W odpowiedzi na potrzebę ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności przez instruktorów i choreografów tańca ludowego Narodowy Instytut Muzyki i Tańca przygotował propozycję warsztatów – MISTRZ TAŃCA – dotyczących folkloru tanecznego Krakowiaków Zachodnich oraz różnych scenicznych form krakowiaka.

Wersja do druku

Udostępnij

Program MISTRZ TAŃCA ma na celu rozwój warsztatu metodycznego i wykonawczego uczestników, a także zainspirowanie do twórczych poszukiwań w kontekście aktualnych koncepcji w pedagogice tańca, edukacji kulturalnej oraz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Istotna jest także integracja i sieciowanie kadr zespołów folklorystycznych, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz wyrównanie szans w dostępie do form podnoszenia kwalifikacji w zawodzie instruktora i choreografa tańca ludowego lub polskich tańców narodowych. Szkolenie dla Instruktorów Tańca Ludowego odpowiada na wybrane potrzeby środowiska instruktorów zespołów folklorystycznych w zakresie rozwoju i aktualizacji ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych, jakie zostały wyartykułowane w zgłoszeniach do “Ogólnopolskiej Bazy Zespołów Folklorystycznych” tworzonej od tego roku przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – mówi Aleksandra Dziurosz, zastępca dyrektora NIMiT.

Krakowiak – od formy regionalnej do narodowej   

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby zajmujące się tańcem ludowym / tradycyjnym, prowadzące własne warsztaty, zespoły taneczne, współpracujące z różnymi grupami tanecznymi w roli pedagoga tańca lub choreografa. Chcemy zainspirować doświadczonych i początkujących liderów zespołów folklorystycznych do twórczego podejścia do dziedzictwa tanecznego, a także przyczynić się do promocji lokalnych kultur i różnorodności regionalnej oraz etnicznej Polski przez pryzmat tradycji tanecznych.   

W programie znajdą się zarówno zajęcia taneczne, jak i teoretyczne. Proponujemy uczestnikom warsztaty tańców Krakowiaków Zachodnich, a więc grupy etnograficznej zamieszkującej najbliższe okolice Krakowa i wsie z zachodniej części dawnej ziemi krakowskiej, żyjącej po obu stronach Wisły i jej dopływów.  Sięgniemy zatem do źródeł krakowskiego folkloru i tańca, który na przestrzeni wieków stał się jednym z tańców narodowych, przybierając różne odsłony sceniczne i pozasceniczne.  Wykłady natomiast będą dotyczyć: strojów oraz tradycji Krakowiaków Zachodnich, historii oraz ewolucji krakowiaka, a także współczesnych praktyk ochrony dziedzictwa tanecznego w kontekście konwencji UNESCO.  Zaproszeni przez nas wykładowcy i prowadzący to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach: dr hab. Tomasz Nowak, dr Joanna Dziadowiec-Greganić, Anna Palczewska-Gryszun, Patryk Rutkowski oraz Marek Harbaczewski.  

Nabór na warsztaty potrwa do 30 kwietnia do godziny 23:59:59, a zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz (dostępny poniżej).  Udział w szkoleniu jest bezpłatny, NIMiT  zapewnia uczestnikom posiłki oraz noclegi. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną o tym poinformowane do 20 maja.  Szczegółowe warunki naboru oraz udziału opisane są w regulaminie.    

Ogólne informacje organizacyjne:  

Termin szkolenia: 9-11 czerwca 2024 r. (niedziela – wtorek) 

Miejsce: Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek” | Borek, pow. Bochnia, woj. małopolskie 


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Magdalena Zalipska – Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca
Mariusz Żwierko – Starszy specjalista ds. Edukacji i Popularyzacji Tańca, Koordynator Programu tel.: +48 887 507 003, mail: folklor@nimit.pl