Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych do programu „Białe plamy – muzyka i taniec” (edycja 2019/2020) 

Program „Białe plamy – muzyka i taniec” skierowany jest dla polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań, w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych lub mało znanych obszarów polskiej muzyki lub tańca, bez ograniczeń chronologicznych i gatunkowych.

Celem programu jest prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. 

Oczekiwanym efektem wykonanych badań są opracowania w formie pisemnej (np. praca muzykologiczna, artykuł naukowy, katalog twórczości, baza danych, rekonstrukcja utworu, opracowanie krytyczno-źródłowe itp.) z zakresu np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, kultury muzycznej i recepcji muzyki lub tańca

w Polsce, oraz historii, teorii i estetyki tańca polskiego.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 maja 2019 roku o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „Białe plamy – muzyka i taniec” 2019/2020

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu w latach 2019/2020 upływa w dniu 17 czerwca 2019 roku.

Wersja papierowa wniosku podpisanego przez osobę upoważnioną powinna być przysłana wraz z załącznikami a) i b) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa (z dopiskiem na kopercie Wniosek do programu „Białe plamy – muzyka i taniec”) w terminie do 17 czerwca  2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Ponadto należy, w terminie do 17 czerwca 2019 roku włącznie, przysłać na adres imit@imit.org.pl podpisany i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami a) i b). Wniosek wraz z załącznikami należy przysłać w jednym pliku PDF.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 20 lipca 2019 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu – edycja 2019/2020, Dyrektor IMiT może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w edycji 2019/2020 wynosi 150 000 zł.

Wzór formularza aplikacyjnego dostępny jest są na stronie IMiT: www.imit.org.pl.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Programowego, tel. 22 829 20 15, brygida.blaszczyk@imit.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin.pdf

Formularz aplikacyjny.doc

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU WNIOSKÓW

15 lipca 2019 r. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w programu „Białe plamy – muzyka i taniec” edycja 2019/2020.

W skład komisji weszli przedstawiciele Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich – dr hab. Agnieszka Draus, Polskiego Forum Choreologicznego – Urszula Loba-Wilgocka, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk – dr Jacek Jackowski oraz Instytutu Muzyki i Tańca – Brygida Błaszczyk-Podhajska.

   

Spośród 32 zgłoszonych wniosków komisja wybrała do dofinansowania następujące projekty badawcze:

1. „Pamiętnik do nauki harmonii” (1871) Stanisława Moniuszki – zapomniana XIX-wieczna metoda nauczania – Miłosz Aleksandrowicz (kwota dofinansowania: 7 000 zł)

2. Życie, działalność i twórczość Andrzeja Bieżana – Bolesław Błaszczyk (kwota dofinansowania: 10 000 zł)

3. Korespondencja Romana Palestra z Polskim Wydawnictwem Muzycznym (1945-1989) – Beata Bolesławska-Lewandowska, Magdalen Borowiec, Lech Dzierżanowski (kwota dofinansowania: 18 000 zł)

4. Opracowanie krytyczno-źródłowe „Rozprawy o melodii i śpiewie” Józefa Elsnera – Joanna Dzidowska, Krzysztof Bilica (kwota dofinansowania: 18 000 zł)

5. Bibliografia polskich druków muzycznych z udziałem gitary wydanych w latach 1901-1939 – Wojciech Gurgul (kwota dofinansowania: 3 500 zł)

6. Historia tańca w Krakowie i regionie w latach 1918-1925. Przygotowanie słownika biograficznego tańca w Krakowie i Małopolsce w okresie 1918-2018 – uzupełnienie i redakcja biogramów twórców – Krzysztof Hliniak, Agnieszka Gorczyca, Małgorzata Malska (kwota dofinansowania: 18 000 zł)

7. Prace przygotowawcze do wydania katalogu twórczości Andrzeja Koszewskiego oraz stworzenie pierwszej części katalogu (lata 1936-1969) – Maria Koszewska, Iwona Fokt, Ewa Fabiańska-Jelińska (kwota dofinansowania: 18 000 zł)

8. Bronisława Niżyńska – baletmistrzyni i choreografka Polskiego Baletu Reprezentacyjnego (1937-1938) – Ewa Kretkowska, Marianna Jasionowska (kwota dofinansowania: 10 000 zł)

9. Polskie pieśni ludowe ze zbiorów doc. Uladzimira Vasileviča – Anastasiya Niakrasava (kwota dofinansowania: 10 000 zł)

10. Studio Eksperymentalne Polskiego Radia – twórczość nieznana, niezbadana, zapomniana – Barbara Okoń-Majewska, Ewa Nidecka, Krzysztof Kostrzewa (kwota dofinansowania: 18 000 zł)

11. Analiza i publikacja twórczości fortepianowej Antoniego Kątskiego – Anna Parkita (kwota dofinansowania: 9 500 zł)

12. Przygotowanie do wydania poloników muzycznych znajdujących się w zachowanych rękopisach pochodzących z klasztoru pijarów w Podolińcu (…). Krytyczna edycja źródłowa utworów osiemnastowiecznego, pochodzącego z Czech, polskiego kompozytora, pijara o. Justa Franciszka Caspara SchP (o. Justus Joseph a Desponsatione BMV) – Dariusz Smolarek (kwota dofinansowania: 10 000 zł)

Zgodnie z regulaminem programu komisja wybrała projekty przeznaczone do realizacji biorąc pod uwagę poprawność formalną wniosków oraz szereg kryteriów merytorycznych wymienionych w regulaminie, w szczególności: zgodność zgłoszonego tematu badania z celem programu; unikatowość i czasochłonność prowadzonego badania; zaplanowanie zadań i harmonogram prac, umożliwiające osiągnięcie wymiernych efektów badań i dostarczenie ich do Instytutu w wymaganym regulaminowo terminie; w przypadku pracy ze źródłami – premiowanie dokumentacji i interpretacji źródeł mało znanych, rozproszonych i trudno dostępnych, zwłaszcza z upływem czasu; w przypadku rekonstrukcji utworu lub opracowań źródłowo-krytycznych materiałów nutowych – adekwatność tematu i założonego efektu do rodzaju realizowanych prac; dostosowanie wysokości oczekiwanych honorariów do wkładu pracy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów związanych np. z kwerendami w Polsce i za granicą, a także dotychczasowe osiągnięcia badacza oraz jego kompetencje i doświadczenie badawcze w proponowanym obszarze badań.

Z 32 wniosków zostało wytypowanych 12, choć zdaniem komisji na dofinansowanie zasługiwało więcej projektów – komisja priorytetowo potraktowała tematy, które zostały przez nią uznane za rzeczywiste „białe plamy”. Wytypowanie takiej liczby projektów spowodowało konieczność przyznania mniejszych kwot niż wnioskowane, w opinii komisji umożliwiających jednak ich realizację i przedłożenie spodziewanych efektów.