Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

1. Wzbogacenie zasobów polskojęzycznej literatury naukowej oraz popularnonaukowej z dziedziny tańca.

2. Rozwój naukowego dyskursu o tańcu.

3. Popularyzacja wiedzy z historii i teorii tańca,

4. Propagowanie nowoczesnej myśli pedagogicznej w dziedzinie tańca.

 

Opis:

W ramach „Programu wydawniczego” dofinansowywane są projekty polegające na publikacji wydawnictw naukowych i popularnonaukowych (pierwszych wydań wydawnictw polskojęzycznych lub pierwszych wydań tłumaczeń na język polskich) z dziedziny tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków i innych dotyczących tańca. Program skierowany jest do wydawnictw i współpracujących z nimi autorów – badaczy, teoretyków, autorów publikacji popularnonaukowych etc.

 

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 13 listopada 2018 roku
o terminie i trybie naboru wniosków

do „Programu wydawniczego” (edycja 2019):

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do „Programu wydawniczego” nr 6(6)/T/2019. Termin nadsyłania wniosków do edycji Programu upływa w dniu 7 stycznia 2019 roku.


Wnioski należy składać (łącznie) (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 7 stycznia 2019 do godz. 15:59 oraz (b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjną należy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Program wydawniczy 2019” w terminie do 8 stycznia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

 

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 15 lutego 2019 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych do realizacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

 

Budżet Programu w edycji 2019 wynosi 60 000 zł.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie „Programu wydawniczego” w systemie Witkac

www.witkac.pl

 

Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Bilska – Koordynator Programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

KONTAKT: tel. 22 826 15 76, mail: karolina.bilska@imit.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN [do pobrania]

Załącznik 1 – Wzór Umowy o współpracy wydawniczej [do pobrania]

 

Instrukcja – jak znaleźć „Program Wydawniczy” po zarejestrowaniu się na stronie www.witkac.pl

1. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się na stronie www.witkac.pl wybierz z menu z lewej strony zakładkę „Organizatorzy konkursu”

2. Odnajdź wśród nich „Instytut Muzyki i Tańca”.

3. Po kliknięciu na „Instytut Muzyki i Tańca” wyświetli się lista aktualnie prowadzonych naborów przez Instytut Muzyki i Tańca.

4. Wybierz „Program Wydawniczy”.