Wersja do druku

Udostępnij

OGŁOSZENIE WYNIKÓW VII edycji „Programu wydawniczego”

Zgodnie z Regulaminem „Programu wydawniczego” w dniu 15 stycznia 2020 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT) w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do VII edycji Programu.

W posiedzeniu uczestniczyły:

• Jadwiga Grabowska (Majewska) – ekspert zewnętrzny, kierownik Działu Naukowo-Wydawniczego Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego;

• dr hab. Jagoda Hernik-Spalińska, prof. IS PAN – ekspert zewnętrzny, pracownik Zakładu Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk;

• Urszula Loba-Wilgocka – ekspert zewnętrzny, prezes Polskiego Forum Choreologicznego, dyrektor Instytutu Choreologii;

• Karolina Bilska – pracowniczka IMiT – sekretarz Komisji, bez prawa głosu.

Do programu zgłosiło aplikacje sześciu Wnioskodawców. W pierwszym etapie dokonano oceny złożonych wniosków pod względem formalnym. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członka Komisji powołanej z ramienia IMiT-u. Wnioski zgłoszone przez Art Stations Foundation i Fundację Instytut Białowieski zostały odrzucone ze względów formalnych. Uzasadnienie odrzucenia z powodu niedopełnienia kryteriów formalnych zawarto w Protokole oceny formalnej „Programu wydawniczego” nr 6(7)/T/2020 dostępnym do wglądu w Instytucie Muzyki i Tańca. Z tego względu wyżej wymienione wnioski nie podlegały dalszej ocenie merytorycznej.

Pozostałe wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji.

Zastępca Dyrektora Instytutu Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom:

Lista projektów, które otrzymały pełne dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

  • Fundacja „Pompka”

projekt: „Ja, Tatsumi Hijikata”

kwota dofinansowania: 19 800,00 zł;

  • Greta Polańska Moidini

projekt: „Podręcznik do nauki Pilates w zakresie ćwiczeń na macie ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki dla tancerzy”

kwota dofinansowania: 17 305,75 zł;

  • Wydawnictwo Jedność

projekt: „25 lat Kieleckiego Teatru Tańca”

kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.

Projekt, który otrzymał częściowe dofinansowanie:

Polski Teatr Tańca

projekt: „Nieoczywiste związki tańca z nauką i sztuką – skrypt rozmównic w Polskim Teatrze Tańca”

kwota dofinansowania: 2 894,25 zł.

Wszystkich już dziś serdecznie zapraszamy do aplikowania w kolejnych naborach wniosków.

8.10.2019

Opis programu:

„Program wydawniczy” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty polegające na publikacji wydawnictw naukowych i popularnonaukowych (pierwszych wydań wydawnictw polskojęzycznych lub pierwszych wydań tłumaczeń na język polskich, także pozycji dla dzieci i młodzieży) z dziedziny tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków i innych dotyczących tańca.

Program skierowany jest do wydawnictw i współpracujących z nimi autorów – badaczy, teoretyków, autorów publikacji popularnonaukowych etc.

Cele programu:

1. Wzbogacenie zasobów polskojęzycznej literatury naukowej oraz popularnonaukowej z dziedziny tańca.

2. Rozwój naukowego dyskursu o tańcu.

3. Popularyzacja wiedzy z historii i teorii tańca.

4. Propagowanie nowoczesnej myśli pedagogicznej w dziedzinie tańca.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 8 października 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do „Programu wydawniczego” (edycja 2020):

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do „Programu wydawniczego” nr 6(7)/T/2020. Termin nadsyłania wniosków do edycji Programu upływa w dniu 3 grudnia 2019 roku. Wnioski należy składać (łącznie): (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 3 grudnia 2019 do godz. 15:59 oraz (b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjną należy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Program wydawniczy” w terminie do 3 grudnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia listy projektów zatwierdzonych do realizacji na stronie internetowej Instytutu upływa w dniu 17 stycznia 2020 roku. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Budżet programu w edycji 2020 wynosi 60 000 zł.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie „Programu wydawniczego 2020” w systemie Witkac: www.witkac.pl.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Bilska – Koordynatorka Programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

KONTAKT: tel. 22 826 15 76, mail: karolina.bilska@imit.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN [do pobrania]

Załącznik 1 – Wzór Umowy o współpracy wydawniczej [do pobrania]

Instrukcja – jak znaleźć „Program wydawniczy 2020” po zarejestrowaniu się na stronie www.witkac.pl

1. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się na stronie www.witkac.pl wybierz z menu z lewej strony zakładkę „Organizatorzy konkursu”.

2. Odnajdź wśród nich „Instytut Muzyki i Tańca”.

3. Po kliknięciu na „Instytut Muzyki i Tańca” wyświetli się lista aktualnie prowadzonych naborów przez Instytut Muzyki i Tańca.

4. Wybierz „Program wydawniczy 2020”.