Wersja do druku

Udostępnij

Ogłoszenie wyników naboru do programu Zamówienia choreograficzne edycja 2021

15 stycznia 2021 r.

Do programu Zamówienia choreograficzne edycja 2021 zgłosiło aplikacje osiemnastu Wnioskodawców.

Wykaz złożonych wniosków (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

1

Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

Spektakl taneczny dla dzieci i młodzieży „Mały książę”

37 000,00 zł

2

BYTOMSKI TEATR TAŃCA I RUCHU ROZBARK

ZAMÓWIENIA CHOREOGRAFICZNE_Fabio Lliberti

50 000,00 zł

3

Fundacja ArtTrakcja

„SKIN HUNGER”

74 984,00 zł

4

Fundacja Nowszego Teatru

17 słów

75 000,00 zł

5

Fundacja Performa

Jak sprawić świnię?

75 000,00 zł

6

Fundacja Performat

„Pojawiaki” Spektakl taneczny dla dzieci

75 000,00 zł

7

Fundacja Polka dot

Archiwum Wyobrażone  (Imaginary Archive)

75 000,00 zł

8

Fundacja Rozwoju Teatru „Nowa Fala”

TeARS D

70 000,00 zł

9

Fundacja Scena Współczesna

Realizacja przedstawienia zespołu Zawirowania ” Looking for Asylum” w choreografii Ido Tadmora

44 000,00 zł

10

KE-JOS-THE-AT-ER

PACKED

59 300,00 zł

11

Nowohuckie Centrum Kultury

Mikrokosmos

74 100,00 zł

12

Opera na Zamku w Szczecinie

„Odcienie miłości – pamięci Ewy”

45 000,00 zł

13

Polski Teatr Tańca

Walka o ogień i wzrost gospodarczy

36 000,00 zł

14

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „nie Po Drodze”

„Immanencja” (tytuł roboczy)

74 910,00 zł

15

Stowarzyszenie Artystyczne PoruszaMY

Współpraca z choreografem Jose Agudo – produkcja spektaklu pt. „The Thousand…”

73 639,00 zł

16

Stowarzyszenie „CÓRY KULTURY”

Menadżerzy nicości

37 200,00 zł

17

Stowarzyszenie JEST CZŁOWIEK

SET IN STONE

75 000,00 zł

18

Stowarzyszenie Living Space Theatre

„Somatopia” w chor. K. J. Holmes

69 500,00 zł

Łącznie:

1 120 633,00 zł

W pierwszym etapie oceny wniosków sprawdzono ich zgodność z Regulaminem naboru do Programu pod względem formalnym. Wnioski zgłoszone przez Fundację Nowszego Teatru i Fundację Scena Współczesna zostały odrzucone ze względów formalnych. Uzasadnienie odrzucenia z powodu niedopełnienia kryteriów formalnych zawarto w Protokole oceny formalnej programu Zamówienia choreograficzne edycja 2021. Z tego względu wyżej wymienione wnioski nie podlegały ocenie merytorycznej.

Pozostałe wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji. 

12 stycznia 2021 roku w formie online na platformie Teams odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do Programu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

  1. dr Witold Jurewicz – ekspert zewnętrzny, nauczyciel tańca, choreograf, reżyser, performer, wykładowca Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  2. dr hab. Bożena Klimczak – ekspertka zewnętrzna, tancerka, pedagog, choreografka, wykładowczyni  Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie
  3. Krzysztof Szymański – ekspert zewnętrzny, choreograf, pedagog, tancerz, wiceprzewodniczący Sekcji Tańca i Baletu ZASP
  4. Karolina Dziełak-Żakowska – pracowniczka IMiT – protokolantka, bez prawa głosu

W wyniku prac eksperckich Komisja zarekomendowała w programie Zamówienia choreograficzne edycja 2021, a zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o zwiększeniu środków dostępnych w naborze do programu ze 150 000 zł na 220 000 zł i przyznaniu dofinansowania następującym projektom.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy): 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania IMiT

1

Fundacja ArtTrakcja

„SKIN HUNGER”

 70 000 zł (dofinansowanie częściowe)

2

Living Space Theatre

„Somatopia” w chor. K.J Holmes

 69 000,00 zł (dofinansowanie częściowe)

3

Polski Teatr Tańca

Walka o ogień i wzrost gospodarczy

 36 000,00 zł

4

Opera na Zamku w Szczecinie

„Odcienie miłości – pamięci Ewy”

 45 000,00 zł

Łącznie:

 220 000,00 zł

 

Wszystkie zarekomendowane do dofinansowania projekty zostały ocenione według Komisji jako ważne dla polskiej sceny tańca. W uzasadnieniu Komisja wskazywała, że wybór dwóch pierwszych projektów wynikał z wysokich walorów artystycznych spektakli realizowanych przez uznanych zagranicznych choreografów. Trzeci projekt zyskał rekomendację dzięki wysokiej wartości artystycznej, jak też ze względu na aktualną tematykę, poruszającą ważne problemy współczesnego świata. Czwarty projekt w ocenie Komisji ma duże znaczenie nie tylko dla polskiej sceny tańca, ponieważ dedykowany jest wybitnej artystce baletu Ewie Głowackiej, lecz także dla kultury polskiej, gdyż realizowany jest przez polską choreografkę o dużym dorobku artystycznym, w rozpoznawalnej instytucji, która daje możliwość dalszej eksploatacji spektaklu.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za przesłane wnioski i już dziś zapraszamy serdecznie do aplikowania w kolejnych naborach organizowanych przez Instytut Muzyki i Tańca.

Ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 26 października 2020 r. o terminie i trybie naboru wniosków do programu Zamówienia choreograficzne edycja 2021

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu Zamówienia choreograficzne. Budżet programu w edycji 2021 wynosi 150 000 zł.

Termin nadsyłania wniosków do edycji programu upływa 7 grudnia 2020 r. Wnioski należy składać elektronicznie za pomocą systemu Witkac. Po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 7 grudnia 2020 r. do godz. 23:59.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w jednym egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione w terminie do 14 grudnia 2020 roku na adres: Instytut Muzyki i Tańca ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu Zamówienia choreograficzne 2021. W wypadku Potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego drogą pocztową o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu listy projektów zatwierdzonych do realizacji upływają 15 stycznia 2021 r. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie programu Zamówienia choreograficzne 2021 w systemie Witkac (dostępny po zalogowaniu do systemu).

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz (zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca)

Karolina Dziełak-Żakowska (koordynatorka projektu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca)

Kontakt:

Karolina Dziełak-Żakowska (tel. 22 829 20 05, mail: karolina.zakowska@imit.org.pl)

Do pobrania:

Regulamin programu Zamówienia choreograficzne 2021

Załącznik nr 1 (w języku polskim)

Załącznik nr 1 (w języku angielskim)

Więcej o programie:

Program Zamówienia choreograficzne jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskimi zawodowymi artystami tańca: zawodowym zespołem, grupą taneczną, kolektywem powołanym na rzecz realizacji premiery. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W ramach programu możliwa jest również adaptacja uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało zrealizowane w Polsce, na potrzeby polskiego zespołu, grupy lub kolektywu powołanego na rzecz realizacji premiery. Adaptacja może być dokonana przez polskiego lub zagranicznego, uznanego choreografa.

Główne cele programu:

1. Animacja współpracy polskich zawodowych artystów tańca: zespołów, grup tanecznych, kolektywów powołanych na rzecz realizacji premiery z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi.

2. Wzbogacanie repertuaru zawodowej polskiej sceny tańca o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne.

Oczekiwane rezultaty programu:

1. Wzbogacenie repertuaru zawodowej polskiej sceny tańca o nowe spektakle o wysokiej jakości artystycznej, różnorodne pod względem choreograficznym.

2. Rozwój zawodowy polskich tancerzy dzięki współpracy z uznanymi zagranicznymi i polskimi choreografami.

3. Stymulacja współpracy artystów polskich i zagranicznych.