Wersja do druku

Udostępnij

Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia pod redakcją prof. Zofii Konaszkiewicz i dr Małgorzaty Chmurzyńskiej powstał z inicjatywy Instytutu Muzyki i Tańca jako dziewiąty raport IMIT i jako czwarty dotyczący problematyki edukacji muzycznej. Przedmiotem analiz są – analogicznie jak we wcześniejszym raporcie o szkolnictwie I st. – wyłącznie szkoły muzyczne II stopnia nadzorowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Raport jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie IMIT w zakładce ‘materiały’.

Raport składa się z trzech części oraz Aneksu. Pierwsza część oparta została na danych z formularzy „Organizacji roku szkolnego”, będących w posiadaniu CEA, a wypełnianych na początku każdego roku szkolnego przez szkoły. W tej części Raportu przytoczone są dane statystyczne dotyczące szkół II st., ich struktury, rozmieszczenia i dostępności społecznej. Zamieszczono tam także informacje na temat wydziałów i specjalności, przedmiotów obowiązkowych i adobowiązkowych oraz podstaw programowych.

W części drugiej zreferowane zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli–muzyków ze SM II st. od października 2013 r. do stycznia 2014 r. Do 77 SM II podlegających MKiDN wysłano linki do ankiet elektronicznych, które były przeznaczone dla trzech grup nauczycieli: (1) dla nauczycieli przedmiotu głównego (instrumentu głównego, rytmiki, śpiewu solowego), (2) dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych (zasad muzyki, kształcenia słuchu, literatury muzycznej, harmonii, historii muzyki z literaturą, form muzycznych), (3) dla nauczycieli muzykowania zespołowego (chóru, orkiestry, zespołów kameralnych). Ankiety zawierały zarówno pytania bardziej ogólne, wspólne dla całej grupy badanych, jak i specyficzne dla poszczególnych działów nauczania. Ankiety wypełniło 645 nauczycieli z 74 szkół II stopnia.

W trzeciej części przedstawione są wyniki badań prowadzonych w różnych okresach wśród byłych uczniów SM II, obecnie studentów (lub absolwentów) akademii muzycznych oraz wśród rodziców uczniów szkół muzycznych II st. z Poznania, Głogowa, Zielonej Góry, Wrocławia i Białegostoku.

W Aneksie zawarto dwa teksty opisujące działalność tzw. szkół talentów w Warszawie i Poznaniu, tekst o problemach psychologicznych uczniów oraz szkic i losach absolwentów szkół muzycznych, którzy wybrali inną aktywność zawodową.

Zawartość Raportu stanowi cenny materiał do poznania stanu świadomości oraz sposobu myślenia i interpretowania rzeczywistości przez kadrę pedagogiczną SM II. Od jej postawy i zaangażowania zależy w decydującym stopniu powodzenie wprowadzanej obecnie reformy. Zgodnie z wynikami badań z zakresu kognitywistycznej psychologii kształcenia wprowadzenie wszelkich zmian w sferze edukacji powinno być poprzedzone kształtowaniem odmiennej świadomości i prawidłowego zrozumienia zjawisk i procesów przez nauczycieli.

Raport jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca www.imit.org.pl w zakładce 'materiały” oraz w wersji drukowanej.