Głównym celem programu jest upowszechnienie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach, śpiewu i tańca wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, poprzez zakładanie lokalnych Ognisk Muzyki Tradycyjnej i tworzenie ich ogólnopolskiej sieci.

Wersja do druku

Udostępnij

– Pragniemy wesprzeć inicjatywy oddolne, unikalne, uwzględniające osobiste doświadczenia liderów oraz lokalne uwarunkowania. Program jest skierowany do praktyków muzyki i tańca tradycyjnego, którzy chcieliby przeprowadzić projekty pilotażowe, umożliwiające rozpoczęcie współpracy z lokalnymi instytucjami w oparciu o autorskie koncepcje, zarówno w nauczaniu muzyki tradycyjnej, jak i praktykowaniu sztuk tradycyjnych. Istotnym elementem projektu powinno być zatem umożliwienie jego uczestnikom wspólnego muzykowania, gdzie śpiew i taniec będą służyć budowaniu tożsamości i więzi w społecznościach lokalnych – mówi Piotr Piszczatowski, koordynator Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego NIMiT.

Istotną inspiracją do uruchomienia projektu był „Przewodnik dobrych praktyk inicjatyw edukacyjnych w obszarze muzyki tradycyjnej” (załącznik nr 1). Przedstawia on potrzeby oraz wnioski wskazane przez licznych edukatorów muzyki tradycyjnej z całej Polski i jest efektem pracy badawczej prowadzonej przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z NIMiT, w ramach Programu „Cech Muzyki Tradycyjnej” w latach 2020-2021.

– Uważna lektura „Przewodnika…” wskazuje nam kluczowe zagadnienia i pytania, jakie lider Ogniska powinien sobie zadać, aby jego praca była owocna i przynosiła trwałe efekty. Prowadzi nas też przez przykłady praktykowania muzyki tradycyjnej, jako wspaniałego sposobu do świętowania, nawiązywania trwałych więzi przyjaźni, żywotnych relacji pomiędzy pokoleniami, wpływania na jakość życia lokalnych społeczności oraz traktowania rzemiosł tradycyjnych jako sztuk żywych, pozwalających nie tyle na schematyczne ich odtwarzanie, a raczej na ciągły proces odkrywania będący dla ich adeptów kluczem do życiowej przygody – dodaje.

Obecnie trwa nabór wniosków do II edycji programu, który odbywa się w dniach od 27 kwietnia do 29 maja 2023 roku.

Tegoroczne projekty mogą być realizowane od 8 czerwca do 6 grudnia 2023 roku.

Wypełniony i podpisany Formularz Aplikacyjny (według załączonego wzoru) wraz z załącznikami wymienionymi na końcu Formularza, zeskanowane do jednego pliku PDF należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: anna.cemeljic@nimit.pl, obowiązkowo z tytułem maila: OGNISKO MUZYKI TRADYCYJNEJ 2023 – ZGŁOSZENIE, najpóźniej do dnia 29 maja 2023 roku. Do zgłoszenia należy załączyć portfolio lidera projektu z nagraniami wykonań utworów muzyki tradycyjnej.

Wersję papierową dokumentów, tożsamą z wersją elektroniczną, składa się bądź wysyła pocztą tradycyjną na adres Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca (ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa), przy czym liczy się data dostarczenia dokumentów do kancelarii NIMiT lub data stempla pocztowego.

Dokumenty do pobrania:


Linki do reportaży: