Wersja do druku

Udostępnij

 

cele:

Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów.

Umożliwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym.

Zachęcenie polskich instytucji muzycznych do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.

opis:

Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych (priorytet I) oraz w teatrach operowych i muzycznych (priorytet II).

Priorytet I – program polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach co najmniej czterech programów koncertowych w sezonie artystycznym instytucji koncertowej – filharmonii lub orkiestry, w tym na samodzielnym przygotowaniu i poprowadzeniu minimum jednego koncertu z udziałem orkiestry w danym sezonie artystycznym z zastrzeżeniem, że musi to być koncert abonamentowy lub koncert ze stałej działalności statutowej instytucji.

Priorytet II – program polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach co najmniej dwóch premier lub dwóch wznowień (lub jednej premiery i jednego wznowienia) dzieł scenicznych w teatrach operowych lub muzycznych (z gatunku: opera, operetka, balet, przedstawienie dla dzieci). W ramach rezydencji dyrygent-rezydent powinien samodzielnie poprowadzić co najmniej trzy spektakle w ramach jednego z przygotowywanych tytułów.

W ramach programu IMiT dofinansuje koszy związane z rezydencją, czyli honorarium dyrygenta-rezydenta oraz dodatkowe koszty poniesione przez instytucję w związku z organizacją rezydencji.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie dyrygent i instytucja muzyczna.

III edycja programu obejmuje sezon 2015/2016.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 stycznia 2015 r. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, a także w wersji elektronicznej na adres mailowy strong>imit@imit.org.pl</strong. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Termin wyboru projektów upływa w dniu 28 lutego 2015 r.

budżet: III edycja – 45 tys. zł

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski- Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, w trakcie trwania II edycji

Zgłoszono 7 aplikacji (31.01. 2015 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 3 rezydencji (27. 02. 2015 r.)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI


DOKUMENTY DO POBRANIA:

PRZEWODNIK – Wprowadzenie do III edycji programu

REGULAMIN

FORMULARZ APLIKACYJNY – PRIORYTET I

FORMULARZ APLIKACYJNY – PRIORYTET II

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO – PRIORYTET I

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO – PRIORYTET II

 

Lista utworów zamówionych i prawykonanych lub zaplanowanych do wykonania w ramach programu IMiT „Kompozytor – rezydent” (I, II, III, IV edycja)

Lista utworów powstałych w wyniku realizacji programu MKiDN „Kolekcje”, priorytet „Zamówienia kompozytorskie” (edycja 2013/2014)

Lista utworów powstałych w wyniku realizacji programu MKiDN „Kolekcje”, priorytet „Zamówienia kompozytorskie” (edycja 2012/2013)