Wersja do druku

Udostępnij

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Instytut Muzyki i Tańca, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”;
  2. zarządzenia nr 24 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Instytutowi Muzyki i Tańca w Warszawie;
  3. postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego zwany dalej „Ministrem”.
 2. Instytut jest wpisany do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
 4. Terenem działania Instytutu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 5. Instytut może tworzyć w Polsce filie, ośrodki i oddziały specjalistyczne.

Rozdział II

Cel i zakres działania

§ 3.

 1. Wspólnym celem działania Instytutu w zakresie muzyki i tańca będzie działalność na rzecz edukacji kulturalnej i rozwoju twórczości artystycznej ze względu na podstawowe znaczenie tego obszaru dla wszystkich innych działań artystycznych, społecznych i cywilizacyjnych.
 2. Instytut docelowo dąży do rozdzielenia na dwie niezależne od siebie instytucje: Instytut Muzyki i Instytut Tańca.

§ 4.

 1. Do podstawowych zadań Instytutu w zakresie muzyki należy w szczególności:
  1. formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz jakości zarządzania kulturą muzyczną w Polsce oraz form jej finansowania;
  2. formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz edukacji muzycznej w Polsce;
  3. ochrona dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską i w Polsce ze szczególnym wspieraniem kompletowania dokumentacji historycznej zaniedbanych okresów w dziejach muzyki polskiej;
  4. promocja polskiej muzyki artystycznej w kraju i za granicą;
  5. inicjowanie innych działań związanych z realizacją celów statutowych w zakresie muzyki.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Instytut realizuje w szczególności poprzez:
  1. analizowanie dostępności do muzyki, ocenianie sposobów i jakości zarządzania i finansowania kultury muzycznej w Polsce, formułowanie wniosków i opinii w sprawie polityki kulturalnej państwa w zakresie muzyki;
  2. monitorowanie obecności muzyki i krytyki muzycznej w mediach w Polsce i przedstawianie analiz i wniosków;
  3. analizowanie, ocenianie i postulowanie zmian w sprawach ustrojowych i legislacyjnych dotyczących muzyki;
  4. analizowanie i tworzenie programów edukacyjnych podnoszących jakość kształcenia zawodowego we wszystkich typach szkół muzycznych oraz w szkolnictwie powszechnym, w edukacji muzycznej dorosłych, w formalnej i nieformalnej edukacji muzycznej, zastosowanie nowych koncepcji i technologii w nauczaniu muzyki, stworzenie otwartych zasobów muzyczno-edukacyjnych;
  5. inicjowanie badań muzykologicznych i muzyczno-edukacyjnych;
  6. wspieranie twórczości i opracowywanie sposobów promocji muzyki współczesnej oraz dbałość o jej obecność w systemie edukacji i w praktyce koncertowej;
  7. prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej w zakresie muzyki, gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji o życiu muzycznym, tworzenie specjalistycznych portali i baz danych poświęconych muzyce polskiej;
  8. we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym gromadzenie zbiorów dźwiękowych, audiowizualnych, ikonograficznych, cyfrowa archiwizacja wydarzeń muzycznych oraz podejmowanie działań w celu stworzenia warunków powszechnego dostępu do zgromadzonej twórczości audiowizualnej;
  9. inicjowanie, organizowanie i wspieranie specjalistycznej działalności wydawniczej i fonograficznej we współpracy z innymi instytucjami, w tym z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, w zakresie publikacji nutowych, książkowych, elektronicznych oraz czasopism, a także nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, filmów dokumentalnych, audycji radiowych, programów telewizyjnych, materiałów internetowych i publikacji multimedialnych;
  10. inicjowanie obchodów jubileuszy i rocznic oraz koordynację planów artystycznych instytucji muzycznych;
  11. prowadzenie programów własnych, w tym mających na celu animację twórczości kompozytorskiej;
  12. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, festiwali, konferencji stypendiów, grantów badawczych i rezydencyjnych dla polskich kompozytorów, artystów-muzyków, teoretyków, muzykologów, krytyków, nauczycieli muzyki i animatorów;
  13. opiniowanie nagród i wyróżnień w dziedzinie muzyki artystycznej ustanawianych i przyznawanych przez Ministra oraz występowanie do Ministra o przyznawanie nagród i wyróżnień za działalność w sferze muzyki artystycznej;
  14. wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej;
  15. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działalności artystycznej i badawczej w dziedzinie muzyki artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej;
  16. współpracę z organami centralnymi, władzami samorządowymi, instytucjami muzycznymi i kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi działającymi w sferze kultury, mediami i indywidualnymi artystami.

§ 5.

 1. Do podstawowych zadań Instytutu w zakresie tańca należy w szczególności:
  1. formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz jakości zarządzania kulturą taneczną w Polsce oraz sposobów jej finansowania;
  2. formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz edukacji tanecznej w Polsce;
  3. ochrona dziedzictwa kulturowego związanego z tańcem, a w szczególności tańcem polskim;
  4. promocja polskiego tańca artystycznego w kraju i za granicą;
  5. działalność na rzecz wspierania rozwoju infrastruktury tanecznej i badań naukowych w zakresie tańca;
  6. inicjowanie innych działań związanych z realizacją celów statutowych w zakresie tańca.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Instytut realizuje w szczególności poprzez:
  1. analizowanie dostępności do tańca, ocenianie sposobów i jakości zarządzania i finansowania kultury tanecznej w Polsce, formułowanie wniosków i opinii w sprawie polityki kulturalnej państwa w zakresie tańca;
  2. monitorowanie życia tanecznego w Polsce;
  3. analizowanie, ocenianie i postulowanie zmian w sprawach ustrojowych i legislacyjnych dotyczących tańca i prawnych uwarunkowań uprawiania sztuki tańca;
  4. współuczestnictwo we wdrażaniu i realizacji programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy;
  5. monitorowanie oraz propozycje programowe w zakresie jakości kształcenia zawodowego i powszechnej edukacji szkolnej w zakresie tańca, edukacji dorosłych, formalnej i nieformalnej edukacji tanecznej, zastosowania nowych technologii w pedagogice tańca, stworzenie otwartych zasobów taneczno-edukacyjnych;
  6. prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej, dokumentacyjnej, archiwizacyjnej i promocyjnej w zakresie tańca;
  7. gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji o życiu tanecznym; tworzenie specjalistycznych portali i baz danych poświęconych tańcowi, biblioteki i archiwum;
  8. wspieranie specjalistycznych wydawnictw i czasopism, w tym tłumaczeń i wydawnictw audiowizualnych;
  9. inicjowanie lokalnych i ogólnokrajowych programów edukacyjnych na poziomie amatorskim i zawodowym;
  10. prowadzenie programów własnych, w tym mających na celu animację twórczości tanecznej;
  11. wspieranie rozwoju infrastruktury oraz inicjatyw współpracy partnerskiej i sieciowej;
  12. organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, festiwali, konferencji, programów stypendialnych, badawczych i rezydencyjnych dla polskich artystów, teoretyków, krytyków, pedagogów, animatorów kultury, studentów i naukowców;
  13. opiniowanie nagród i wyróżnień w dziedzinie tańca artystycznego ustanawianych i przyznawanych przez Ministra oraz występowanie do Ministra o przyznawanie nagród i wyróżnień za działalność w sferze tańca artystycznego;
  14. kupowanie, przyjmowanie darowizn i w depozyt kolekcji i pamiątek związanych z tańcem artystycznym;
  15. wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej;
  16. współpracę z organami centralnymi, władzami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi działającymi w sferze kultury, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, mediami i indywidualnymi artystami.

Rozdział III

Organy Instytutu

§ 6.

 1. Organami Instytutu są: Dyrektor Instytutu i dwie Rady Programowe Instytutu: ds. muzyki i ds. tańca.
 2. Dyrektor Instytutu, zwany dalej „Dyrektorem” jest organem zarządzającym.
 3. Rady Programowe Instytutu, zwane dalej „Radami”, są organem doradczym i opiniującym.

§ 7.

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 ustawy.
 2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Instytutu, reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad mieniem Instytutu i jest za nie odpowiedzialny.
 3. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja celów i zadań statutowych, w szczególności:
  1. zarządzanie Instytutem oraz odpowiedzialność za jego bieżącą działalność;
  2. przygotowywanie oraz nadzór nad realizacją rocznych i wieloletnich planów i programów działania oraz planów finansowych Instytutu;
  3. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz przedkładanie ich właściwym organom;
  4. czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi;
  5. wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń w szczególności: wewnętrznych regulaminów i procedur.
 4. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy zastępców.
 5. Zastępców Dyrektora, za zgodą Ministra, w liczbie od jednego do trzech powołuje i odwołuje Dyrektor, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Zastępcę dyrektora ds. Tańca, zwanego „Pierwszym Zastępcą Dyrektora”, powołuje i odwołuje Minister.

§ 8.

 1. Organizację wewnętrzną Instytutu, w tym podział kompetencji między Dyrektorem i zastępcami Dyrektora, w tym Pierwszym Zastępcą Dyrektora, określa Regulamin Organizacyjny, nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
 2. Zmiany regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym w ust. 1.

§ 9.

 1. Dyrektor może ustanawiać i odwoływać pełnomocników, którzy działają w granicach pisemnie udzielonego pełnomocnictwa.
 2. Ustanowienie i odwołanie stałych pełnomocników podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 2 ust. 2. Nie dotyczy to ustanowienia pełnomocników procesowych.

§ 10.

 1. Rady ds. muzyki i ds. tańca powołuje Minister na wniosek Dyrektora i Pierwszego Zastępcy Dyrektora na okres trzech lat, spośród wybitnych przedstawicieli środowiska muzycznego i tanecznego.
 2. Każda Rada składa się z 5 osób reprezentujących dane środowisko (muzyki i tańca).
 3. Pierwsze posiedzenie Rad zwołuje Minister.
 4. Członkowie Rad wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
 5. Członkostwo w Radach wygasa przed upływem 3-letniej kadencji w razie:
  1. zrzeczenia się członkostwa;
  2. choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
  3. naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem;
  4. śmierci.
 6. W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie, mianowania nowych członków dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1.
 7. Mandat nowo powołanego członka Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

§ 11.

 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
 2. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 3. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady.
 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosu Dyrektor i Pierwszy Zastępca Dyrektora oraz przedstawiciel Ministra lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
 5. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane na żądanie co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady, Dyrektora lub Pierwszego Zastępcy Dyrektora.
 6. Zebrania Rady są protokołowane, a dokumentacja z posiedzeń jest przechowywana w Instytucie.
 7. Członkowie Rady pracują nieodpłatnie. Instytut zapewnia im organizację pracy oraz zwrot poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w obradach.
 8. Pracownicy etatowi Instytutu nie mogą być członkami Rady.
 9. Szczegółowy tryb działania obu Rad określają uchwalone przez nią i zatwierdzone przez Dyrektora i Pierwszego Zastępcę Dyrektora regulaminy.

§ 12.

 1. Do zadań Rad należy w szczególności:
  1. opiniowanie przedłożonych kierunków działania Instytutu;
  2. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów i projektów Instytutu oraz ocena ich realizacji;
  3. poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu;
  4. wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora i Pierwszego Zastępcy Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu;
  5. wyrażanie opinii i składanie wniosków do Ministra we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu.

§ 13.

Dyrektor w porozumieniu z Pierwszym Zastępcą Dyrektora może powoływać inne kolegialne ciała o charakterze doradczym i eksperckim.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 14.

 1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
 2. Majątek Instytutu może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów wynikających z zakresu działania Instytutu.
 3. Dyrektor Instytutu zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.
 4. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Dyrektor.

§ 15.

 1. Do składania w imieniu Instytutu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
 2. Osobami upoważnionymi są: Dyrektor, Pierwszy Zastępca Dyrektora, główny księgowy oraz upoważnieni przez dyrektora pełnomocnicy.

§ 16.

Bieżąca działalność Instytutu jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, którymi są:

  1. dotacje otrzymywane od Ministra;
  2. wpływy z prowadzonej działalności;
  3. darowizny i zapisy od osób fizycznych i prawnych;
  4. środki pozyskane od innych osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.

Rozdział V

Działalność dodatkowa

§ 17.

 1. W celu finansowania działalności określonej w § 3 Instytut może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności Instytutu, określonego w § 3.
 2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w obszarze produkcji, usług i obrotu towarowego, w szczególności w zakresie sprzedaży własnych wydawnictw, prowadzenia usług reklamowych, działalności poligraficznej, fonograficznej, filmowej, fotograficznej
 3. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej może być wykorzystany wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 18.

 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu dokonuje Minister, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.