Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji.

opis:

Program skierowany jest do polskich instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do polskich artystów muzyków ludowych.

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach, śpiewu i tańca.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów prowadzących warsztaty w kwocie do 7 000 zł  brutto oraz część kosztów organizacyjnych związanych z ich realizacją w kwocie do 5 000 zł  brutto.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają łącznie organizator warsztatów i artysta muzyk ludowy lub grupa artystów muzyków prowadzących warsztaty.

VII edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2016 roku.

Zgłoszenia (podpisany wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi załącznikami) należy nadsyłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa oraz w wersji elektronicznej (zeskanowany wniosek wraz z załącznikami a i b) na adres imit@imit.org.pl

O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego (nie późniejsza niż 30 listopada 2016 r.) i nadesłanie zeskanowanego wniosku wraz z załącznikami a i b  (w terminie do 30 listopada 2016 r. włącznie) na wskazany adres mailowy.

Termin wyboru wniosków wybranych do dofinansowania upływa w dniu 31 grudnia 2016 r.

budżet: 36 tys. zł.

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk-Podhajska – Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, w trakcie VI edycji.

Efektem pięciu, zakończonych edycji programu (2011-2015) jest 18 zrealizowanych warsztatów nauki tradycyjnych technik wykonawczych. Odbyło się ok. 754 godzin warsztatów śpiewu tradycyjnego, gry na instrumentach ludowych i tańca prowadzonych przez ponad 86 Mistrzów Tradycji i ich współczesnych kontynuatorów. Warsztaty zgromadziły ok. 1070 czynnych uczestników. Odbyło się 26 imprez towarzyszących warsztatom – zabaw tanecznych, koncertów, konkursów, wystaw i happeningów. Powstało 18 filmów dokumentujących warsztaty.

Filmy z warsztatów dostępne są na stronie internetowej IMiT w zakładce „materiały oraz na kanale YouTube IMITpolska

Program uruchomiony, po zakończonej VI edycji.

Zgłoszono 5 aplikacji (30.11.2016)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 3 projektów (14.12.2016)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

WPROWADZENIE DO PROGRAMU SZKOŁA MISTRZÓW TRADYCJI”

REGULAMIN PROGRAMU

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO