Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Nauczanie i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz propagowanie wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz – uczeń.

Stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków i promowanie lokalnych tradycji muzycznych.

Wykreowanie swoistego „produktu regionalnego” jako ważnego elementu tożsamości kulturowej i narodowej.

Zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy instrumentów ludowych i upowszechnienie fachu twórcy instrumentu – wspieranie młodych artystów.

Przekazywanie przez artystów ludowych umiejętności tradycyjnego wykonawstwa  w zakresie obróbki surowców, budowy i konserwacji instrumentów, a także rekonstrukcji i budowy instrumentów ludowych, których tworzenia zaprzestano w XIX i XX wieku oraz wiedzy o ich funkcji w kulturze.

opis:

Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie –  poprzez warsztaty organizowane instytucjonalnie (Priorytet I) lub poprzez warsztaty indywidualne (Priorytet II). W ramach programu IMiT dofinansowuje honorarium mistrza lub mistrzów (do dwóch osób) –  artystów ludowych prowadzących warsztaty i część kosztów organizacyjnych warsztatów (Priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego warsztaty indywidualne i honorarium artysty – ucznia za wykonanie projektu zbudowanego podczas warsztatów instrumentu (Priorytet II).

W przypadku warsztatów organizowanych przez instytucje można starać się o dofinansowanie w wysokości honorarium mistrza do 6 000 zł i kosztów organizacyjnych do 4 000 zł. W Priorytecie II (warsztaty indywidualne) maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł – honorarium mistrza za poprowadzenie warsztatów i 3 000 zł – honorarium ucznia za wykonanie projektu instrumentu

 

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 15 października 2018 r. o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” – edycja 2019

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na rok 2019 upływa w dniu 30 listopada 2018 r.

Zgłoszenia do obu priorytetów należy przysyłać w wersji wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej.  Wersja elektroniczna powinna zawierać zeskanowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizatora (Priorytet I) lub przez ucznia (Priorytet II) wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi załącznikami, w jednym pliku PDF. Jeżeli wniosek nie jest podpisany przez mistrza, należy załączyć także oświadczenie, o którym mowa w regulaminie. Zgłoszenia w wersji papierowej należy przysyłać na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Wniosek do programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” w terminie do 30 listopada 2018 roku (o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego). Adres dla wersji elektronicznej wniosku: imit@imit.org.pl. Dokonanie zgłoszenia tylko w wersji elektronicznej spowoduje odrzucenie wniosku.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 15 stycznia 2019 r. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu,

a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w roku 2019, Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu na rok 2019 wynosi 60 000 złotych.

Wzory formularzy aplikacyjnych  i rozliczeniowych są dostępne są na stronie IMiT: www.imit.org.pl / zakładka: Programy.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska  Główny specjalista ds. programowych,

tel. 22  829 20 15, brygida.blaszczyk@imit.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin programu 

Formularz aplikacyjny – priorytet I

Formularz aplikacyjny – priorytet II

Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego – priorytet I

Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego – priorytet II

 

dotychczasowe rezultaty:

Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych powstał  w 2012 roku. Od tego czasu odbyło się 30 warsztatów indywidualnych lub zorganizowanych przez instytucje, prowadzonych przez 26 mistrzów budowy instrumentów ludowych, którzy przekazali swoją wiedzę i uczyli budowy takich instrumentów jak:  dudy wielkopolskie typ bukowsko-kościański i sierszenki dmuchane (Andrzej Mendlewski), dudy wielkopolskie typ rawicko-gostyński (Michał Umławski), basy radomskie (Piotr Sikora), bębenek biłgorajski (Zbigniew Butryn), cymbały rzeszowskie (Marek Kruczek), cymbały krośnieńskie (Stanisław Szajna), baraban z talerzem (Jan Wochniak), kozioł biały
weselny (Grzegorz Witke), kozioł ślubny(Stanisław Mai), lira korbowa (Stanisław Nogaj, Paweł Kowalcze, Lucjan Kościółek), dudy żywieckie(Edward Byrtek), piszczałka bezotworowa (Jan Karpiel-Bułecka), róg pasterski (Zbigniew Wałach), trombita (Zbigniew Wałach, Jan Karpiel-Bułecka), złóbcoki (Andrzej Czernik-Gracka, Jan Bobak), mazanki wielkopolskie (Piotr Cieślak), basetla kurpiowska (Andrzej Staśkiewicz), skrzypce diabelskie (Tadeusz Makowski),  skrzypce żłobione (Stanisław Bafia), ligawki (Stanisław Jałocha, Andrzej Klejzerowicz), basy dłubane (Zbigniew Butryn), fujara trójotworowa (Krzysztof Siuty), gajdy istebniańskie (Zbigniew Wałach), zabawki muzyczne z drewna (Jan Puk), burczybas (Tadeusz Makowski) i bazuna (Paweł Gruba).

W warsztatach wzięło udział łącznie 120 czynnych uczestników, którzy odbyli  ponad 2 800 godzin warsztatowych.  Zbudowano 68 instrumentów. Obyło się wiele imprez towarzyszących warsztatom – m.in. koncertów, wystaw fotograficznych i publicznych prezentacji zbudowanych instrumentów.  Dokumentacja audiowizualna i projekty instrumentów zostały przekazane do Instytutu Muzyki i Tańca. Można zapoznać się z nimi na stronie www.imit.org.pl (zakładka „Materiały”) oraz na kanale YouTube IMITpolska.