Wersja do druku

Udostępnij

OGŁOSZENIE DYREKTORA INSTYTUTU MUZYKI I TAŃCA Z 27 STYCZNIA 2021 ROKU

w sprawie zmian w zakresie realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 26 października 2020 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu Zamówienia choreograficzne edycja 2021.

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), Instytut Muzyki i Tańca przedłuża możliwość wprowadzania zmian w zakresie realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 26 października 2020 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu Zamówienia choreograficzne edycja 2021.

Zmiany w zakresie realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków, o których mowa w § 1, określają:

 • Załącznik nr 1, który przedstawia procedurę postępowania w odniesieniu do zmiany wymagań zakresu finansowego i rzeczowego dla projektów, o których mowa w §1.
 • Załącznik nr 2, który przedstawia opis zadań dodatkowych, które mogą być realizowane w związku ze zmianami określonymi w Załączniku nr 1.

W zakresie nieobjętym niniejszym ogłoszeniem stosuje się wymagania określone w Ogłoszeniu Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 26 października 2020 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu Zamówienia choreograficzne edycja 2021.

Załącznik nr 1

Zmiany wymagań dotyczące zakresu finansowego i rzeczowego Projektów realizowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 26 października 2020 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu Zamówienia choreograficzne edycja 2021.

§1

Użyte w załączniku określenia oznaczają:

 • Ogłoszenie Programu na rok 2021 – Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 26 października 2020 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu Zamówienia choreograficzne edycja 2021.
 • Regulamin naboru – załącznik B do Ogłoszenia Programów na rok 2021.
 • Pozytywnie rozpatrzone wnioski – wnioski, którym przyznano dofinansowane zgodnie z Ogłoszeniem wyników Programu Zamówienia choreograficzne edycja 2021.
 • Zakres zadania dodatkowego – zakres rzeczowy i finansowy zadania dodatkowego określony w Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 • Beneficjent – Wnioskodawca w rozumieniu Ogłoszenia Programu na rok 2021, który otrzymał pełne lub częściowe dofinansowanie.
 • Program Zamówienia choreograficzne – Program Zamówienia choreograficzne edycja 2021.
 • Projekt – Projekt w rozumieniu Ogłoszenia Programu na rok 2021 zgłoszony przez Beneficjenta, na który otrzymał dofinansowanie.
 • Zadanie dodatkowe – zadanie dodatkowe w rozumieniu Załącznika nr 2, które może być realizowane w miejsce lub obok Projektu (jako jego uzupełnienie), zgodnie z ust. 1 poniżej.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: dr hab. Aleksandra Dziurosz – zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, Maciej Seniw – kierownik Działu Programowego Departamentu Tańca, Instytut Muzyki i Tańca, kontakt: tel. 785 460 000, mail: maciej.seniw@imit.org.pl, Karolina Dziełak-Żakowska – koordynator programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca, kontakt: tel. 22 829 20 05, mail: karolina.zakowska@imit.org.pl.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Beneficjenta częściowego lub całkowitego braku możliwości realizacji Projektu ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi, wprowadza się, z zastrzeżeniem ust. 2–3, w Programie Zamówienia choreograficzne możliwość przekwalifikowania Projektów finansowanych na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków poprzez wprowadzenie zadań dodatkowych.
 2. Projekt, który zostanie przekwalifikowany zgodnie z ust. 1, nie może być dofinansowywany w ramach innych programów ogłoszonych przez IMiT.
 3. Beneficjent, który ubiega się o przekwalifikowanie Projektu, zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do złożenia wniosku do zastępcy dyrektora IMiT. Instytut dopuszcza możliwość złożenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym wniosku w formie skanu podpisanego przez Beneficjenta, wysłanego na adres e-mail wyżej wskazanego koordynatora programu.
 4. Koordynator programu przedłoży do akceptacji zastępcy dyrektora IMiT wniosek w programie Zamówienia choreograficzne, o którym mowa w ust. 3.
 5. W przypadku braku pozytywnej akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 3 przez zastępcę dyrektora, koordynator wzywa Beneficjenta do wprowadzenia poprawek do złożonego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak wprowadzenia poprawek zgodnie z wezwaniem skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Zaakceptowany przez zastępcę dyrektora IMiT wniosek, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest równoznaczny z wystąpieniem Beneficjenta o sporządzenie umowy bądź aneksu do już zawartej umowy.
 7. Czynności, o których mowa w ust. 3, powinny zostać wykonane nie później niż do 10 listopada 2021 roku.
 8. Składając wniosek na zadanie dodatkowe, Beneficjent potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego ogłoszenia i akceptuje warunki w nim zawarte.

§2

 1. W przypadku stwierdzenia zgodności wniosku, o którym mowa w §1 ust. 3,

  z zakresem zadania dodatkowego zastępca dyrektora IMiT, z zastrzeżeniem ust. 2, może zaakceptować przekwalifikowanie Projektu, przy czym:

  a) może uprzednio zwrócić się do Beneficjenta o dokonanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania zmian w zakresie zgodności wniosku z zakresem zadania dodatkowego; §1 ust. 5 zd. 2 stosuje się odpowiednio;

  b) zawarcie umowy bądź w przypadku umowy już zawartej aneksu, nastąpi pod warunkiem dokonania akceptacji nowego kosztorysu przez zastępcę dyrektora IMiT.
 2. Zastępca dyrektora IMiT może zaproponować Beneficjentowi obniżenie dofinansowania w przypadku, gdy w jego ocenie planowane kwoty w kosztorysie do wniosku, o którym mowa w §1 ust. 3,  są zawyżone.

Załącznik nr 2

Program Zamówienia choreograficzne. Zakres zadania dodatkowego

 1. Charakterystyka zadania dodatkowego.

  Zadanie dodatkowe: premiera online, streaming online premierowego spektaklu.

 2. Zasady określania kwoty dotacji.

  a) Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach Programu „Zamówienia choreograficzne” do kwoty 75 000 zł (słownie: siedemdziesięciu pięciu tysięcy), zatrzymują dofinansowanie w przyznanej wysokości na realizację części Projektu oraz zadania dodatkowego bądź w przypadku całkowitego braku możliwości realizacji Projektu – na realizację zadania dodatkowego, z zastrzeżeniem §2 ust. 2 (Załącznik nr 1).

  b) Kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 1, może zostać także obniżona na wniosek Beneficjenta w przypadku zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego wskutek wprowadzenia zadania dodatkowego.

 3. Zakres działań kwalifikowanych do realizacji w ramach zadania dodatkowego

  Kwalifikujące się działania:

  a) premiera online

  b) streaming spektaklu premierowego online

  Informacje dodatkowe / wykluczenia:

  a) W ramach programu nie jest możliwe finansowanie działań obejmujących tę część prac nad realizacją zadania dodatkowego, która nie będzie podlegała publicznej prezentacji efektów jego realizacji.

  b) Beneficjent nie może uzyskiwać przychodów z tytułu realizacji zadania dodatkowego, chyba że zostaną one w całości przekazane na realizację zadania dodatkowego.

 4. Wykaz kosztów kwalifikowanych – honoraria, wynagrodzenia.

  a) wykaz dotyczy wyłącznie kosztów realizowanych w ramach dofinansowania IMiT;

  b) koszty objęte wykazem muszą być związane wyłącznie z realizacją Projektu i zadania dodatkowego.

Kategoria kosztów

Szczegóły

Zastrzeżenia

Honoraria choreografów i asystentów choreografów oraz koszty z tytułu praw autorskich do choreografii

 • honoraria choreografów i asystentów choreografów

UWAGA! WYŁĄCZENIA:

Zgodnie z par. XII pkt 1 Regulaminu: Co najmniej 30% kwoty brutto dofinansowania musi zostać przeznaczone na pokrycie kosztów honorarium choreografa i/lub asystenta choreografa.

Inne honoraria autorskie (honoraria tancerzy, reżyserów światła i dźwięku, projektanta scenografii i kostiumów, autora projekcji)

 

 • twórcy, wykonawcy, realizatorzy
 • w tym: choreografowie i asystenci choreografów; reżyserzy światła i dźwięku, projektanci scenografii i kostiumów, autorzy projekcji, operatorzy kamer, montażyści filmowymi;
 • wykupienie praw do wizerunku osób znajdujących się na nagraniach, rejestracjach i innych materiałach audiowizualnych

UWAGA! WYŁĄCZENIA:

Kosztami niekwalifikowanymi są honoraria pracowników obsługi technicznej (w tym: scena, nagłośnienie, oświetlenie).

Koszty organizacyjne (podróży oraz noclegów osoby/osób zaangażowanych w realizację projektu)

 

 • koszty noclegów, transportu realizatorów zadania;
 • koszty transportu materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania

Honorowanym dokumentem finansowym jest tu:

 • faktura/rachunek za usługę transportową;
 • faktura za paliwo – w przypadku środka transportu, którym dysponuje beneficjent; opis faktury powinien koniecznie zawierać cel podróży i liczbę przejechanych kilometrów; kopia z ewidencji przejazdów samochodu;
 • umowa użyczenia oraz rozliczenie przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówka) – w przypadku prywatnych środków transportu użyczanych do realizacji zadania;
 • faktura/rachunek za parking;
 • opłaty za autostrady

Osoby zatrudnione na umowę o pracę powinny rozliczać się delegacją, pod którą można rozliczyć powyższe dowody księgowe.

Rekomenduje się stosowanie do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167).

Koszty produkcji spektaklu premierowego (z wyłączeniem zakupu środków trwałych)

 • wynagrodzenia kuratorów projektu,
 • koordynatorów projektu;
 • opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania;
 • prawa wynikające z nabycia praw autorskich i pokrewnych oraz z tytułu opłat licencyjnych

Honoraria z wyłączeniem umowy o pracę.

UWAGA:

Jeżeli dana umowa dotyczy zarówno honorariów autorskich (wykonawczych), jak i przeniesienia praw bądź udzielenia licencji powinna zostać przyporządkowana do pozycji nr 1 „Honoraria autorskie (wykonawcze) np. wynagrodzenia artystów”.

W każdym wypadku, gdy dana umowa dotyczy udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku powinna zostać przyporządkowana do pozycji nr 1 „Honoraria autorskie (wykonawcze) np. wynagrodzenia artystów”.

UWAGA! WYŁĄCZENIA:

Zgodnie z Regulaminem Programu par. XI pkt 6. kosztami niekwalifikowanymi są:

(1) koszty administra­cyjne WNIOSKODAWCY (w tym: koszty wynajęcia sceny lub sali do prób i pokazu, opłaty czynszowych za salę prób lub scenę, koszty remontu lub modernizacji, kosztów księgowych) oraz (2) koszty zakupów wyposażenia, materiałów i środków trwałych (w tym: koszty zakupu materiałów i wykonania kostiumów i scenografii do spektaklu realizowanego w ramach PROJEKTU).

Koszt promocji i dokumentacji (serwisu fotograficznego i zapisu wideo premiery spektaklu)

 • koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami;
 • koszty związane z udostępnianiem zapisów audio-wideo i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania – w tym koszty łącza i streamingu;
 • koszty dokumentacji i rejestracji realizacji zadania (filmowej, dźwiękowej, fotograficznej);
 • koszty obsługi działań promocyjnych;
 • koszty promocji i kampanii informacyjnej;
 • koszty opracowania, redakcji i korekty tekstów promocyjnych;
 • koszty tłumaczeń na potrzeby promocji zadania
 • UWAGA! WYŁĄCZENIA:

Zgodnie z Regulaminem Programu kosztami niekwalifikowanymi są:

(1) koszty administra­cyjne WNIOSKODAWCY (w tym: koszty wynajęcia sceny lub sali do prób i pokazu, opłaty czynszowe za salę prób lub scenę, koszty remontu lub modernizacji, koszty księgowych) oraz (2) koszty zakupów wyposażenia, materiałów i środków trwałych (w tym: koszty zakupu materiałów i wykonania kostiumów i scenografii do spektaklu realizowanego w ramach PROJEKTU).