Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Nauka i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli
w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

Stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem i wykreowania swoistego „produktu regionalnego” jako elementu tożsamości.

Zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy instrumentów
i upowszechnianie fachu twórców instrumentów – wspieranie młodych artystów muzyków.

opis:

Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie: poprzez organizowanie przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie których artyści -muzycy ludowi i moderatorzy przekazują umiejętności praktyczne i wiedzę w zakresie budowy instrumentów ludowych lub poprzez indywidualne kursy nauki budowy instrumentów  ludowych.

W ramach programu IMiT dofinansowuje – honorarium mistrza-artysty ludowego prowadzącego warsztaty
i część kosztów organizacyjnych warsztatów (priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego indywidualny kurs nauki i honorarium artysty-ucznia za wykonanie projektu zbudowanego instrumentu (priorytet II).

II edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2013 roku. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa oraz w wersji elektronicznej na adres imit@imit.org.pl. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Termin wyboru wniosków wybranych do dofinansowania upływa w dniu 31 grudnia 2013 r.

budżet: 30 000 zł.

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, po zakończonej II edycji.

Zgłoszono 11 projektów (30.11.2013 r.)
Komisja konkursowa dokonała wyboru 4 projektów (17.12. 2013 r.)

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PRZEWODNIK – Wprowadzenie do programu "Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych", III edycja

Regulamin programu

Formularz aplikacyjny – priorytet I

Formularz aplikacyjny – priorytet II

Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego – priorytet I

Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego – priorytet II

 

UWAGA! W związku z faktem, że 30 listopada wypada w dniu wolnym od pracy, dopuszczamy możliwość złożenia wniosku w poniedziałek, 2 grudnia 2013 (dotyczy również daty stempla pocztowego).