Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca, we współpracy z Fundacją Sztuki Tańca, ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów do nagrody w sześciu kategoriach w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Perły Tańca 2019.

Termin przyjmowania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 16 listopada 2018 roku o godz. 23.59.

Formularz Aplikacyjny, podpisany przez Wnioskodawcę, wraz z obligatoryjnymi załącznikami, 

o których mowa w punkcie V Regulaminu konkursu, należy przesyłać (łącznie):

(a) w wersji papierowej, pocztą pod adres: Instytut Muzyki i Tańca, 00-097 Warszawa,
ul. Aleksandra Fredry 8
, z dopiskiem na kopercie NAGRODA PERŁY TAŃCA 2019 [decyduje data stempla pocztowego],

(b) w wersji elektronicznej pod adres: perly.tanca@imit.org.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE NAGRODA PERŁY TAŃCA 2019) [decyduje data transmisji danych z serwera pocztowego WNIOSKODAWCY].

 

Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia kandydata do uczestnictwa w konkursie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa w dniu 16 marca 2019 roku.

Lista nominowanych do nagrody PERŁY TAŃCA zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.imit.org.pl do dnia 18 lutego 2019 roku.

Wzór Formularza Aplikacyjnego dostępny jest na stronie internetowej:  www.imit.org.pl

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Bożena Kociołkowska – Prezes Zarządu Fundacji Sztuki Tańca

Karolina Bilska – Koordynator Nagrody Perły Tańca

Małgorzata Kołcz – Kierownik ds. promocji Instytutu Muzyki i Tańca

 

Adres mailowy organizatora konkursu do korespondencji: perly.tanca@imit.org.pl

 

Do pobrania:

Ogłoszenie i regulamin Konkursu

Formularz aplikacyjny – załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu

Karta oceny Kapituły – załącznik nr 1 do regulaminu Kapituły

Lista rankinowa – załącznik nr 2 do regulaminu Kapituły

Protokół końcowy – załącznik nr 3 do regulaminu Kapituły

 

Ze względu na liczne zapytania w sprawie punktu VI (PRAWA I WIZERUNEK ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW) Regulaminu, pragniemy wyjaśnić, że udzielenie licencji ma na celu wyłącznie niekomercyjne uzyskanie praw do korzystania z nagrania w czasie trwania konkursu i gali wręczenia nagród. Nagrania będą udostępnione jurorom podczas prac związanych z kwalifikacją i oceną zgłoszeń. Na podstawie przesłanych nagrań zostaną również przygotowane krótkie filmy promujące nominowane osoby i spektakle, które będą prezentowane w mediach społecznościowych Instytutu Muzyki i Tańca oraz przez partnerów medialnych Konkursu, a także odtwarzane podczas gali finałowej. Ponadto nagrania zostaną zarchiwizowane w bibliotece Instytutu Muzyki i Tańca i udostępniane w czytelni (bezpłatnie).