Wersja do druku

Udostępnij

Pracownia muzyki tradycyjnej w Instytucie Muzyki i Tańca została powołana w dniu 17 czerwca 2015 roku podczas Konferencji Przekaz międzypokoleniowy w kulturze tradycyjnej i rola państwa w tym zakresie. Pracownia, jako oddział specjalistyczny Instytutu, będzie miała na celu inicjowanie, prowadzenie oraz koordynację stałych i długofalowych programów i zadań wspierających działania na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycyjnej kultury muzycznej w Polsce. Jest to bezpośrednia kontynuacja dotychczasowych działań IMiT w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów zainicjowanych w Roku Kolberga, w którym to Instytut pełnił funkcję Biura Obchodów.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie edukacji formalnej i nieformalnej oraz przekazowi tradycji – zarówno w środowiskach lokalnych, jak też na poziomie instytucjonalnym oraz integracji środowisk związanych z działaniami na rzecz zachowania, kontynuacji i popularyzacji tradycyjnej muzyki i tańca.

Prowadzone w ramach działalności Pracowni programy i zadania opierają się na zapisach „Narodowej strategii rozwoju kultury” MKiDN, „Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, strategii działania Instytutu Muzyki i Tańca na lata 2014-2018 oraz wynikają z wieloletnich doświadczeń uczestników Forum Muzyki Tradycyjnej i innych środowisk działających w tym obszarze.

Pracownia muzyki tradycyjnej będzie prowadziła następującą działalność:

1. proponowanie i prowadzenie programów Ministra w zakresie wspierania działalności na rzecz zachowania, przekazu, kontynuacji i popularyzacji tradycyjnej kultury muzycznej w Polsce;

2. współpraca z samorządami wszystkich szczebli w zakresie wspierania działalności na rzecz zachowania, przekazu, kontynuacji i popularyzacji tradycyjnej kultury muzycznej w regionach;

3. koordynacja wydarzeń i rocznic związanych z kulturą tradycyjną oraz współorganizowanie dorocznej Nagrody im. O. Kolberga;

4. inicjowanie i prowadzenie programów własnych IMiT, takich jak: „Akademia Kolberga”, „Mały Kolberg”, „Szkoła mistrzów tradycji”, „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”, „Muzyczne białe plamy” oraz innych przyszłych programów;

5. prowadzenie i współprowadzenie portali tematycznych oraz współfinansowanie prac redakcyjnych stron internetowych powstałych wokół działań środowisk związanych z kulturą tradycyjną, ze szczególnym uwzględnieniem portali: muzykatradycyjna.pl akademiakolberga.pl, instrumenty.edu.pl, tance.edu.pl, nagrodakolberg.pl, polmic.pl, oskarkolberg.pl;

6. tworzenie sieci współpracy z instytucjami edukacyjnymi, w tym z: Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Artystycznej, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych oraz z wyższymi uczelniami muzycznymi, szkołami i przedszkolami muzycznymi, szkołami powszechnymi oraz ogniskami muzycznymi i domami kultury;

7. tworzenie wzorcowych scenariuszy lekcji, warsztatów i innych działań edukacyjnych w zakresie muzyki tradycyjnej i tańca;

8. współpraca z instytucjami kultury (m.in. Instytut Adama Mickiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Fryderyka Chopina, Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze Oddział Muzeum Wsi Radomskiej, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, Muzeum Instrumentów Muzycznych Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) w celu koordynacji działań zmierzających do stałej obecności kultury tradycyjnej w programach i planach działalności tych instytucji;

9. współpraca ogólnopolska i międzynarodowa: współtworzenie interdyscyplinarnych i międzyśrodowiskowych grup roboczych, współpraca z Radą ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, współpraca z pokrewnymi instytucjami i organizacjami z innych krajów; współpraca z organizacjami skupiającymi artystów ludowych w Polsce (m.in. Stowarzyszenie Twórców Ludowych), instytucjami o profilu etnologicznym i antropologicznym (m. in. muzea etnograficzne i muzea na wolnym powietrzu, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze) oraz instytucjami naukowymi (m. in. Instytut Sztuki PAN, Polska Akademia Umiejętności, uniwersytety i szkoły wyższe) i artystycznymi (m. in. filharmonie i teatry), ośrodkami i centrami kultury, organizacjami zbiorowego zarządzania, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w obszarze dziedzictwa kulturowego i kultury tradycyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem festiwali i przeglądów folklorystycznych, w tym najważniejszego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym);

10. organizowanie i prowadzenie własnych szkoleń i warsztatów skierowanych do konkretnych grup odbiorców – animatorów kultury, edukatorów i nauczycieli, artystów, dziennikarzy, itd., ze szczególnym uwzględnieniem Forum Animacji Muzycznych oraz przy współpracy ze środowiskiem naukowym i artystycznym;

11. współpraca z mediami w zakresie kształtowania i propagowania pozytywnego obrazu kultury tradycyjnej i niesionych przez nią uniwersalnych wartości (ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Radiowym Centrum Kultury Ludowej);

12. współpraca z ośrodkami dokumentacji fonograficznej i audiowizualnej, archiwami i bibliotekami (m. in. Zbiory Fonograficzne IS PAN, Archiwum Polskiego Radia oraz archiwa innych ośrodków radiowych, Fundacja „Muzyka odnaleziona”);

13. prowadzenie własnej działalności wydawniczej w zakresie publikacji książkowych (raporty, analizy – uwzględniające także wyniki konsultacji społecznych w obszarze kultury tradycyjnej), nagrań audialnych i audiowizualnych, będących wynikiem gromadzenia materiałów w ramach realizacji programów IMiT oraz tworzenie zbiorów ikonograficznych.

Pracowania działająca na podstawie Statutu Instytutu Muzyki i Tańca jako oddział specjalistyczny powołany Zarządzeniem Dyrektora od dnia 17 czerwca 2015 r. na czas nieoznaczony. Działalność Pracowni będzie prowadzona przez Koordynatora powołanego przez Dyrektora Instytutu. W okresie od 17 czerwca do 31 grudnia 2015 r. funkcję tę sprawować będzie Pani dr Weronika Grozdew-Kołacińska. Pracownię tworzyć będą osoby zaangażowane zadaniowo w tworzenie wszystkich projektów, a także instytucje i organizacje pozarządowe. Szacowany budżet Pracowni na rok 2016 wyniesie 600.000 zł.