Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów.

Umożliwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym.

Zachęcenie polskich instytucji koncertowych i orkiestr do podejmowania współpracy
z młodymi dyrygentami.

opis:

Program polega na udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach minimum 4 programów koncertowych
w sezonie artystycznym instytucji koncertowej lub orkiestry, w tym na samodzielnym przygotowaniu
i poprowadzeniu minimum 1 koncertu z udziałem orkiestry w danym sezonie artystycznym z zastrzeżeniem, że musi to być koncert abonamentowy lub koncert ze stałej działalności statutowej instytucji lub orkiestry.

W ramach programu IMiT dofinansuje koszy związane z rezydencją, czyli honorarium dyrygenta-rezydenta oraz dodatkowe koszty poniesione przez instytucję w związku z organizacją rezydencji.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie dyrygent i zespół.

I edycja programu obejmuje sezon 2013/2014.

Uwaga, zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń:
Termin nadsyłania wniosków, w związku z prośbą Zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich został przesunięty z 2 kwietnia na 9 kwietnia 2013 r.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres: Instytut Muzyki
i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Wniosek do programu ”Dyrygent-rezydent”
[o zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego] oraz w wersji elektronicznej [skan podpisanego wniosku i CV dyrygenta] na adres imit@imit.org.pl.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 30 kwietnia 2013 r.

budżet: I edycja – 45 tys. zł

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski- Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony

Zgłoszono 10 aplikacji (9.04.2013 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 4 rezydencji (24.04.2013 r.)

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PRZEWODNIK – WPROWADZENIE DO I EDYCJI PROGRAMU „DYRYGENT-REZYDENT”

REGULAMIN

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ CZĘŚCIOWEGO ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO

Lista utworów powstałych w wyniku realizacji programu MKiDN „Kolekcje”, priorytet „Zamówienia kompozytorskie” (edycja 2012/2013)

Lista utworów zamówionych i prawykonanych w ramach programu IMiT „Kompozytor-rezydent” (I i II edycja)