Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji.

opis:

Program skierowany jest do polskich instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do polskich artystów muzyków ludowych.

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach, śpiewu i tańca.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów prowadzących warsztaty w kwocie do 7 000 zł  brutto oraz część kosztów organizacyjnych związanych z ich realizacją w kwocie do 5 000 zł  brutto.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają łącznie organizator warsztatów i artysta muzyk ludowy lub grupa artystów muzyków prowadzących warsztaty.

VI edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 1 grudnia 2015 roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa oraz w wersji elektronicznej na adres imit@imit.org.pl

O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego i nadesłanie zeskanowanego wniosku wraz z załącznikami a) i b) na wskazany adres mailowy w terminie określonym w regulaminie programu.

Termin wyboru wniosków wybranych do dofinansowania upływa w dniu 31 grudnia 2015 r.

budżet: 36 tys. zł.

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk-Podhajska – Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, po zakończonej V edycji.

Zgłoszono 14 aplikacji (1.12.2015)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 4 projektów (11.12.2015)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA


WPROWADZENIE DO PROGRAMU „SZKOŁA MISTRZÓW TRADYCJI”

REGULAMIN PROGRAMU

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO