towarzyszyć będą warsztaty prowadzone przez twórców i wykonawców spektaklu.

Termin składania OFERT: komplet wymaganych dokumentów należy przesłać do 31 października 2019 roku na adres mailowy: eepap@iam.pl w formie plików PDF oraz pocztą na adres Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin z dopiskiem „Terytoria choreografii – Konkurs” (decyduje data stempla pocztowego).

Partnerzy PROGRAMU: Instytut Muzyki i Tańca, East European Performing Arts Platform, Centrum Kultury w Lublinie, Art Stations Foundation.

OPEN COMPETITION FOR A PERFORMANCE REALIZED WITHIN THE

Choreographic Territories – New Paths for the Avant-Garde

PROGRAMME IN 2020

The Adam Mickiewicz Institute, together with the Institute of Music and Dance, the Centre for Culture in Lublin and Art Stations Foundation, announce an open competition for creating and realizing a dance performance inspired by Marie Rambert and her works, within the Choreographic Territories – New Paths for the Avant-Garde Programme in 2020.

About the PROGRAMME: 

 Choreographic Territories – New Paths for the Avant-Garde is a programme presenting Polish contemporary dance by some of the best Polish artists, educators and theorists of dance. It will be realized between 2018 and 2021 and includes performances, workshops, meetings and debates organized in the most active centres of contemporary dance in Central and Eastern Europe: in Belarus, Ukraine, Georgia, Armenia, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Romania, Slovenia, Serbia, Bulgaria and Moldova.

The PROGRAMME is a continuation of the 2016 Choreographic Territories, the idea of which was expanded in 2018 to encompass propositions connected to the prominent figures of women artists of the 20th-century dance avant-garde who were of Polish descent. A special publication (realized in 2017) and new, international choreographic projects will focus on the artistic work and fascinating biographies of Pola Nireńska, Bronisława Niżyńska, Marie Rambert and Yanka Rudzka. The idea of the project is to demonstrate that just like in the twenties and thirties, Polish artists can still be a source of inspiration and of modern understanding of choreography. The project is to return to a model of intercultural exchange focused on real cooperation with local communities, while presenting themes which emphasize the strong presence of women choreographers and dancers—both today and in the history of Polish dance in general.

The PROGRAMME Choreographic Territories – New Paths for the Avant-Garde is realized within the multi-annual programme of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland realized by the Adam Mickiewicz Institute Polska 100.

As a result of this competition, a dance performance will be created in 2020. The play will be inspired by the profile and artistic work of Marie Rambert.

The realization and premiere of the performance will take place between April 1 and June 30, 2020. After its premiere, in the period between July and November 2020, the performance will be presented in major dance centres in Europe. The performance will be staged in 2020 in the Balkans (in at least 3 countries). The presentations of the performance will be accompanied by workshops led by its creators and performers.

The deadline for submitting OFFERS: a set of required documents should be sent by October 31, 2019 to the e-mail address: eepap@iam.pl in the form of PDF files and by mail to the address of the Centre for Culture in Lublin, Peowiaków 12, 20-007 Lublin, Poland, with the inscription “Choreographic Territories – Competition” (the date on the postmark is decisive).

PROGRAMME partners: Institute of Music and Dance, East European Performing Arts Platform (EEPAP), Centre for Culture in Lublin, Art Stations Foundation.

Regulamin Konkursu 2019 PL.pdf

Regulamin Konkursu 2019 EN.pdf

Zalacznik 1 Karta zgłoszeniowa 2019 PL.pdf

Zalacznik 1 Karta zgłoszeniowa2019 EN.pdf

Zalacznik 2 Istotne postanowienia umowy 2019 PL.pdf

Zalacznik 2 Istotne postanowienia umowy 2019 EN.pdf

powiązane

Publikacje