Wersja do druku

Udostępnij

09 lipca 2019

Ogłoszenie wyników

Zgodnie z Regulaminem Programu „Zamówienia Choreograficzne” w dniu 5 lipca 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT) w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu opiniującego wnioski złożone do VIII edycji Programu. W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Członkini Komisji – Izabela Chlewińska – ekspertka zewnętrzna, choreografka, tancerka;
 2. Członek Komisji – Wacław Gaworczyk – ekspert zewnętrzny, przedstawiciel Sekcji Tańca i Baletu ZASP;
 3. Członkini Komisji – Anna Opolska – ekspertka z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca, kulturoznawca i teoretyk tańca;
 4. Karolina Dziełak-Żakowska – pracowniczka IMiT – protokolantka, bez prawa głosu.

Do programu aplikacje zgłosiło dwunastu Wnioskodawców. W pierwszym etapie dokonano oceny złożonych wniosków pod względem formalnym. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członka Zespołu powołanego z ramienia IMiT-u. Wnioski zgłoszone przez:

 • FUNDACJA „UM Foundation
 • Fundacja Instytut Białowieski 

zostały odrzucone ze względów formalnych. Uzasadnienie odrzucenia z powodu niedopełnienia kryteriów formalnych zawarto w Protokole oceny formalnej Programu „Zamówienia Choreograficzne” nr 4(8)/T/2020 dostępnym do wglądu w Instytucie Muzyki i Tańca. Z tego względu wyżej wymienione wnioski nie podlegały dalszej ocenie merytorycznej. 

Pozostałe wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji. 

W wyniku prac eksperckich Komisja zarekomendowała do dofinansowania w VIII edycji Programu „Zamówienia Choreograficzne” nr 4(8)/T/2020 następujące projekty (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):   

 1. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

  Tytuł spektaklu: Kantor. Burza

  kwota dofinansowania: 64 000 zł

 2. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 

  Tytuł spektaklu: Episode 31

  kwota dofinansowania: 75 000 zł

Zastępca Dyrektora Instytutu Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom.

Lista projektów, które otrzymały pełne dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

 1. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

  Tytuł spektaklu: Kantor. Burza

  kwota dofinansowania: 64 000 zł

 2. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

  Tytuł spektaklu: Episode 31

  kwota dofinansowania: 75 000 zł

Projekty pozostałych wnioskodawców, których w VIII edycji Programu „Zamówienia Choreograficzne” nie objęto dofinansowaniem (lista w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

 1. Fundacja Na Rzecz Opery Wrocławskiej

  Tytuł spektaklu: Premiera spektaklu Itzhaka Galilego w ramach wieczoru Baroque, mon amour w Operze Wrocławskiej

  kwota dofinansowania: 63 000 zł
 2. Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA, Olsztyński Teatr Tańca

  Tytuł spektaklu: The Butterfly Man

  kwota dofinansowania: 74 400 zł
 3. Fundacja „performa”

  Tytuł spektaklu: SKOK

  kwota dofinansowania: 64 500 zł
 4. Grab Art Foundation

  Tytuł spektaklu: Love songs / Piosenki Miłosne

  kwota dofinansowania: 64 200 zł
 5. M4C Foundation (pełna nazwa: M for Culture Foundation)

  Tytuł spektaklu: i

  kwota dofinansowania: 52 000 zł
 6. Polskie Stowarzyszenie Strategii Twórczych

  Tytuł spektaklu: Tourist

  kwota dofinansowania: 75 000 zł
 7. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „nie Po Drodze”

  Tytuł spektaklu: Animachine (tytuł roboczy)

  kwota dofinansowania: 75 000 zł
 8. Stowarzyszenie Teatr Nowy

  Tytuł spektaklu: Lud Delta
  kwota dofinansowania: 50 000 zł

Wszystkich już dziś serdecznie zapraszamy do aplikowania w kolejnych naborach wniosków. 

16 maja 2019

Ogłoszenie o naborze

Cele:

– Animacja współpracy polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi.

– Wzbogacanie repertuaru polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne.

Opis:

Program „Zamówienia choreograficzne” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zawodowym zespołem lub grupą taneczną. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W ramach Programu możliwa jest również adaptacja uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało zrealizowane w Polsce, na potrzeby polskiego zespołu lub grupy. Adaptacja ta może być dokonana przez polskiego lub zagranicznego, uznanego choreografa.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 16 maja 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do Programu „Zamówienia choreograficzne” edycja 2020

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do Programu „Zamówienia choreograficzne” nr 4(8)/T/2020. Termin nadsyłania wniosków do edycji Programu upływa w dniu 28 czerwca 2019 r.

Wnioski należy składać (łącznie) (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 28 czerwca 2019 r. do godz. 15:59 oraz (b) w wersji papierowej; należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanego z systemu Witkac złożonego wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Zamówienia choreograficzne 2020” w terminie do 28 czerwca 2019 r. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 12 lipca 2019 r. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych do realizacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Budżet Programu w edycji 2020 wynosi 150 000 zł.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Programu „Zamówienia choreograficzne” w systemie Witkac  www.witkac.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację PROGRAMU:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – koordynator projektu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

KONTAKT: tel. 22 829 20 05, mail: karolina.zakowska@imit.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN [do pobrania]

Załącznik 1 – Wzór Umowy o współpracy w zakresie realizacji Spektaklu [do pobrania]

Załącznik 2 – Wzór Oświadczenia o współpracy z choreografem/choreografką – wersja polska [do pobrania]

Załącznik 2 – Wzór Oświadczenia o współpracy z choreografem/choreografką – wersja angielska [do pobrania]

Instrukcja – jak znaleźć Program „Zamówienia choreograficzne” po zarejestrowaniu się na stronie www.witkac.pl

1. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się na stronie www.witkac.pl wybierz z menu z lewej strony zakładkę „Organizatorzy konkursu”

2. Odnajdź wśród nich „Instytut Muzyki i Tańca”.

3. Po kliknięciu na „Instytut Muzyki i Tańca” wyświetli się lista aktualnie prowadzonych naborów przez Instytut Muzyki i Tańca.

4. Wybierz „Zamówienia choreograficzne”.