Wersja do druku

Udostępnij

Możliwość uzyskania świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS dla freelancerów oraz przepisy znacznie rozszerzające dostępność przedsiębiorców z sektora kultury do narzędzi wparcia finansowego wprowadza Tarcza Antykryzysowa 6.0. Przepisy wprowadzone w podpisanej przez prezydenta Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, są odpowiedzą rządu na zgłaszane postulaty środowisk twórczych i artystycznych. 

Dzięki staraniom Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w Tarczy Antykryzysowej 6.0 zostały zamieszczone przepisy dotyczące wsparcia osób świadczących pracę wyłącznie w oparciu o umowy cywilnoprawne, takich jak: osoby wykonujące prace twórcze, artystyczne, upowszechnieniowe lub wspierające działalność twórczą i artystyczną, przewodnicy i edukatorzy muzealni oraz osoby pracujące przy tworzeniu utworów audiowizualnych.

Uprawnieni do świadczenia postojowego

Wśród uprawnionych do jednorazowego świadczenia postojowego znajdą się osoby prowadzące działalności twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej, a także działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki.

Do wsparcia będą mieć również prawo działający w oparciu o umowy cywilnoprawne realizatorzy działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych a także usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz wykonawcy usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz przez przewodników muzeów.

Aby uzyskać świadczenie postojowe należy spełnić następujący warunek – przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia wejścia w życie ustawy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, nie może być wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Przepis wejdzie w życie z 30-dniowym vacatio legis.

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne

Osoby wymienione wyżej, wykonujące swoje prace na podstawie umowy zlecenia, mogą być również zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zwolnić zleceniodawcę z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych z tytułu wykonywania umowy zlecenia za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Zwolnienie może nastąpić na wniosek zleceniobiorcy wykonującego umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, uzyskującego z wykonywania tej umowy zlecenia przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie ze składek jest mechanizmem fakultatywnym, a zleceniobiorca zachowuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Narzędzia wsparcia finansowego dla przedsiębiorców z sektora kultury

W Tarczy Antykryzysowej 6.0 znalazły się także zapisy znacznie rozszerzające dostęp przedsiębiorców z sektora kultury – w tym producentów i dystrybutorów filmów oraz kina, a także przewodników i edukatorów muzealnych oraz podmiotów prowadzących działalność muzealną (dot. muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będących instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach)  – do narzędzi wparcia finansowego.

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z szeregu z takich rozwiązań jak:

  • aplikowanie o środki na ochronę miejsc pracy (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 tys. zł przez 3 miesiące),
  • zwolnienie ze składek ZUS,
  • dotacje dla małych i średnich przedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł.