Wersja do druku

Udostępnij

Książka jest próbą refleksji nad zagadnieniami współczesnej edukacji muzycznej, nad jej „starymi” i „nowymi” trendami, nad szansami i zagrożeniami, a także ograniczeniami i perspektywami, przed którymi stoją zarówno badacze, jak i nauczyciele. Pod względem zakresu podejmowanych w niej problemów, należy ona do pedagogiki muzycznej. Przygotował ją zespół autorów od lat specjalizujących się w badaniach nad zagadnieniami kultury i edukacji muzycznej. Można tu znaleźć zarówno edukacyjnie motywowane próby spojrzenia na sytuację w sferze socjokultury i konsekwencje dokonujących się w jej obszarze zmian, diagnozy wybranych przestrzeni kultury muzycznej, jak i wyspecjalizowane i odnoszące się do szczegółowych problemów analizy rzeczywistości edukacyjnej (zarówno szkolnej, jak i pozaszkolnej). Część autorów stara się postrzegać je przez pryzmat doświadczeń szerszych niż przyzwyczaiły nas do tego dotychczasowe analizy, np. traktując edukację muzyczną jako proces całożyciowy, co zasadniczo zmienia sposób myślenia o jej celach, obszarach czy priorytetach. Jest sprawą oczywistą, że przy tak szeroko zdefiniowanym terenie poszukiwań badawczych trudno byłoby oczekiwać jednorodności czy zbieżności prezentowanych racji i stanowisk teoretycznych. Cechą tej publikacji jest więc bardziej wielonurtowość i różnorodność, możliwość prześledzenia odmiennych stanowisk i punktów widzenia niż tęsknota za jedną, spajającą różne sposoby myślenia wizją. To, co przynajmniej w pewnym sensie łączy te poszukiwania, to przekonanie, że budowanie edukacji nowoczesnej i zdolnej do sprostania wyzwaniom współczesności wymaga większej niż dotychczas koncentracji na zmianach, które dokonały się w przestrzeni społeczno-kulturowej oraz nowego spojrzenia na powinności edukujących i edukowanych. Sprawia to, że wyłaniające się z tej publikacji sposoby myślenia i drogi do muzyki nie są „traktami prowadzącymi przez ziemię niczyją”, są wyraźnie naznaczone śladami czasu i miejsca, należą do epoki Internetu, kryzysu szkoły i dominacji kultury popularnej.

Ze Wstępu Andrzej Białkowskiego

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.