Wersja do druku

Udostępnij

Co zrobić, kiedy artysta boi się wrócić do pracy?

 • Powrót do pracy w warunkach epidemii może wywoływać wśród artystów uczucia lęku i niepewności. W takiej sytuacji należy zapewnić pracownikom wsparcie psychologiczne i zadbać o odpowiednią komunikację. Dobrym rozwiązaniem może być spotkanie z zespołem, podczas którego będą omówione nowe zasady pracy i wyjaśnione zostaną wszystkie wątpliwości.

Czy MKiDN rozważa systemowe wprowadzenie zasad rozliczania grantów i dotacji, które umożliwi elastyczne podejście do tegorocznych projektów i zrealizowanie ich np. w 2021?

 • Programy Ministra na rok 2020 zostały już decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „uelastycznione” poprzez dostosowanie do szczególnej sytuacji i potrzeb wnioskodawców. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach programów Ministra, opublikowanych na stronie MKiDN. W kwestii przeniesienia skutków finansowych na rok 2021 – trwają analizy.

Czy można rozmieścić pulpity w orkiestrze bliżej niż wymagane 1,5 metra odstępu?

 • Tak, zgodnie z zapisem ogólnym, w którym mowa o tym, że w zakładach pracy, tam gdzie nie da się utrzymać odstępu 1,5 metra, można znajdować się bliżej – taka sama interpretacja powinna dotyczyć instytucji kultury.

Kto ma określić dokładną liczbę widzów dopuszczaną w danym obiekcie?

 • Dyrektor na podstawie aktualnych w danym momencie zaleceń GIS.

Czy artyści podczas pracy scenicznej mają nosić maseczki?

 • Nie, zgodnie z zapisem ogólnym, w którym mowa o tym, że w zakładach pracy, tam gdzie maseczki uniemożliwiałyby realizację zadań, można z nich zrezygnować – taka sama interpretacja powinna dotyczyć instytucji kultury.

Kto ma ponosić koszty zakupu dezynfekcji obiektów i wyposażenia pracowników w materiały zabezpieczenia osobistego?

 • Każda instytucja wg potrzeb i w ramach swoich budżetów na działalność bieżącą.

Kto będzie rekompensować instytucjom kultury straty finansowe poniesione podczas pandemii?

 • Instytucje kultury na mocy art. 12 obowiązującej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej otrzymują środki na działalność bieżącą od organizatora w postaci dotacji podmiotowej. Ponadto mogą otrzymać środki na zadania i inwestycje w postaci dotacji celowej. Samorządowe instytucje kultury są uprawnione do ubiegania się o dotacje celowe w ramach konkursów dotacyjnych zwanych programami Ministra oraz konkursów dotacyjnych organizowanych przez organy samorządu terytorialnego. W ramach działań pomocowych uruchomiono szereg konkursów i programów specjalnych. Aktualne kompendium wiedzy znajduje się na stronie www.kultura.gov.pl w Przewodniku po narzędziach wsparcia dla kultury.

Dlaczego dokument nie jest bardziej szczegółowy? Nie wprowadza podziału pomiędzy konkretne typy instytucji?

 • Zalecenia mają charakter ogólny, gdyż w rozmowach ze środowiskami artystycznymi wyraźnie pojawiła się potrzeba sformułowania formalnych ram, które będą dyrektorom pozwalały działać zgodnie ze specyfiką każdej instytucji.

Dlaczego dokument ma charakter rekomendacji, a nie rozporządzenia? W obecnym jego kształcie to na dyrektorze spoczywa odpowiedzialność za organizację pracy instytucji w nowym reżimie sanitarnym (również w zakresie racjonalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych).

 • W obszarze regulacji sanitarnych wydawane są rozporządzenia Ministra Zdrowia stanowiące źródło powszechnie obowiązującego prawa oraz zalecenia GIS. Wytyczne MKiDN mają charakter kierunkowy, a ich każdorazowe wykorzystanie wymaga dostosowania do indywidualnych potrzeb instytucji oraz uzgodnienia z odpowiednimi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

Na jakiej podstawie dyrektor każdej instytucji ma wydawać zalecenia w swojej organizacji?

 • Zalecenia GIS oraz eksperci danej instytucji (specjalista/kierownik ds. BHP).
 • Modyfikacja regulaminów pracy oraz organizacyjnych pod kątem uwzględnienia zaleceń, specyfiki instytucji, warunków lokalowych oraz prawa pracy.

Gdzie można znaleźć zalecenia GIS dot. instytucji kultury?

 • Zalecenia publikowane przez MKIDN są wnikliwie konsultowane z GIS i są akceptowane przez Inspektorat, zatem nie ma potrzeby publikowania dodatkowych wytycznych w tej sprawie.

Dlaczego MKiDN przewiduje rekompensaty jedynie dla instytucji przez siebie prowadzonych lub współprowadzonych?

 • MKIDN przewiduje również program rekompensacyjny dla innych instytucji kultury, natomiast rekompensata dla instytucji prowadzonych i współprowadzonych odbywa się w formie dotacji, co pozwala ministrowi sprawniej przekazywać środki instytucjom.

Kto ma być odpowiedzialny za kontrolę publiczności – odległości, środki ochrony osobistej?

 • Decyduje o tym dyrektor, przekazując odpowiednie obowiązki pracownikom ochrony teatru oraz pracownikom Biura Obsługi Widzów lub analogicznej jednostki.

Czy widzowie i pracownicy powinni mieć mierzoną temperaturę?

 • Decyduje o tym GIS w porozumieniu z dyrekcją instytucji oraz organizatorem.

Czy pracownicy powinni być testowani – przez kogo, kto płaci za testy?

 • Decyzję o obowiązku testowania pracowników podejmuje GIS łącznie z dyrektorem. Decyzję co do płatności podejmuje organizator wspólnie z dyrekcją teatru.

Czy teatry dla dzieci mogą też wznowić próby?

 • Tak, mogą wracać do prób i realizować nagrania bez udziału publiczności i po spełnieniu warunków bezpieczeństwa.

Czy szkoły tańca mogą zostać otwarte?

 • Tak, na tych samych zasadach co ośrodki i hale sportowe, po spełnieniu zasad bezpieczeństwa.

Czy dopuszczalne są indywidualne lekcje tańca i muzyki?

 • Tak, w warunkach bezpiecznych dla uczestników i prowadzących.

Czy szkoły artystycznych niższego stopnia mogą zostać otwarte na nowo?

 • Sprawy szkolnictwa artystycznego I i II stopnia regulują rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.) w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół wszystkich typów. Zgodnie z przepisem § 3 rozporządzenia, czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Jednocześnie § 3b ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia stanowi, że w przypadku szkół artystycznych dopuszcza się możliwość:

1) realizacji w sposób bezpośredni zajęć dydaktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych, którzy będą przystępować w roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu dyplomowego, w zakresie przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym w części praktycznej;

2) w przypadku uczniów szkół muzycznych – udostępnienia sal dydaktycznych, instrumentarium oraz koniecznego sprzętu technicznego w celu przeprowadzenia prób i ćwiczeń mających na celu:

a) przygotowanie do egzaminu dyplomowego,

b) przygotowanie do egzaminów związanych z kontynuacją nauki w szkole muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia oraz uczelni artystycznej.

 • Szczegółowe informacje o rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb sektora szkół artystycznych znaleźć można na stronie Centrum Edukacji Artystycznej.

Czy do pracy w teatrach i filharmoniach powrócą również pracownicy techniczni oraz administracyjni?

 • Osoby te w dużej mierze już od dawna pracują, zapewniając ciągłość funkcjonowania instytucji chociażby w zakresie prowadzenia księgowości czy planowania programów artystycznych na kolejne miesiące czy lata. Pracownicy techniczni w pełni wrócą do pracy w momencie uruchomienia przygotowywania scenografii do wydarzeń scenicznych lub do ich obsługi.