Wersja do druku

Udostępnij

Polska Platforma Tańca 2019 odbędzie się w Gdańsku w dniach 5-8 września 2019. Wyboru spektakli do prezentacji podczas Polskiej Platformy Tańca dokona Komisja Artystyczna w składzie:

1) prof. dr hab. Ewa Wycichowska – ekspertka z ramienia Instytut Muzyki i Tańca

2) dr hab. Wojciech Klimczyk – ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca

3) dr hab. Tomasz Nowak – ekspert z ramienia Polskiego Forum Choreologicznego

4) dr Jacek Łumiński – ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca

5) Jan Łosakiewicz – ekspert z ramienia l Polskiej Sekcji CIOFF ®

6) Jacek Przybyłowicz – ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca

7) Hanna Raszewska-Kursa – ekspertka z ramienia Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca

8) Sonia Nieśpiałowska-Owczarek – ekspertka z ramienia współorganizatora PPT Stowarzyszenia Teatr Dada von Bzdülöw

9) Hanna Strzemiecka – ekspertka z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca

10) Krzysztof Szymański – ekspert z ramienia Sekcji Tańca i Baletu ZASP

Do udziału w PLATFORMIE można zgłosić SPEKTAKLE zrealizowane przez zawodowych artystów tańca, posiadających obywatelstwo polskie, pracujących w Polsce lub za granicą oraz SPEKTAKLE polskich zawodowych zespołów tańca (działających, w szczególności, w ramach instytucji kultury oraz fundacji i stowarzyszeń), zrealizowane przez choreografów polskich lub zagranicznych
(z wyłączeniem przedstawień będących przeniesieniem wcześniej zrealizowanej choreografii). Wątpliwości dotyczące zgodności zgłoszenia z niniejszym REGULAMIN KONKURSU będzie każdorazowo rozstrzygać KOMISJA na podstawie portfolio artysty/zespołu, które WNIOSKODAWCA musi dostarczyć ORGANIZATOROM w ciągu 7 dni od daty przesłania mu zapytania KOMISJI. Brak przesłania portfolio artysty/zespołu ORGANIZATOROM we wskazanym wyżej terminie skutkuje wykluczeniem WNIOSKODAWCY z udziału w KONKURSIE. Decyzje KOMISJI są ostateczne.

 

Zgłoszony SPEKTAKL musi mieć co najmniej jedną publiczną prezentację w Polsce pomiędzy 19 stycznia 2019 roku a 30 kwietnia 2019 roku.

 

Etap I KONKURSU (zwany dalej PRESELEKCJĄ) (1 grudnia 2018 roku -18 stycznia 2019 roku) – wybór trzydziestu SPEKTAKLI spośród wszystkich SPEKTAKLI zgłoszonych do udziału w PLATFORMIE, dokonany przez KOMISJĘ na podstawie zgłoszeń oraz rejestracji SPEKTAKLI udostępnionych członkom KOMISJI przez ORGANIZATORÓW w formie linku do nagrania, otrzymanego od WNIOSKODAWCY.

b) Etap II KONKURSU (zwany dalej SELEKCJĄ FINALNĄ) – (19 stycznia – 8 maja 2019 roku) – wybór od dziesięciu do piętnastu SPEKTAKLI zakwalifikowanych do udziału w PLATFORMIE spośród SPEKTAKLI wybranych w ramach PRESELEKCJI.

KOMISJA zbiera się w pełnym składzie najpóźniej do 18 stycznia 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca, w celu PRESELEKCJI SPEKTAKLI.

KOMISJA zbiera się w pełnym składzie najpóźniej do 8 maja 2019 roku w celu SELEKCJI FINALNEJ SPEKTAKLI.

Protokoły obrad KOMISJI z dwóch posiedzeń zawierać będą uzasadnienie wyboru SPEKTAKLI na etapie PRESELEKCJI oraz SELEKCJI FINALNEJ.

Decyzja KOMISJI w sprawie PRESELEKCJI zostanie ogłoszona do 19 stycznia 2019 roku na STRONACH KONKURSU.

Decyzja KOMISJI w sprawie SELEKCJI FINALNEJ zostanie ogłoszona do 10 maja 2019 roku na STRONACH KONKURSU.

WNIOSKODAWCA zobowiązany jest do prezentacji SPEKTAKLU w Polsce w terminie pomiędzy 
19 stycznia 2019 roku a 30 kwietnia 2019 roku oraz do informowania ORGANIZATORÓW 
z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem o terminach planowanych prezentacji zgłoszonego SPEKTAKLU, aby umożliwić KOMISJI obejrzenie SPEKTAKLU. Ponadto WNIOSKODAWCA jest zobowiązany do bezpłatnego zapewnienia członkom KOMISJI co najmniej 3 miejsc siedzących podczas publicznej prezentacji SPEKTAKLU.

KARTĘ ZGŁOSZENIA podpisaną przez WNIOSKODAWCĘ wraz z obowiązkowymi załącznikami, 
o których mowa w pkt. III ust. 3, należy przesyłać (łącznie) (a) pocztą na adres: Instytut Muzyki 
i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem POLSKA PLATFORMA TAŃCA oraz (b) pocztą elektroniczną na adres info@polskaplatformatanca.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE POLSKA PLATFORMA TAŃCA). Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 30 listopada 2018 roku  o godz. 23.59.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem programu i stroną internetową PPT 2019 www.polskaplatformatanca.pl.

 

Do pobrania: 

Regulamin

Karta zgłoszenia

Karta oceny