Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 listopada 2018 roku uruchomiony został nabór wniosków do programu Departamentu Tańca IMiT na rok 2019: Wspieranie aktywności międzynarodowej (VII edycja).

 

Program „Wspieranie aktywności międzynarodowej” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywany jest udział tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdy na kwerendy naukowe. Uwaga! w ramach Programu nie jest możliwe dofinansowanie kosztów studiów za granicą.

 

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 7 stycznia 2019 roku.

 

Wnioski należy składać (łącznie) (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 7 stycznia 2019 roku do godz. 15:59 oraz (b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjną należy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Wspieranie aktywności międzynarodowej 2019” w terminie do 8 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

 

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 15 lutego 2019 roku Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych do realizacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem. Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” w systemie Witkac.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Instytutu Muzyki i Tańca: www.imit.org.pl w zakładce programy/departament tańca.