Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

  1. Animacja współpracy polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi.
  2. Wzbogacanie repertuaru polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne.

Opis:

Program „Zamówienia choreograficzne” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zawodowym zespołem lub grupą taneczną. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego.

W ramach Programu możliwa jest również adaptacja uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało zrealizowane w Polsce, na potrzeby polskiego zespołu lub grupy. Adaptacja ta może być dokonana przez polskiego lub zagranicznego, uznanego choreografa.

 

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 9 listopada 2018 roku

o terminie i trybie naboru wniosków

do Programu „Zamówienia choreograficzne” edycja 2019

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do Programu „Zamówienia choreograficzne” nr 4(7)/T/2019. Termin nadsyłania wniosków do edycji Programu upływa w dniu 7 stycznia 2019 r.

 

Wnioski należy składać (łącznie) (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 7 stycznia 2019 do godz. 15:59 oraz (b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjną należy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Zamówienia choreograficzne 2019” w terminie do 8 stycznia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

 

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 15 lutego 2019 r. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych do realizacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

 

Budżet Programu w edycji 2019 wynosi 150 000 zł.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Programu „Zamówienia choreograficzne” w systemie Witkac  www.witkac.pl

 

Osoby odpowiedzialne za realizację PROGRAMU:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – koordynator projektu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

KONTAKT: tel. 22 829 20 05, mail: karolina.zakowska@imit.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN [do pobrania]

Załącznik 1 – Wzór Umowy o współpracy w zakresie realizacji Spektaklu [do pobrania]

Załącznik 2 – Wzór Oświadczenia o współpracy z choreografem/choreografką – wersja polska [do pobrania]

Załącznik 2 – Wzór Oświadczenia o współpracy z choreografem/choreografką – wersja angielska [do pobrania]

 

Instrukcja – jak znaleźć Program „Zamówienia choreograficzne” po zarejestrowaniu się na stronie www.witkac.pl

1. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się na stronie www.witkac.pl wybierz z menu z lewej strony zakładkę „Organizatorzy konkursu”

2. Odnajdź wśród nich „Instytut Muzyki i Tańca”.

3. Po kliknięciu na „Instytut Muzyki i Tańca” wyświetli się lista aktualnie prowadzonych naborów przez Instytut Muzyki i Tańca.

4. Wybierz „Zamówienia choreograficzne”.