Ogłaszamy nabór do projektu mającego na celu przygotowanie trailerów spektakli tanecznych oraz tych, w których taniec stanowi element wiodący. Działanie prowadzone jest wspólnie z Instytutem Adama Mickiewicza w ramach projektu PolandDances.

Wersja do druku

Udostępnij

Pozyskane podczas naboru materiały staną się bazą do stworzenia filmów promocyjnych (trwających od 30 do 50 sekund), których przygotowanie zleci i sfinansuje Instytut Muzyki i Tańca. Zabudżetowane przez nas środki pokryją realizację 90 trailerów. Wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe podczas realizacji projektu zostaną przekazane nieodpłatnie na rzecz beneficjentów.

Do naboru zapraszamy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i instytucje kultury posiadające:

  • autorskie prawa majątkowe i pokrewne do materiału filmowego i dźwiękowego powstałego podczas rejestracji spektaklu, nadto są uprawnione do wykonywania praw zależnych do zarejestrowanego materiału;
  • materiały filmowe i dźwiękowe o minimalnej jakości 1280 x 720 pikseli oraz długości od 20 minut do 2 godzin.

Na zgłoszenia czekamy do 1 grudnia 2020 roku lub do momentu wykorzystania dostępnych środków finansowych na realizację projektu.

Zgłoszenia w formie wiadomości mailowej prosimy kierować na adres office@polanddances.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać dane beneficjenta (nazwa lub imię i nazwisko, adres mailowy i numer telefonu) oraz link/linki do pobrania materiałów filmowych (rejestracja spektaklu) wraz z niezbędnymi logotypami.

Jeden beneficjent może zgłosić maksymalnie dwa spektakle.

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, a także zgodność nadesłanych materiałów z wymaganymi przez Instytut parametrami technicznymi. 

Instytut zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi beneficjantami, co nastąpi w oparciu o powyższe warunki.

O zakwalifikowaniu beneficjent zostanie poinformowany mailem. Wybrany beneficjent zostanie upoważniony przez Instytut Muzyki i Tańca do realizacji umowy zawartej pomiędzy Instytutem Muzyki i Tańca a firmą produkcyjną, w tym do przekazania materiału filmowego i dźwiękowego, utrzymywania stałego kontaktu z firmą produkcyjną, udzielania wyjaśnień, wyboru podkładu muzycznego (o ile nie jest zaproponowany przez beneficjenta), zgłaszania poprawek do powstałego trailera (jednokrotnie), podjęcia decyzji o przyjęciu gotowego trailera. Nadto będzie zobowiązany do bieżącego informowania Instytutu Muzyki i Tańca o wszelkich okolicznościach związanych z wykonaniem wskazanej umowy.

Administratorem danych osobowych zbieranych od beneficjantów, a także wszystkich osób wskazanych w zgłoszeniu jest Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie (00-097), przy ulicy Aleksandra Fredry 8, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr. 83/2010.

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzane danych osobowych w celu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też poddawane profilowaniu oraz nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: iod@imit.org.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w naborze. Każda osoba, której dane osobowe będą przez Instytut Muzyki i Tańca administrowane, będzie miała prawo wglądu w te dane i możliwość ich edycji (sprostowania), będzie mogła również żądać ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, nadto przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Beneficjant przyjmuje do wiadomości, iż w razie żądania usunięcia wskazanych danych uczestnictwo w naborze będzie niemożliwe.

Szczegółowe informacje na temat ochrony przetwarzanych przez Instytut Muzyki i Tańca danych osobowych można znaleźć pod adresem: www.imit.org.pl/ochrona-danych-osobowych.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest wzór umowy z beneficjentem.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Adama Mickiewicza.

Kontakt:

office@polanddances.pl

Pliki do pobrania:

Wzór umowy współpracy z beneficjentem

powiązane

Publikacje