Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji.

opis:

Program skierowany jest do polskich instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do polskich artystów muzyków ludowych.

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach, śpiewu i tańca.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów prowadzących warsztaty w kwocie do 6 000 zł. brutto oraz część kosztów organizacyjnych związanych z ich realizacją w kwocie do 4 000 zł. brutto.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają łącznie organizator warsztatów i artysta muzyk ludowy lub grupa artystów muzyków prowadzących warsztaty.

IV edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2013 roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa oraz w wersji elektronicznej na adres imit@imit.org.pl. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

UWAGA! W związku z faktem, że 30 listopada wypada w dniu wolnym od pracy, dopuszczamy możliwość złożenia wniosku w poniedziałek, 2 grudnia 2013 (dotyczy również daty stempla pocztowego).

Termin wyboru wniosków wybranych do dofinansowania upływa w dniu 31 grudnia 2013 r.

budżet: 30 tys. zł.

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty:
Program uruchomiony, po zakończonej III edycji

Zgłoszono 9 projektów (30.11.2013 r.)
Komisja konkursowa dokonała wyboru 4 projektów (23.12.2013 r.)