Narodowy Instytut Tańca i Muzyki jako Jednostka Wspierająca jest właściwy do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości w zakresie Inwestycji A2.5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Wersja do druku

Udostępnij

Przekazanie informacji o naruszeniu prawa przy wdrażaniu KPO może zostać zgłoszone:

 1. pisemnie, w postaci papierowej: wysyłka w formie listownej na adres: Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa, Narodowy Instytut Tańca i Muzyki, ul. Tamka 3; 00- 349 Warszawa;
 2. w postaci elektronicznej na adres: naruszenia@nimit.pl, za pomocą formularza Zgłoszenia, którego wzór znajduje się TUTAJ (mechanizm ten umożliwia anonimowe zgłoszenie (np. poprzez użycie zewnętrznego adresu e-mail), niemniej jednak zaleca się, aby w zgłoszeniu zaznaczyć czy zgłaszający chce pozostać anonimowy oraz czy możliwy jest kontakt zwrotny w celu uszczegółowienia zgłoszenia lub doprecyzowania informacji);
 3. ustnie – za pośrednictwem bezpośrednich spotkań lub telefonicznie:
 • przekazanie osobiste Pełnomocnikowi – w takim przypadku Pełnomocnik przyjmuje zgłoszenie na wniosek zgłaszającego za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W takim przypadku, za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie jest dokumentowane w protokołu spotkania przygotowanego przez Pełnomocnika. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkanie przez jego podpisanie,
 • telefonicznie – tel. +48 452 188 721
 • zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej, jest dokumentowane w formie dokładnego protokołu rozmowy sporządzonego przez Pełnomocnika lub osobę uprawniona do przyjmowania zgłoszeń.

Zgłoszenie przyjmowane jest na FORMULARZU ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. W zakresie wdrażania mechanizmów sygnalizacyjnych, w tym trybu zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych przez podmioty prawne oraz organy publiczne oraz skutecznej ochrony osób zgłaszających naruszenia zastosowanie mają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1), oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w chwili jej wejścia w życie.

NIMiT zapewnia ochronę danych osobowych sygnalistów oraz osób trzecich (np. danych osób, które mogły przyczynić się do wystąpienia nieprawidłowości).

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, ul. Tamka 3, 00- 349 Warszawa, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nr 83/2010, NIP 525-249-03-48, zwany dalej „Instytutem” bądź „Administratorem”.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Odbiorcami przetwarzanych przez Instytut danych osobowych mogą być:
  • uprawnione podmioty, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przedmiotu zawartej umowy np.: wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo prawne, obsługa zamówień, weryfikacja zgodności (audyty), szkolenia i rozwój, przy czym takie podmioty przetwarzają dane, jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją.
 4. Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane przez Instytut nie są przekazywane do państw trzecich poza EOG.
 5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Instytut przysługują następujące prawa wynikające z przepisów RODO:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
 6. Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@nimit.pl.
 7. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty wpłynięcia zgł
 8. Każdej osobie, które dane są przetwarzane przez Instytut przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.