Wersja do druku

Udostępnij

01 marca 2019

Ogłoszenie wyników konkursu

Zgodnie z ogłoszeniem otwartego konkursu na ofertę kuratorską w ramach projektu Scena Tańca Studio 2019, w dniu 28 lutego 2019 roku w siedzibie STUDIO teatrgaleria w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Artystycznej opiniującej oferty zgłoszone do konkursu kuratorskiego. Zmiana miejsca spotkania była spowodowana przyczynami technicznymi. W posiedzeniu uczestniczyli:

  1. Tomasz Plata – Zastępca Dyrektora STUDIO teatrgaleria (w zastępstwie za Romana Osadnika, Dyrektora STUDIO teatrgaleria), Przewodniczący Komisji Artystycznej,
  2. Aleksandra Kleinrok – przedstawicielka Instytutu Muzyki i Tańca (w zastępstwie za Aleksandrę Dziurosz, Zastępcę Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca),
  3. Barbara Sier-Janik – ekspertka z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca,
  4. Marta Keil – ekspertka z ramienia STUDIO teatrgaleria.
  5. Przemysław Szulczewski – producent projektu Scena Tańca Studio, STUDIO teatrgaleria, protokolant, bez prawa głosu.

Do konkursu zostały zgłoszone 4 oferty kuratorskie. W pierwszym etapie dokonano oceny formalnej złożonych wniosków, która przeprowadzona została przez Panią Aleksandrę Dziurosz, Zastępcę Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca. W żadnym ze złożonych wniosków nie stwierdzono braków, uchybień i błędów dyskwalifikujących za niezgodność regulaminową. Wszystkie z nich skierowano do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej, której dokonała czteroosobowa Komisja. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji oraz przedstawicielom Instytutu Muzyki i Tańca oraz STUDIO teatrgaleria.

Do Instytutu Muzyki i Tańca w terminie zgodnym z ogłoszeniem konkursowym wpłynęły cztery oferty kuratorskie (w kolejności alfabetycznej wg pierwszego nazwiska pary kuratorskiej):

  1. Anka Herbut i Mateusz Szymanówka, Tymczasowe strefy autonomiczne
  2. Anna Królica i Adam Kamiński, To, co widać i czego nie widać
  3. Joanna Małaszyńska (Chitruszko) i Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Słowa przychodzą później
  4. Renata Piotrowska-Auffret i Magdalena Ptasznik, Ciało polityczne: zjawy, wiedźmy, zanieczyszczenia

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu na ofertę kuratorską Komisja Artystyczna wyłoniła projekt do realizacji, biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, zgodność oferty kuratorskiej z Regulaminem) oraz kryteria oceny merytorycznej: adekwatność założeń projektu do celów programu Scena Tańca Studio (możliwość budowania stałej publiczności dla wydarzeń tanecznych, możliwość budowania i rozwoju repertuaru artystów i zespołów, prezentacja możliwie najszerszej oferty repertuarowej polskich artystów i zespołów), wartość artystyczną spektakli prezentowanych w ramach projektu, spójność koncepcji programowej projektu, perspektywy pozyskania nowej widowni i nowych partnerów dla spektakli tanecznych.

W wyniku prac Komisji do realizacji wybrano ofertę:

Anka Herbut/Mateusz Szymanówka, Tymczasowe strefy autonomiczne (odsłony maj/czerwiec/lipiec).

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym, dwie ostatecznie rozpatrywane oferty kuratorskie otrzymały równą liczbę głosów. Zgodnie z Regulaminem konkursu ostateczną decyzję o wyborze oferty podjął Przewodniczący Komisji Artystycznej.

Wszystkim oferentom bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy także do wzięcia udziału w następnym konkursie na ofertę kuratorską.

19 grudnia 2018

Ogłoszenie konkursowe

Instytut Muzyki i Tańca oraz STUDIO teatrgaleria ogłaszają otwarty konkurs na ofertę kuratorską

w ramach projektu Scena Tańca Studio odbywającego się w Warszawie, w okresie od maja do lipca 2019 roku w STUDIO teatrgaleria.

Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 15 lutego 2019 roku 

o godz. 23:59. KARTĘ ZGŁOSZENIA podpisaną przez WNIOSKODAWCĘ wraz z obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w par. IV pkt. 3 REGULAMINU KONKURSU należy przesyłać (łącznie):

(a) pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa

z dopiskiem STS 2019 (decyduje data stempla pocztowego) oraz

(b) pocztą elektroniczną na adres imit@imit.org.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE STS 2019).

Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia OFERTY do oceny przez KOMISJĘ.

Termin rozstrzygnięcia KONKURSU upływa w dniu 28 lutego 2019 roku. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronach internetowych www.imit.org.pl oraz www.teatrstudio.pl do 1 marca 2019 roku.

 

REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami dostępny jest na stronach oraz poniżej:

www.imit.org.pl oraz www.teatrstudio.pl

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Roman Osadnik – Dyrektor STUDIO teatrgaleria

Przemysław Szulczewski – producent projektu Scena Tańca Studio

Adres mailowy organizatorów konkursu do korespondencji to: przemek.szulczewski@teatrstudio.pl

 

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

 

Załączniki do REGULAMINU KONKURSU:

 

1. Załącznik nr 1 REGULAMINU KONKURSU – KARTA ZGŁOSZENIOWA

2. Załącznik nr 2 REGULAMINU KONKURSU – SPIS SPEKTAKLI

3. Załącznik nr 3 REGULAMINU KONKURSU – RIDERY SCEN TEATRU

A. RIDER DUŻEJ SCENY

B. RIDER SCENY MALARNIA

C. RIDER SCENY MODELATORNIA

 

4. Załącznik nr 4 REGULAMINU KONKURSU – PLANY SCEN TEATRU

A. PLAN DUŻEJ SCENY

B. PLAN SCENY MALARNIA

C. PLAN SCENY MODELATORNIA

D. PLAN FOYER  

5. Załącznik nr 5 REGULAMINU KONKURSU – WZORY UMÓW

A. WZÓR UMOWY CYWILNOPRAWNEJ Z ARTYSTĄ

B. WZÓR UMOWY Z FUNDACJĄ/INSTYTUCJĄ/STOWARZYSZENIEM

 

6. Załącznik nr 6 REGULAMINU KONKURSU – DOKUMENTY DOSTARCZANE DO REALIZACJI ODSŁONY

A. FORMULARZ PROMOCYJNY

B. TABELA ZAiKS

C. TABELA ORGANIZACYJNA