Opracowanie krytyczno-źródłowe „Rozprawy o melodii i śpiewie” Józefa Elsnera (redakcja – Joanna Dzidowska; skład, przykłady muzyczne i metryczne – Krzysztof Bilica) powstało w ramach programu „Białe plamy – muzyka i taniec” w edycji 2019/2020.

Wersja do druku

Udostępnij

Opracowanie krytyczno-źródłowe „Rozprawy o melodii i śpiewie” Józefa Elsnera (redakcja – Joanna Dzidowska; skład, przykłady muzyczne i metryczne – Krzysztof Bilica) powstało w ramach programu „Białe plamy – muzyka i taniec” w edycji 2019/2020.

Program „Białe plamy – muzyka i taniec” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki oraz tańca i mogą obejmować np. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki, czy zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Joanna Dzidowska: urodzona w 1979 r., absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunkach instrumentalnym i teoretycznomuzycznym. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół związków języka oraz poezji z muzyką, głównie w kontekście polskiej liryki wokalnej i opery w XVIII i XIX wieku. Doktorantka Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, gdzie pod kierunkiem prof. Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej kończy rozprawę nt. muzyczności języka polskiego w teorii i praktyce muzycznej XIX wieku. Uczestniczka licznych konferencji naukowych, podczas których prezentowała autorskie referaty z zakresu wspomnianej tematyki. Autorka kilkunastu artykułów opublikowanych w wydawnictwach zbiorowych, dotyczących (oprócz powyższej problematyki) także kultury muzycznej polskich dworów magnackich w XVIII w. oraz zagadnień z historii i estetyki opery. Jej najważniejszą publikację stanowi edycja źródłowo-krytyczna Rozprawy o metryczności i rytmiczności języka polskiego Józefa Elsnera, ogłoszona w 2015 roku w ramach programu „Muzyczne białe plamy” Instytutu Muzyki i Tańca. Jednocześnie aktywna wiolonczelistka, członek orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi oraz kilku zespołów kameralnych.

Krzysztof Bilica: muzykolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1974-2002 był redaktorem encyklopedii uniwersalnych Wydawnictwa Naukowego PWN (napisał lub zredagował ponad 10 tysięcy haseł muzycznych, m.in. do 31-tomowej Wielkiej encyklopedii PWN), 2008-2012 wchodził w skład redakcji dwutygodnika „Ruch Muzyczny”. Po roku 2000 skupił się na chopinologii (książka Wokół Chopina i Polski 2005, rozprawa doktorska Kadencja polska w utworach Fryderyka Chopina jako wyraz oddziaływania systemu akcentuacyjnego XIX-wiecznej polszczyzny na muzykę narodową 2008, artykuły i rozprawy: Pamiętał, o czym „całą gębą śpiewała”, „Forum Muzykologiczne” 2010; Chopin – dodekafonista i serialista, „Muzyka” 1/2013; Sarmackie echa w muzyce Chopina, w: Literatura, kultura religijna, polskość, 2015; Migotliwy Chopin, w: Sto lat muzykologii polskiej, 2016; multimedialny esej Etiudy Chopina – czeka na wydanie). Interesuje się też teoretycznymi koncepcjami Józefa Elsnera (Melos polski nad Dunajem, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2017, Elsnerowskie „prawo penultimy” i jego znaczenie dla muzyki polskiej i europejskiej, „Rocznik Chopinowski” 27/2019, popularny artykuł Elsner, Kurpiński i Chopin komponują marsze wojskowe, „Stolica” 10/2019). Uprawia również aforystykę.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.