Wersja do druku

Udostępnij

British Council Polska wraz z Instytutem Muzyki i Tańca, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszają na konferencję „Sztuka i Niepełnosprawność: Przekraczanie granic”, poświęconą zwiększeniu dostępności oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami – zarówno artystów, jak i publiczności – w obszarze kultury i sztuki. Konferencja odbędzie się 4-5 kwietnia w Warszawie.

Dwudniowe spotkanie stanie się okazją do rozmowy o sytuacji w Polsce i w Wielkiej Brytanii: przyjrzymy się barierom, wyzwaniom i możliwości zmiany. 

Pełen program konferencji poniżej. 

Aby zgłosić się do udziału w konferencji, należy do dnia 25 marca 2019 r. wypełnić ankietę dostępną online pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/15BZpCxl3IN3AvujHe4v-CylTGSbqCgHHbiH3F8Dh5ec/edit

[for English scroll down]

  

SZTUKA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ: PRZEKRACZANIE GRANIC

m-ce: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Warszawa

Program Konferencji

4 kwietnia 2019  

9.30-10.00                          

Przyjazd i rejestracja uczestników

10.00-10.30                        

Powitania. Przedstawienie planu konferencji 

 

10.30-11.20                        

Sztuka i niepełnosprawność w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Nakreślenie krajobrazu – prezentacja Bena Evansa (British Council) oraz Justyny Lipko-Koniecznej (Teatr 21) i Eweliny Godlewskiej-Byliniak (Instytut Kultury Polskiej UW).

Konferencję rozpoczną dwa wystąpienia, które mają na celu zarysowanie lokalnego kontekstu dla relacji między sztuką i niepełnosprawnością. Ben Evans opowie o rozwoju sytuacji w Wielkiej Brytanii, podczas gdy Justyna Lipko-Konieczna i Ewelina Godlewska-Byliniak przedstawią ewolucję  na polskim gruncie.

11:30-12.45 

Cztery dobre nogi – wykład performatywny Claire Cunningham

Światowej sławy artystka tańca opowie o swojej drodze artystycznej.

12.45-14.00

Lunch

14:00-14.50

O barierach i przezwyciężaniu barier – prezentacje i dyskusja | Jo Verrent (Festiwal Unlimited) i Anna Żórawska (Fundacja Kultury bez Barier)

14:50-16:00 

Dlaczego nikt nie przyszedł? – panel dyskusyjny

Rozmowa wokół przezwyciężania trudności, jakie napotykają osoby niepełnosprawne w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych. Jak zwiększyć szanse udziału osób niepełnosprawnych wśród publiczności?

16.00-16.15

Przerwa

 

16.15-17.00 

Niepełnosprawni w kulturze i sztuce – artyści i organizacje w krótkich prezentacjach 

Chętni artyści, zgłoszeni przez open call, mają szansę zaprezentować się w krótkich, sześciominutowych prezentacjach w formule Pecha Kucha.

5 kwietnia 2019 

 m-ce| Akademia Sztuk Pięknych ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Aula

9.30-10.00                          

Przyjazd i rejestracja uczestników

10.00-10.15 

Sytuacja artystów z alternatywną motoryką i sensoryką w Polsce – wystąpienie Rafała Urbackiego

 

10.15-12.00 

Jak możemy wspierać artystów z niepełnosprawnością? – panel dyskusyjny

12.00-13.30 

Lunch

13.30-15.00

Dostępność w muzeach i galeriach – prezentacje i dyskusja | Marcus Dickey Horley (Tate Gallery) Hanna Wróblewska (Narodowa Galeria Zachęta)

15:00-16:30 

Jak możemy wprowadzać zmiany w naszych organizacjach i instytucjach? – panel dyskusyjny                                                                   

16.30-17.00

Podsumowanie konferencji 

PROGRAM TOWARZYSZĄCY:

3 kwietnia 2019 

19.00 | m-ce| venue: Teatr Studio, PKiN, Pl. Defilad 1

„Opera dla Głuchych” – spektakl STUDIO teatrgaleria oraz Fundacji 4.99 i Fundacji Automatophone.

„Opera dla Głuchych” to opowieść o próbach znalezienia wspólnego języka. Historie głuchych i słyszących przez stulecia biegły obok siebie, a ich skrzyżowania zbyt często okazywały się aktami arogancji i przemocy.

(rezerwacja i zakup biletów przez hasło podane w odpowiedzi na zgłoszenie)

4 kwietnia 2019 

19.00-21.00 (m-ce: Instytut Teatralny, ul. Jazdów 1)

„Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3” – spektakl Teatru 21

„Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3” to finałowa część teatralnego serialu zrealizowanego przez Teatr 21. Każdy z odcinków serii stanowi samodzielny element, każdy opowiada o jednej wartości, jednym marzeniu. Pracy, miłości, pieniądzach…. Tym razem spotykamy bohaterów w mieszkaniu treningowym.

 (rezerwacja i zakup biletów przez hasło podane w odpowiedzi na zgłoszenie)

 

5 kwietnia 2019 

10:15- 11:45 

m-ce: Mała sala | Akademia Sztuk Pięknych, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Warszawa

Projektowanie uniwersalne dla instytucji kultury – prezentacje i dyskusje

W gronie projektantów, wykładowców, przedstawicieli instytucji i organizacji sektora kultury, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak projektowanie uniwersalne może wspierać dostępność zasobów, wydarzeń i przestrzeni kultury. Jak dobrze zidentyfikować wyzwania i jak projektowanie uniwersalne może pomóc w ich rozwiązywaniu?

13:00 – 14.30

m-ce: Mała sala | Akademia Sztuk Pięknych, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Warszawa

Taniec i niepełnosprawność – dyskusja moderowana 

Spotkanie osób ze środowiska tańca i sztuk performatywnych zainteresowanych tematem tańca i niepełnosprawności. Będziemy rozmawiać o doświadczeniach pracy z ruchem i ciałem, tworzeniu choreografii inkluzywnej i bieżących potrzebach osób z niepełnosprawnościami działających w obszarze tańca i teatru.

Program konferencji znajduje się na stronie internetowej każdego organizatora.

Udział w konferencji jest bezpłatny i obejmuje uczestnictwo w panelach oraz catering (przerwy kawowe + wegetariański lunch). Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani kosztów noclegu uczestników konferencji.

Aby zgłosić się do udziału w konferencji, należy do dnia 25 marca 2019 r. wypełnić poniższą ankietę: 
https://docs.google.com/forms/d/15BZpCxl3IN3AvujHe4v-CylTGSbqCgHHbiH3F8Dh5ec/edit

Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 501 70 20, e-mail: justyna.czarnota@instytut-teatralny.pl

Patronat medialny: TVP Kultura

————————————————————

Arts & Disability: Crossing the Borders

British Council in partnership with the Theatre Institute, the Institute of Music and Dance and the Ministry of Culture and National Heritage invite you for the conference: ‘Art & Disability: Crossing the Borders’ devoted to increasing accessibility and participation of disabled people – artists and audiences – in culture and art.

During the two days of the conference we will examine the situation in Poland and in the UK related to these topics: we will look at the barriers, challenges and possible opportunities for change. Among our distinguished guest we will have: Claire Cunningham (choreographer and dancer), Jo Verrent (Senior Producer, Unlimited), Marcus Dickey-Horley (Curator of Public Programmes at Tate Modern) and representatives (among the others) of Culture without Barriers and Theatre 21 from Poland.

The full programme below

ART AND DISSABILITY: CROSSING BORDERS

at Akademia Sztuk Pięknych, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Warszawa

Conference programme

4 April 2019

9.30-10.00                          

Welcome and registration

10.00-10.30                        

Welcome and outlining the structure of the 2 days

 

10.30-11.20                        

What does Arts & Disability mean in Poland and in the UK? – presentations of Ben Evans (British Council) and Justyna Lipko-Konieczna (Theatre 21), Ewelina Godlewska-Byliniak (Institute for Polish Culture, University of Warsaw)   

Conference will start with two presentations, which will sketch the context of the relationship between art and disability. Ben Evans will describe the situation in the UK and Justyna Lipko-Konieczna and Ewelina Godlewska-Byliniak will present the evolution of the situation on the Polish ground.

 

11:30-12.45 

Lecture Performance: 4 Legs Good – Claire Cunningham

World-class artist will present her artistic journey.

12.45-14.00

Lunch

14:00-14.50

What are the barriers?  And how to overcome barriers? – presentations and discussion | Jo Verrent (Unlimited Festival), Anna Żórawska (Foundation Culture without Barriers)

14:50-16:00 

Why they didn’t come? – dicsussion pannel

A conversation about overcoming challenges related disabled audiences and their participation in cultural events

16.00-16.15

Break

 

16.15-17.00 

The disabled in art and culture – short presentations of artists and organisations

Open call for artists, who wish to present their work in short, six minutes presentations in Pecha Kucha.

5 April 2019

 venue: Akademia Sztuk Pięknych ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Aula

9.30-10.00                          

Welcome and registration

10.00-10.15 

The status of Polish artists with sensory and physical impairments – Rafał Urbacki’s speech

 

10.15-12.00 

How can we better support work by disabled artists? – panel discussion                                                                                                                                                                                                                   

12.00-13.30 

Lunch

13.30-15.00

Accessibility in museums and galleries – presentations and discussion Marcus Dickey Horley (Tate Gallery), Hanna Wróblewska (National Gallery Zachęta)                                                                                          

15:00-16:30 

How can we create change in our organisations? – panel discussion                                                                                                     

16.30-17.00

Summary 

ACCOMPANYING PROGRAMME:

3 April 2019

19.00 |venue: Teatr Studio, PKiN, Pl. Defilad 1

 “Opera for the Deaf” – performance by the STUDIO Theatre Gallery, the Foundation 4.99 and the Foundation  Automatophone. The performance touches on attempts of finding a common language. The history of the Deaf and people who can hear continued to develop in parallel throughout centuries, and when their paths crossed with each other they often were acts of arrogance and violence.

4 April 2019

19.00-21.00 (m-ce: venue: Instytut Teatralny, ul. Jazdów 1)

Clauns – about the family – Performance of Theatre 21 

“Clauns – about family. Episode 3” is a final part of theatrical series produced by Theatre 21. Each of the episodes is an independent element devoted to one value or a dream. Work, love, money… This time we meet the actors at the training flat.

 (tickets booking through a password given in the answer to the registration questionnaire)

 

5 kwietnia 2019 5 April 2019

10:15- 11:45 

venue: Small Space at Akademia Sztuk Pięknych, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Warszawa

Universal Design for culture institution – presentations and discussions

In the group of designers, lecturers, representatives of institutions and organizations from the cultural sector, we will try to answer the question of how universal design can support the availability of resources, events and cultural space. How to identify challenges and how can universal design help solve them?

13:00 – 14.30

venue: Small Space at Akademia Sztuk Pięknych, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Warszawa

Dance and disability – moderated discussion

A meeting of professionals working in the area of dance and performing arts interested in the theme of dance and disability. We will share experiences of working with movement and body; creation of inclusive choreography and current needs of people with disabilities working in the field of dance and theater. Meeting will be organized as a moderated open discussion with invited guests.