Wersja do druku

Udostępnij

17 czerwca 2019

Ogłoszenie wyników konkursu

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu na ofertę kuratorską w ramach projektu Scena Tańca Studio 2019 w dniu 14 czerwca 2019 roku w siedzibie Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Artystycznej opiniującej oferty zgłoszone do konkursu kuratorskiego. W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca; 
 2. Roman Osadnik – Dyrektor Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (w zastępstwie za Tomasza Platę, Zastępcę Dyrektora Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza);
 3. Barbara Sier-Janik – ekspertka z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca;
 4. Weronika Pelczyńska – ekspertka z ramienia Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza;
 5. Janusz Marek – ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca oraz Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza;
 6. Przemysław Szulczewski – producent projektu Scena Tańca Studio, Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, bez prawa głosu;
 7. Aleksandra Kleinrok – koordynatorka projektu Scena Tańca Studio, Instytut Muzyki i Tańca, protokolantka, bez prawa głosu.

Członkowie Komisji zostali poinformowani, iż Komisja została powołana przez Organizatorów (Instytut Muzyki i Tańca oraz Teatr Studio) w celu wyboru oferty kuratorskiej, która zostanie zrealizowana podczas Sceny Tańca Studio w Warszawie w siedzibie Teatru Studio w okresie od września do października 2019 roku. Jednocześnie Członkowie zostali poinformowani, iż nie mogą pozostawać w konflikcie interesów podczas wyboru spektakli do udziału w Scenie Tańca Studio.

Na początku spotkania P. Barbara Sier-Janik złożyła propozycję Przewodniczącego Komisji Artystycznej – P. Aleksandrę Dziurosz. Zgodnie z zapisem Regulaminu, członkowie Komisji w głosowaniu w trybie jawnym wybrali większością głosów Przewodniczącą, którą została P. Aleksandra Dziurosz, Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca.

Przewodnicząca Komisji Artystycznej podkreśliła wytyczne regulaminowe, które dotyczą oceny ofert kuratorskich. Wybór oferty oparty powinien być o następujące kryteriach oceny formalnej i merytorycznej:

 • Termin złożenia wniosku;
 • Poprawność oferty i jej zgodność z Regulaminem Konkursu;
 • Możliwość budowania stałej publiczności dla wydarzeń tanecznych;
 • Możliwość budowania i rozwoju repertuaru artystów i zespołów artystycznych;
 • Prezentacja możliwie najszerzej oferty repertuarowej polskich artystów i zespołów;
 • Wartość artystyczną spektakli prezentowanych w ramach Sceny Tańca Studio;
 • Spójność koncepcji programowej Sceny Tańca Studio;
 • Adekwatność koncepcji programowej Sceny Tańca Studio do grupy odbiorców danej sceny;
 • Perspektywy pozyskania nowej widowni i nowych partnerów dla spektakli tanecznych.

Do Instytutu Muzyki i Tańca w terminie zgodnym z ogłoszeniem konkursowym wpłynęły 2 (dwie) oferty kuratorskie (w kolejności alfabetycznej wg pierwszego nazwiska pary kuratorskiej): 

 1. Anna Królica i Adam Kamiński „Obserwatorium sposobów prowadzenia ciała”.
 2. Sonia Nieśpiałowska-Owczarek i Joanna Chitruszko „Słowa przychodzą później”.

W pierwszym etapie dokonano oceny formalnej złożonych wniosków – nie odnotowano błędów dyskwalifikujących za niezgodność regulaminową. Obydwa zgłoszenia skierowano do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej. 

Przewodnicząca Komisji Artystycznej podkreśliła główne założenie projektu, przypominając o różnorodności i profesjonalizacji przedstawianych ofert.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu na ofertę kuratorską Komisja Artystyczna wyłoniła projekt do realizacji. Z jednej strony wnioski oceniono pod względem formalnym – termin złożenia, zgodność zgłoszenia z Regulaminem, z drugiej natomiast wzięto pod uwagę kryteria oceny merytorycznej, takie jak: wartość artystyczną spektakli prezentowanych w ramach projektu, spójność koncepcji programowej projektu, perspektywy pozyskania nowej widowni i nowych partnerów dla spektakli tanecznych, możliwość budowania stałej publiczności dla wydarzeń tanecznych, możliwość budowania i rozwoju repertuaru artystów i zespołów, prezentacja możliwie najszerszej oferty repertuarowej polskich artystów i zespołów. 

W wyniku prac Komisji w jawnym trybie głosowania do realizacji wybrano jednogłośnie ofertę: „Słowa przychodzą później” Soni Nieśpiałowskiej-Owczarek i Joanny Chitruszko.

Wszystkim oferentom bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy także do wzięcia udziału w następnym konkursie na ofertę kuratorską w ramach programu Scena Tańca Studio.

26 kwietnia 2019

Ogłoszenie konkursowe

Instytut Muzyki i Tańca oraz STUDIO teatrgaleria ogłaszają otwarty konkurs na ofertę kuratorską w ramach projektu Scena Tańca Studio odbywającego się w Warszawie, w okresie od września do października 2019 roku w STUDIO teatrgaleria.

Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 23:59. KARTĘ ZGŁOSZENIA podpisaną przez WNIOSKODAWCĘ wraz z obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w par. IV pkt. 3 REGULAMINU KONKURSU należy przesyłać (łącznie):

(a) pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa

z dopiskiem STS 2019 (decyduje data stempla pocztowego) oraz

(b) pocztą elektroniczną na adres imit@imit.org.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE STS 2019).

Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia OFERTY do oceny przez KOMISJĘ.

Termin rozstrzygnięcia KONKURSU upływa w dniu 14 czerwca 2019 roku. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronach internetowych www.imit.org.pl oraz www.teatrstudio.pl do 18 czerwca 2019 roku.

REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami dostępny jest poniżej.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Tomasz Plata – Zastępca Dyrektora STUDIO teatrgaleria

Przemysław Szulczewski – producent projektu Scena Tańca Studio

Aleksandra Kleinrok – koordynatorka projektu Scena Tańca Studio w Instytucie Muzyki i Tańca

Adres mailowy organizatorów konkursu do korespondencji to: aleksandra.kleinrok@imit.org.pl

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

Załączniki do REGULAMINU KONKURSU:

1. Załącznik nr 1 REGULAMINU KONKURSU – KARTA ZGŁOSZENIOWA  

2. Załącznik nr 2 REGULAMINU KONKURSU – SPIS SPEKTAKLI  

3. Załącznik nr 3 REGULAMINU KONKURSU – RIDERY SCEN TEATRU 

A. RIDER DUŻEJ SCENY  

B. RIDER SCENY MALARNIA  

C. RIDER SCENY MODELATORNIA  

4. Załącznik nr 4 REGULAMINU KONKURSU – PLANY SCEN TEATRU

A. PLAN DUŻEJ SCENY  

B. PLAN SCENY MALARNIA  

C. PLAN SCENY MODELATORNIA  

D. PLAN FOYER  

5. Załącznik nr 5 REGULAMINU KONKURSU – WZORY UMÓW

A. WZÓR UMOWY CYWILNOPRAWNEJ Z ARTYSTĄ  

B. WZÓR UMOWY Z FUNDACJĄ/INSTYTUCJĄ/STOWARZYSZENIEM  

6. Załącznik nr 6 REGULAMINU KONKURSU – DOKUMENTY DOSTARCZANE DO REALIZACJI ODSŁONY

A. FORMULARZ PROMOCYJNY  

B. TABELA ZAiKS  

C. TABELA ORGANIZACYJNA