Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy, że eliminacje wstępne do Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, odbędą się w Warszawie w dniu 21 maja 2019 roku. Eliminacje są przeznaczone dla kandydatów posiadających polskie obywatelstwo, niezależnie od miejsca zamieszkania.

W wyniku eliminacji Komisja kwalifikacyjna wybierze nie więcej niż dziesięciu uczestników Konkursu w każdej kategorii – 10 pianistów i 10 zespołów kameralnych. Wybrani w ten sposób uczestnicy będą zwolnieni z obowiązku wniesienia opłaty wpisowej. Ponadto otrzymają stypendium wystarczające do pokrycia kosztów podróży i pobytu na Konkursie.

Podczas eliminacji kandydaci w kategorii I – pianiści zobowiązani są wykonać cały program I etapu Konkursu, zgodnie z załącznikiem nr 1 A do Regulaminu (do 20 minut prezentacji muzycznej). Kandydaci w kategorii II – zespoły kameralne, są zobowiązani wykonać program I etapu zgodny z załącznikiem nr 1 B do Regulaminu, ograniczony do 20 minut prezentacji muzycznej; dopuszcza się wykonywanie części utworów.

Zgłoszenia do udziału w eliminacjach prosimy nadsyłać nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku, wyłącznie drogą mailową, na adres: biuro@konkursmuzykipolskiej.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Dane osobowe pianisty lub wszystkich członków zespołu kameralnego (także nazwę zespołu, jeśli taką posiada)
  2. Dane do kontaktu – adres mailowy i telefon (dla zespołów kameralnych dane osoby reprezentującej zespół)
  3. Pełny program prezentacji muzycznej podczas eliminacji z czasem trwania utworów (oraz numerami lub tytułami części w przypadku zespołów kameralnych)

Przypominamy, że Regulamin Konkursu nie zawiera ograniczeń co do wieku uczestników, wobec czego osoby, które nie ukończyły 18 roku życia powinny być reprezentowane przez rodziców lub opiekunów. Prosimy kandydatów niepełnoletnich o przygotowanie i przedstawienie podczas eliminacji odpowiednich pisemnych zgód na ich udział w eliminacjach i w Konkursie.

Eliminacje nie są obowiązkowe i nie wykluczają zgłaszania się polskich wykonawców poprzez procedurę opisaną w pkt. 10-13 regulaminu Konkursu. Poprzez tę procedurę do Konkursu będą mogli również zgłaszać się kandydaci, którzy wezmą udział w eliminacjach i nie zostaną zakwalifikowani do udziału w Konkursie w tym trybie.

Koszty związane z dojazdem na eliminacje i pobytem w Warszawie nie będą refundowane.

Kolejność występów i miejsce przesłuchań zostaną podane w późniejszym terminie. Przesłuchania nie będą dostępne dla publiczności.

Do danych osobowych zawartych w zgłoszeniach do eliminacji będą stosowane odpowiednio przepisy paragrafów 41-44 Regulaminu.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowejwww.konkursmuzykipolskiej.pl