Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Grzegorza KosaTwórczość mszalna Heinricha Fincka – studia nad źródłami i sporządzenie katalogu tematycznego realizowana była w ramach VI edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Efektem badań jest katalog tematyczny wszystkich znanych obecnie ordinariów mszalnych Heinricha Fincka (dzieł kompletnych, niekompletnych i intabulacji), obejmujący szczegółowy wykaz źródeł, incipity muzyczne, bibliografię i komentarz naukowy oraz referatMsze Fa ut Heinricha Fincka – źródła, styl i konteksty. Referat został wygłoszony w języku angielskim podczas 45th  Medieval and Renaissance Music Conference, która odbyła się w klasztorze św. Agnieszki Czeskiej w Pradze (4–8 lipca 2017).

 

Grzegorz Kos – studia w zakresie dyrygentury symfoniczno-operowej ukończył na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w klasie Bogusława Madeya (1998).

Po uzyskaniu dyplomu przez kilka lat rozwijał działalność dyrygencką, współpracując z różnymi instytucjami i zespołami (m.in. z Toruńską Orkiestrą Kameralną oraz orkiestrami filharmonicznymi w Białymstoku i Jeleniej Górze). Od 2005 pracuje jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych w warszawskich szkołach muzycznych II stopnia. Jego uczniowie zdobyli kilkanaście nagród w konkursach z wiedzy ogólnomuzycznej. Współpracuje ze Studium Pedagogicznym i Zakładem Psychologii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz ze Specjalizacją Pedagogiczną Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 został wyróżniony nagrodą indywidualną Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

W 2010 został zatrudniony w macierzystej uczelni jako asystent naukowy w Międzyuczelnianej Katedrze Kształcenia Słuchu, gdzie obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych. W 2013 podjął studia doktoranckie w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, obierając jako temat swojej dysertacji twórczość mszalną Heinricha Fincka. W 2014 pełnił obowiązki dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.

Zasiadał w jury konkursów ogólnomuzycznych, lokalnych i ogólnopolskich – m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Solfeżowym w Bielsku-Białej oraz w Olimpiadzie Artystycznej (w Sekcji Muzyki). Jest autorem publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. W ramach zadań realizowanych w Międzyuczelnianej Katedrze Kształcenia Słuchu prowadził badania nad słuchową percepcją muzyki średniowiecza i renesansu. W 2016 otrzymał wyróżnienie w Konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej (za artykuł „Kyrie paschale” w polskich tabulaturach organowych z pierwszej połowy XVI wieku – problemy stylu i atrybucji).

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.