Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów.

Umożliwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym.

Zachęcenie polskich instytucji koncertowych i orkiestr do podejmowania współpracy
z młodymi dyrygentami.

opis:

Program polega na udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach minimum 4 programów koncertowych
w sezonie artystycznym instytucji koncertowej lub orkiestry, w tym na samodzielnym przygotowaniu
i poprowadzeniu minimum 1 koncertu z udziałem orkiestry w danym sezonie artystycznym z zastrzeżeniem, że musi to być koncert abonamentowy lub koncert ze stałej działalności statutowej instytucji lub orkiestry.

W ramach programu IMiT dofinansuje koszy związane z rezydencją, czyli honorarium dyrygenta-rezydenta oraz dodatkowe koszty poniesione przez instytucję w związku z organizacją rezydencji.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie dyrygent i zespół.

II edycja programu obejmuje sezon 2014/2015.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 stycznia 2014 r. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa oraz w wersji elektronicznej na adres mailowy strong>imit@imit.org.pl</strong. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Termin wyboru projektów upływa w dniu 28 lutego 2014 r.

UWAGA: Z przyczyn organizacyjnych termin wyboru projektów został przedłużony do 15 marca 2014 r.

budżet: I edycja – 45 tys. zł

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski- Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, w trakcie trwania I edycji

Zgłoszono 8 aplikacji (31.01. 2014 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 4 rezydencji (14. 03. 2014 r.)