Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza autorstwa Marka Bebaka – Muzyka u krakowskich Bonifratrów w świetle źródeł pisanych z XVII-XIX wieku: muzycy, instrumenty, muzykalia, praktyka wykonawcza powstała w ramach VI edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Celem projektu było uzupełnienie zaniedbanego i mało znanego obszaru muzyki polskiej oraz dokumentacja możliwie dużej ilości źródeł archiwalnych z XVII, XVIII i XIX wieku związanych z działalnością muzyczną krakowskich bonifratrów.

Efektem badań jest praca muzykologiczna pt. Kultura muzyczna w krakowskim konwencie Bonifratrów pod wezwaniem św. Urszuli w latach 1609-1912 oraz aneks zawierający wypisy źródłowe, które sporządzono podczas kwerend archiwalnych.

Marek Bebak – muzykolog, archiwista, bibliotekarz. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (muzykologia) oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa). Obecnie doktorant w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Fabiańskiej przygotowuje rozprawę poświęconą życiu i twórczości Franciszka Liliusa. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół kultury muzycznej Krakowa od XVII do XVIII wieku.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.