Wersja do druku

Udostępnij

Konferencją poświęconą muzyce rozpoczyna się w poniedziałek, 4 września we Wrocławiu, cykl spotkań branżowych poświęconych muzyce, sztuce tradycyjnej, teatrze, sztukach plastycznych oraz tańcowi. Instytut Muzyki i Tańca bierze udział w 3 panelach.

Ogólnopolska Konferencja Kultury to multidysplinarne, wielowątkowe przedsięwzięcie zaplanowane z myślą o możliwie kompletnym poznaniu, przedyskutowaniu, zinterpretowaniu, w efekcie zaś – wcieleniu w życie zamierzeń i realizacji potrzeb polskich środowisk artystycznych. Na Konferencję złoży się cykl 11 sympozjów zorganizowanych według dwóch dopełniających się wzajem porządków: tematycznego i geograficznego, oraz dwunastego sympozjum podsumowującego całość.

Dyrektor IMiT Andrzej Kosowski weźmie udział w panelu zatytułowanym Muzyka jako gałąź gospodarki kreatywnej – finansowanie, organizacja, monitorowanie” we Wrocławiu 4 września oraz w panelu „Instytucje centralne. Polityka kulturalna w zakresie twórczości ludowej” w Lublinie 6 września. Zastępca dyrektora, dr Joanna Szymajda, weźmie udział w dyskusjach panelowych poświęconych tańcowi w Bytomiu 18 września.

Otwierające Konferencję panele poświęcone kolejnym dziedzinom sztuki skupią się na muzyce, sztuce tradycyjnej, teatrze, sztukach plastycznych oraz tańcu. Plenarne obrady zaprogramowane z udziałem środowiskowych autorytetów, artystów i organizatorów mają za zadanie omówienie najistotniejszych zagadnień wiążących się z aktualnym stanem kultury w Polsce, zarówno w jej wymiarze instytucjonalnym, jak i z punktu widzenia indywidualnego twórcy. Przedmiotem debaty staną się m.in. sam twórca, kwestie relacji pomiędzy państwem a jego działalnością artystyczną, obszary domagające się regulacji oraz wsparcia państwowego mecenatu, zagadnienia dotyczące roli kapitału prywatnego w rozwoju kultury czy wzajemne zależności między twórcami a instytucjami oraz ich odbiorcami.

Szeroko pojęte aspekty życia kulturalnego, jak nakreślenie ram polityki kulturalnej państwa i samorządów czy też wypracowanie rekomendowanych rozwiązań umożliwiających aktywność twórczą dzięki systemowi zabezpieczeń socjalnych artystów, staną się ponadto przedmiotem rozważań w obrębie środowisk lokalnych dzięki serii 6 sympozjów regionalnych.

Aktualna i kompleksowa diagnoza życia kulturalnego Polski powinna następnie otworzyć perspektywę dla zmian legislacyjnych, obejmujących w pierwszej kolejności podstawową w tym zakresie Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jak również niezbędne modyfikacje powiązanych aktów prawnych, takich jak ustawy o prawie autorskim, emeryturach, samorządzie czy organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, a także wykorzystanie możliwości zmian nielegislacyjnych w postaci programów ministerialnych, list dobrych praktyk czy sformułowaniu porozumień i układów zbiorowych.

Konferencja jest zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.konferencjakultury.pl.