Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością  informujemy, że ukazał się tom zbiorowy Taniec w Europie po 1989. Communitas i Inny (European Dance since 1989. Communitas and the Other) pod redakcją Joanny Szymajdy.  Dwujęzyczna publikacja została wydana przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z  Routledge. Zbiór tekstów opisuje rozwój tańca współczesnego w Europie Środkowej i Wschodniej po przemianach ustrojowych – czy wręcz rewolucjach – które miały miejsce w 1989 roku.

Państwa Europy Środkowej i byłego bloku wschodniego były istotnymi ośrodkami tańca – szczególnie tańca teatralnego – przez cały wiek dwudziesty. Na skutek rozpadu tradycyjnych struktur instytucjonalnych w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia wyłoniły się w środowiskach tanecznych tych krajów różnorodne postawy estetyczne i ideologiczne. Były to zarówno próby reformy baletu klasycznego, jak i starania o uzyskanie niezależności od wpływów państwa, zaś charakter każdej był wypadkową różnorakich kontekstów i okoliczności specyficznych dla danego państwa. Każdy z prezentowanych w niniejszym zbiorze tekstów poświęcony jest strategiom działania przyjętym przez środowisko taneczne innego kraju. By ułatwić czytelnikowi dokonywanie porównań, rozdziałom nadano podobną formę.

Omówiono w nich w szczególności:

•    kontekst historyczny oraz korzenie obecnie istniejących form tańca współczesnego,
•    klimat społeczno-polityczny, w którym powstawały nowe zespoły i formy tańca
•    zależności między poszukiwaniami estetycznymi a patronatem instytucjonalnym,
•    sylwetki osób, które odegrały kluczową rolę w rozwoju tańca w opisywanym kraju,
•    sytuację, w jakiej obecnie znajduje się ta dziedzina sztuki i przyczyny tego stanu

Motywem przewodnim książki jest idea wspólnoty – zbiór ma pokazać, jak różnorodne postawy przyjęte przez środowiska tańca w opisywanych krajach nawiązywały, w sposób mniej lub bardziej zamierzony, do tego pojęcia. Wyrazem tego zjawiska były powiązania opozycyjne, struktury instytucjonalne czy wyodrębniające się wspólnoty artystyczne zrzeszających tancerzy i choreografów.

SPIS TREŚCI

Więcej

Posłuchaj jak na antenie PR II o publikacji opowiada Joanna Szymajda

Książkę można zamawiać za pośrednictwem strony Routledge. Jest również do nabycia w księgarniach internetowych.