Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych do drugiej edycji Programu reorientacji zawodowej muzyków na sezon 2020/2021. Termin przyjmowania zgłoszeń do programu upływa 16 listopada 2020 roku.

Program reorientacji zawodowej muzyków jest adresowany do profesjonalnych muzyków, obywateli polskich i rezydentów, którzy z powodów zdrowotnych lub innych życiowych przeszkód nie mogą uprawiać zawodu artysty, a nie posiadają prawa do emerytury lub renty. W szczególności dotyczy to następujących specjalności: śpiewacy – soliści i chórzyści oraz muzycy grający na instrumentach dętych.

Celem programu jest umożliwienie uczestnikom rozpoczęcia (również samodzielnej) nowej działalności zarobkowej do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty. Preferowane będzie podejmowanie aktywności zawodowej związanej z branżą muzyczną.

W drugiej edycji programu, przypadającej na 2020/2021 rok, osoby zainteresowane reorientacją zawodową mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • Bezpłatny kurs komputerowego pisania nut w programie SIBELIUS – stopień podstawowy;
  • Bezpłatny kurs komputerowego pisania nut w programie SIBELIUS – stopień zaawansowany;
  • Stypendium na realizację indywidualnego projektu przekwalifikowania zawodowego.

Formularz zgłoszeniowy można przysyłać drogą elektroniczną na adres: reorientacjamuzykow@imit.org.pl lub w wersji papierowej pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Reorientacja Muzyków”). W wypadku wysyłania zgłoszenia pocztą o terminie jego przyjęcia decyduje data stempla pocztowego.

Kwalifikacja kandydata do udziału w programie odbędzie się dwustopniowo:

  • Analiza dokumentów zgłoszeniowych pod kątem wymagań formalnych i merytorycznych (sprawdzenie, czy osoba aplikująca jest uprawniona do uczestnictwa w programie).
  • Rozmowa kwalifikacyjna kandydata z doradcą zawodowym.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w kursach (I i II) będzie podana mailem do wiadomości osoby aplikującej w terminie do trzech dni od dnia odbytej rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyznaniu stypendium na projekt indywidualny (III) zadecyduje komisja powołana przez dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, składająca się z ekspertów zewnętrznych i z pracowników Instytutu.

W trakcie całego programu uczestnicy będą objęci doradztwem personalnym, na które składają się konsultacje indywidualne oraz pomoc przy sporządzaniu dokumentów.

Wzory formularzy aplikacyjnych są do pobrania na stronie www.imit.org.pl.

Do pobrania:

Regulamin programu

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Wniosek stypendialny

Załącznik nr 3: Wzór umowy stypendialnej

Załącznik nr 4: Oświadczenie dot. danych osobowych nr 1

Załącznik nr 5: Oświadczenie dot. danych osobowych nr 2

Załącznik nr 6: Oświadczenie o dochodach

Budżet indywidualnego planu przekwalifikowania zawodowego

Raport rozliczeniowy

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Katarzyna Meissner – dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Hanna Szych – koordynator Programu reorientacji zawodowej muzyków (reorientacjamuzykow@imit.org.pl, 887 507 022)