Wersja do druku

Udostępnij

Kolberg 2014 – Promesa to nowy program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłoszony 20 sierpnia 2013 roku. Jego celem jest przygotowanie się do obchodów 200. rocznicy urodzin folklorysty i etnografa, muzyka i kompozytora, badacza i dokumentalisty, wnikliwego obserwatora życia codziennego oraz autora monumentalnego, ponad 30-tomowego dzieła zatytułowanego Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.

Instytucją Zarządzającą Programem jest Instytut Muzyki i Tańca. Termin składania wniosków mija 30 września br.

Program ma na celu podkreślenie roli tradycji jako nieodzownego elementu współczesności. Ważne jest docenienie wysiłku badawczego i edytorskiego Oskara Kolberga, jaki włożył on zarówno w dokumentowanie, jak i upowszechnianie wyników swoich badań, a także w nawiązywanie kontaktów środowiskowych z innymi badaczami i współpracownikami. Program ma wesprzeć również te przedsięwzięcia, które w sposób jak najszerszy przyczynią się do upowszechniania dorobku badaczy i dokumentalistów, artystów i twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki, w sferze zainteresowań których były i są społeczności wiejskie i małomiasteczkowe, grupy regionalne i religijne, a także mniejszości etniczne i narodowe. Program powinien też przyczynić się do upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy o kulturze tradycyjnej oraz do tworzenia warunków i atmosfery sprzyjającej ożywianiu aktywności kulturalnej.

Program Kolberg 2014 – Promesa odwoływać się będzie do trzech sfer:

  • przedsięwzięcia badawcze, dokumentacyjne, popularyzatorskie i edukacyjne, realizowane we współpracy międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej, których celem jest jak najgłębsze poznanie dorobku kulturowego konkretnych społeczności poprzez kontakt z kontynuatorami tzw. żywej tradycji;
  • działania inspirowane szeroko rozumianą kulturą ludową i tradycyjną wyrażające się w różnych dziedzinach sztuk: muzycznych, literackich, plastycznych, scenicznych oraz projekty, które podejmują tematykę roli tradycji w życiu społecznym uwzględniające próby krytycznego spojrzenia na polską kulturę ludową i tradycyjną, przemyślenia jej statusu i historycznych relacji między kulturą tradycyjną a tzw. wysoką;
  • projekty wykorzystujące osiągnięcia najnowszych technologii, dzięki którym dostęp do archiwów będzie możliwy za pośrednictwem Internetu oraz projekty obejmujące działalność wydawniczą związaną z publikacjami o istotnym walorze poznawczym i upowszechnieniowym dotyczącym tradycyjnej kultury ludowej i jej transformacji.

Wnioski do Programu Kolberg 2014 – Promesa mogą składać podmioty prawa polskiego (państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie i szkoły artystyczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą) na specjalnym elektronicznym formularzu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl).

Budżet Programu wynosi 2 000 000 zł.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Programu i instrukcją składania wniosków za pośrednictwem systemu EBOI, dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziale Programy Ministra 2014 / Kolberg 2014 – Promesa oraz na stronie IMIT w zakładce programy / programy ministra.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Kosińską – tel.: (22) 829 20 17, e-mail: malgorzata.kosinska@imit.org.pl.

 

WYNIKI NABORU

LISTA POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH ODWOŁAŃ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

RAPORT ROZLICZENIOWY – formularz do wypełenia w Excelu

RAPORT ROZLICZENIOWY – wzór wypełniania w systemie EBOI

FORMULARZ ANKIETY

FORMULARZ STATYSTYK

REGULAMIN PROGRAMU

WPROWADZENIE DO PROGRAMU

WNIOSEK WZORCOWY

WYTYCZNE DO OCENY WNIOSKU

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 

STATYSTYKA PROGRAMU